Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om rådighed kapitel 1-2

Bekendtgørelse om rådighed, kap. 1-2

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om rådighed. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet de generelle rådighedsbetingelser for dagpengemodtagere, herunder bopæl, tilmelding på Jobnet.dk og pligt til at tage arbejde.

Bemærk! I denne udgave af bekendtgørelsen er indarbejdet ændringer til og med BEK nr 1172 af 25/11/2019.
Du kan altid se den aktuelle udgave af bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Inddeling af kapitler fra bekendtgørelsen

 • Kapitel 1-2: Område og begreber, generelle rådighedsbetingelser (bopæl - tilmelding på Jobnet.dk - pligt til at tage arbejde)
 • Kapitel 2: Generelle rådighedsbetingelser (Samtaler, aktiviteter og tilbud - Jobsøgning og CV - Konsekvenser)
 • Kapitel 3-6: Dagpenge under sygdom, afslag på jobtilbud eller ophør i tilbud
 • Kapitel 7-8: Uddannelse mens du er på dagpenge og medlemmets oplysningspligt
 • Kapitel 9-11: A-kassen's rådighedsvurdering, tab af retten til dagpenge og arbejdskrav

BEK nr 1172 af 25/11/2019 om rådighed

I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 10, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 3, § 65, stk. 6, § 65 a, stk. 7, § 88, stk. 4, og § 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Område og begreber m.v.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som

 1. anmoder om eller får udbetalt dagpenge, herunder supplerende dagpenge,
 2. afvikler en karantæne,
 3. anmoder om at få udstedt efterlønsbevis eller
 4. anmoder om at gå på efterløn.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, som deltager i jobrettet uddannelse eller tilbud, eller som arbejder som vikar i forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. Anden aktør: En anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med.
 2. Samtale: Alle samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder medlemmet til, eller som medlemmet selv booker, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 3. Aktivitet: En aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en anden aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder et medlem til med henblik på at øge medlemmets muligheder for at få arbejde.
 4. Udeblivelse fra en samtale eller aktivitet: At et medlem ikke møder til en samtale eller aktivitet, som medlemmet er indkaldt til, og som medlemmet har pligt til at møde til, uanset om medlemmet har meldt afbud eller afslået at møde til samtalen eller aktiviteten, før denne skulle have været afholdt. Det sidestilles med en indkaldelse, når medlemmet selv har booket en samtale.
 5. Tilbud: Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 6. Udeblivelse fra et tilbud: At et medlem i en eller flere dage ikke møder til et tilbud, som medlemmet er begyndt på.
 7. Jobrettet uddannelse: 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 8. »Krav til jobsøgning«: De krav til medlemmets jobsøgning, der skal udarbejdes efter bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
 9. Joblog: Joblog på »Min side« på Jobnet eller a-kassens digitale joblog efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 10. Uploade jobansøgninger i joblog: At medlemmet digitalt overfører jobansøgninger til joblog, så jobcenteret og a-kassen kan se dem.
 11. A-kassens selvbookingsystem: Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for medlemmers booking og ombooking af samtaler i a-kassen, som a-kassen skal stille til rådighed for ledige medlemmer. A-kassens selvbookingsystem skal kunne tilgås via a-kassens hjemmeside.

Stk. 2. Anden aktør sidestilles i denne bekendtgørelse med jobcenteret i det omfang, kommunen har overladt det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 17 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Kapitel 2

Generelle rådighedsbetingelser

§ 3. Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Bopæl og ophold

§ 4. Et medlem skal have bopæl og opholde sig i Danmark, jf. dog forordning (EF) nr. 883/2004, artikel 64 og 65.

§ 5. Et medlem kan få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land, hvis medlemmet inden afrejsen godtgør over for a-kassen at have en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale i det andet land. Medlemmet skal give meddelelse om opholdets varighed til jobcenteret og a-kassen før rejsen. Medlemmet skal komme tilbage til Danmark inden for 5 dage.

Tilmelding som arbejdssøgende

§ 6. Et medlem skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret for at kunne få dagpenge. Medlemmet skal være tilmeldt i hele den periode, medlemmet anmoder om dagpenge for. Medlemmet anses for tilmeldt, når tilmeldingen er sket i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen. For at forblive tilmeldt skal medlemmet selv booke samtaler, som medlemmet har pligt til at booke, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Har medlemmet ikke fået dagpenge, kan a-kassen udbetale dagpenge for en periode med manglende tilmelding, jf. stk. 1, hvis

 1. medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller en kvittering for digital tilmelding, som viser, at medlemmet skulle have været tilmeldt i perioden, eller
 2. den manglende tilmelding skyldes a-kassens forhold eller forhold hos jobcenteret, som jobcenteret eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bekræftet.

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 kan ske, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge efter stk. 2 til et ledigt medlem kan dog først ske, når medlemmet er tilmeldt som arbejdssøgende, jf. stk. 1.

Stk. 5. Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering give tilladelse til, at a-kassen udbetaler dagpenge.

Overtagelse af arbejde

§ 7. Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 2. Kravet om varslet kan fraviges for et medlem, hvis jobcenteret eller a-kassen på forhånd har orienteret medlemmet herom.

§ 8. Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen.

Stk. 2. Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Arbejdet er også rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb, og medlemmet får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med henvisningen.

§ 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 2. Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 3. Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft.

Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 03-04-2020