Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om rådighed kapitel 2

Bekendtgørelse om rådighed, kap. 2 (fortsat)

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om rådighed. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet de generelle rådighedsbetingelser for dagpengemodtagere, herunder samtaler, aktiviteter og tilbud, jobsøgning og CV samt konsekvenserne ved manglende overholdelse fra den lediges side.

BEK nr 808 af 23/06/2017 om rådighed (med senere ændringer)

Kapitel 2 (fortsat)

Samtaler, aktiviteter og tilbud

§ 10. Et medlem har pligt til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret eller hos anden aktør og rådighedssamtaler hos a-kassen, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 11.

§ 11. Et medlem har pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 37, stk. 1, i a-kassens selvbookingsystem. Pligten til selv at booke samtaler gælder, uanset om en samtale skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

Stk. 2. Medlemmet skal booke hver af samtalerne inden for en frist, som fastsættes af a-kassen.

Stk. 3. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Hvis medlemmet er blevet afmeldt, fordi medlemmet ikke selv har booket en samtale, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale, når medlemmet igen tilmelder sig som arbejdssøgende i jobcentret. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Medlemmet har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af a-kassen fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider.

Stk. 6. A-kassen kan i helt særlige tilfælde fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen finder, at medlemmet booker samtaler på en anden måde end aftalt.

Stk. 7. A-kassen kan fritage et medlem for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre medlemmet ikke ønsker at blive fritaget.

Stk. 8. A-kassen kan efter anmodning fra et medlem fritage medlemmet for pligten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for medlemmet selv at booke samtaler, fordi

  1. medlemmet har meget ringe it-kundskaber,
  2. medlemmet har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller
  3. medlemmet har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 9. Et medlem, der er fritaget for selv at booke samtaler efter stk. 8, kan henvende sig til a-kassen, hvis medlemmet ønsker fremadrettet selv at booke samtaler eller ombooke samtaler.

§ 12. Et medlem skal kunne møde til samtaler med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør samt til aktiviteter og tilbud dagen efter, at medlemmet har modtaget indkaldelse hertil. Medlemmet skal også kunne møde til samtaler, som medlemmet selv har booket.

Stk. 2. Medlemmet har pligt til at møde til samtaler og aktiviteter, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder til, og møde til samtaler, som medlemmet selv har booket, herunder til at holde kontakt med jobcenteret, a-kassen og anden aktør, jf. stk. 5.

Stk. 3. Medlemmet har også pligt til at møde til og deltage i tilbud fra jobcenteret eller anden aktør.

Stk. 4. Et medlem, der deltager i et tilbud, skal søge arbejde, jf. § 13, og kunne overtage arbejde med dags varsel, medmindre jobcenteret har fraveget kravet, eller andet følger af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Samtaler holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21. Under medlemmets deltagelse i tilbud kan samtaler dog holdes ved kontakt på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev.

Jobsøgning og CV

§ 13. Et medlem skal søge arbejde, jf. §§ 8 og 9, og deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud, jf. § 12, der øger mulighederne for at få arbejde.

Stk. 2. Medlemmet skal også søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 3. Medlemmet skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område. Medlemmet skal endvidere søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid.

Stk. 4. Medlemmet skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i »Krav til jobsøgning«.

Stk. 5. Medlemmet skal senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende oprette et CV og gøre det tilgængeligt på Jobnet. Medlemmet skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål.

Stk. 6. Medlemmet skal til brug for samtalerne efter § 37 uploade det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om.

Stk. 7. Medlemmet skal løbende registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder uploade det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om.

Stk. 8. Medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør.

Raskmelding på Jobnet

§ 14. Et sygemeldt medlem, der bliver rask, skal melde sig rask på Jobnet for at kunne få dagpenge.

Konsekvenser

§ 15. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 4, ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, jf. § 6, eller ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, jf. §§ 7-12.

Stk. 2. A-kassen kan ud fra en konkret rådighedsvurdering, jf. § 35, træffe afgørelse om, at medlemmet skal opfylde et arbejdskrav, jf. § 40, for igen at kunne få dagpenge.

§ 16. Et medlem kan ikke få dagpenge, hvis medlemmet ikke senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende har et godkendt CV på Jobnet, og dette skyldes medlemmet, jf. § 13, stk. 5. Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har et godkendt CV.

§ 17. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt, og som medlemmet har pligt til at møde til. Når et medlem selv har booket samtalen, sidestilles medlemmets booking med en indkaldelse.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, hvor en samtale skal holdes ved kontakt med medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev, og hvor samtalen ikke holdes på grund af forhold, som skyldes medlemmet.

Stk. 3. Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen til den af henholdsvis jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, som medlemmet skulle have holdt samtale med. Medlemmet kan dog ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.

Stk. 4. Hvis medlemmet udebliver fra en samtale eller aktivitet, som medlemmet har meldt afbud til eller afslået at møde til inden samtalen eller aktiviteten, kan medlemmet ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.

§ 18. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra et tilbud, som medlemmet er begyndt på, og som medlemmet har pligt til at deltage i.

Stk. 2. Medlemmet har ikke pligt til at deltage i tilbuddet, hvis medlemmet har begrundet fravær fra tilbuddet. Medlemmet skal forud for udeblivelsen have givet besked om udeblivelsen til tilbudsstedet.

Stk. 3. Medlemmet kan tidligst få dagpenge, når medlemmet igen deltager i tilbuddet. Hvis medlemmet igen deltager i tilbuddet den samme dag, som medlemmet er udeblevet, kan pågældende ikke få dagpenge for den dag.

§ 19. Et sygemeldt medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har meldt sig rask på Jobnet, og den manglende raskmelding skyldes medlemmets forhold, jf. dog § 20.

Stk. 2. Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har raskmeldt sig på Jobnet.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-11-2018