Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om rådighed kapitel 9-11

Bekendtgørelse om rådighed, kap. 9-11

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om rådighed. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet de generelle rådighedsbetingelser for dagpengemodtagere, herunder reglerne om rådighedsvurdering samt tab af retten til dagpenge og arbejdskrav.

BEK nr 808 af 23/06/2017 om rådighed (med senere ændringer)

Kapitel 9

Rådighedsvurdering

§ 35. A-kassen skal undersøge og vurdere et medlems rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for medlemmets ret til dagpenge, herunder underretninger fra jobcenteret og oplysninger, som medlemmet selv giver. Hvis a-kassen vurderer, at et medlem står til rådighed, skal a-kassen notere sin begrundelse herfor.

§ 36. A-kassen skal løbende følge med i medlemmets jobsøgning i joblog og vurdere, om medlemmet søger et tilstrækkeligt antal job og i øvrigt opfylder »Krav til jobsøgning«, herunder om der er behov for at vurdere medlemmets rådighed ved en samtale, jf. §§ 35 og 37.

Stk. 2. A-kassen kan give medlemmet en frist til at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, jf. § 13, stk. 7, hvis medlemmet ikke i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog.

§ 37. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed ved to personlige samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. dog stk. 7. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders sammenlagt ledighed.

Stk. 2. Når medlemmet har haft 6 måneder sammenlagt ledighed, skal a-kassen herefter i resten af ledighedsperioden undersøge og vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale, jf. dog stk. 7, når a-kassen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 3. Under en samtale efter stk. 1 og 2 skal a-kassen som minimum sikre sig, at

  1. medlemmet har gjort en indsats for at komme ud af ledigheden ved at søge arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, herunder at medlemmet har søgt et tilstrækkeligt antal job og været realistisk i sin jobsøgning,
  2. medlemmet har søgt konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør,
  3. medlemmet har overholdt »Min Plan« eller den beskæftigelsesrettede indsats efter en helhedsorienteret plan,
  4. medlemmet har deltaget i kurser, tilbud og aktiviteter, som medlemmet er pålagt, eller som øger mulighederne for at få arbejde,
  5. medlemmet har fulgt a-kassens tidligere pålæg eller vejledning,
  6. medlemmets oplysninger i CV’et til enhver tid er korrekte og fyldestgørende,
  7. medlemmet ikke har helbredsmæssige problemer, som forhindrer medlemmet i at overtage arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, og
  8. der ikke er andre faktiske eller retlige forhold, som forhindrer medlemmet i at overtage arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Stk. 4. A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter stk. 3, nr. 1, tage udgangspunkt i »Krav til jobsøgning«, de jobsøgningsaktiviteter, som medlemmet har registreret i joblog, og de jobansøgninger, som medlemmet har uploadet i joblog efter § 13, stk. 6. A-kassens vurdering af medlemmets jobsøgning skal også tage udgangspunkt i, om medlemmet har overholdt de aftaler om jobsøgning, som medlemmet har indgået med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør ved en samtale.

Stk. 5. Hvis et medlem arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge og har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen ved rådighedsvurderingen efter stk. 1 og 2 give medlemmet en frist på højst 4 uger til at dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område. A-kassen skal herefter vurdere medlemmets rådighed, jf. § 39, stk. 2.

Stk. 6. En ny 6-månedersperiode, jf. stk. 1 og 2, begynder fra det tidspunkt, hvor medlemmet har haft dokumenteret beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 7. Hvis et medlem er omfattet af en mindre intensiv indsats, jf. § 21, skal a-kassen ikke vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale efter stk. 1, men ved kontakt med medlemmet på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev. A-kassen skal ved vurderingen som minimum sikre sig, at medlemmet søger og har søgt rimeligt og relevant arbejde, herunder har søgt konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. A-kassen skal desuden sikre sig, at medlemmets oplysninger i CV’et er relevante, korrekte og fyldestgørende.

§ 38. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret giver underretning om, at medlemmet ikke har overholdt sine forpligtelser over for anden aktør.

Stk. 2. A-kassen skal i øvrigt vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret sender en begrundet anmodning herom.

§ 39. Hvis a-kassen ved vurderingen efter §§ 35-37 finder, at medlemmet står til rådighed, men der dog er tvivl om medlemmets fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skal a-kassen give medlemmet en frist på højst 3 måneder til at dokumentere sin arbejdssøgning, jf. § 13.

Stk. 2. Efter fristens udløb skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet. Medlemmet skal i denne forbindelse registrere alle jobsøgningsaktiviteterne i joblog, herunder uploade alle jobansøgninger i fristperioden. A-kassen skal træffe afgørelse over for medlemmet, hvis a-kassen finder, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kapitel 10

Tab af retten til dagpenge og arbejdskrav

§ 40. Hvis et medlem ikke anses for at stå til rådighed efter § 28 og §§ 35-39 kan medlemmet ikke få dagpenge.

Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. For medlemmer, der i perioderne efter stk. 2 og 3 både har fået indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav, jf. stk. 2 og 3, medlemmet skal opfylde. Et medlem skal opfylde det løntimekrav, som gælder for den forsikringsstatus, medlemmet har på det tidspunkt, hvor medlemmet søger om at få dagpenge igen.

Stk. 5. Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. § 53, stk. 3, nr. 1-3, i loven, der i et indkomstår udgør mindst 228.348 kr. (2018) for fuldtidsforsikrede og mindst 152.232 (2018) for deltidsforsikrede, og medlemmet i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. Kun indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan anvendes.

Stk. 6. Opgørelsen af løntimer i stk. 2 og 3 sker efter § 14 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som ligger efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan medregnes i opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, kan medregnes forholdsmæssigt.

Stk. 7. Den periode, inden for hvilken kravet efter stk. 2 og 3 skal være opfyldt, forlænges, hvis der i perioden forekommer syge- eller barselsdagpenge, ferie afholdt inden for ferielovens rammer samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, som ikke kan medregnes til opgørelse af beskæftigelseskravet efter §§ 14 og 15 og §§ 26-28 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 8. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor løntimekravet, jf. stk. 2 og 3, er opfyldt. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag, hvor a-kassen modtager dokumentation for, at medlemmet opfylder betingelserne i stk. 5.

Stk. 9. Et medlem, der ikke står til rådighed, fordi medlemmet har forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads, jf. § 27, kan igen få dagpenge, hvis medlemmet dokumenterer, at årsagen til den manglende rådighed ikke længere er til stede.

Stk. 10. Medlemmet kan ikke opfylde kravet i stk. 2 og 3 med løntimer fra arbejde af den karakter, der var årsag til den manglende rådighed, jf. § 27.

§ 41. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan give tilladelse til, at et medlem kan gå på efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis, selvom medlemmet ikke kan få dagpenge, fordi medlemmet har begrænset sin rådighed for arbejdsmarkedet til arbejde omfattet af § 27, og kravet om arbejde, jf. § 40, ikke er opfyldt.

Kapitel 11

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. Dog vil den (viste) ændrede udgave af §40 træde i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 404 af 26. april 2017 om rådighed ophæves.

Stk. 4. Sanktion for udeblivelse fra tilbud, jf. § 18, finder anvendelse på tilbud, som et medlem påbegynder den 1. juli 2015 eller senere.

Stk. 5. For medlemmer, som forud for den 2. januar 2017 modtager dagpenge under deltagelse i en ph.d.-uddannelse, og hvor uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen, finder § 30, stk. 5, ikke anvendelse. Sådanne medlemmer kan under ph.d.-uddannelsen fortsætte med at modtage dagpenge efter § 30, stk. 2, nr. 1.

§ 43. § 40, stk. 2-4, stk. 6-8 og stk. 10, finder anvendelse på alle arbejdskrav, der er pålagt for manglende rådighed fra og med den 1. maj 2011.

§ 44. A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter § 35, stk. 4, tage udgangspunkt i plan for jobsøgning eller aftaler om jobsøgning som følge af forsøget med »Den gode samtale«, indtil medlemmet har fået udarbejdet »Krav til jobsøgning«, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 1294 af 9. november 2016 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-11-2018