Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om rådighed kapitel 3-6

Bekendtgørelse om rådighed, kap. 3-6

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om rådighed. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet de generelle rådighedsbetingelser for dagpengemodtagere, samt regler om dagpenge under sygdom, afslag på jobtilbud eller ophør i tilbud m.m.

BEK nr 808 af 23/06/2017 om rådighed (med senere ændringer)

Kapitel 3

Dagpenge under de første 14 dages sygdom

§ 20. Et medlem, som får dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er ikke omfattet af kravet om at været tilmeldt som arbejdssøgende, jf. § 6.

Stk. 2. Medlemmet kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. A-kassen kan udbetale dagpenge under sygdom fra første sygedag, selv om medlemmet ikke har meldt sig syg, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmets sygemelding ikke er sket rettidigt.

Stk. 4. I perioden, hvor medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, har medlemmet ikke pligt til at overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til samtaler og aktiviteter samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §§ 7-13.

Stk. 5. Et medlem kan få dagpenge under de første 14 dages sygdom, uanset om medlemmet ikke opholder sig i Danmark, jf. § 4, hvis der foreligger særlige omstændigheder herfor.

Mindre intensiv indsats

§ 21. Et medlem, der er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. kapitel 7 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at møde personligt op til samtaler, som medlemmet er indkaldt til eller selv har booket, i jobcenteret, a-kassen eller hos anden aktør. Medlemmet har dog pligt til at holde kontakt med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev.

Stk. 2. Medlemmet har heller ikke pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Medlemmet har pligt til at søge rimeligt og relevant arbejde. Relevant arbejde omfatter arbejde, som medlemmet kan varetage i den periode, hvor pågældende er omfattet af en mindre intensiv indsats. Medlemmet har også pligt til at søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Puljen til uddannelsesløft - tilbud om en erhvervsuddannelse

§ 22. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse, jf. § 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at søge arbejde og stå til rådighed for henvist arbejde.

Jobrettet uddannelse

§ 23. Et medlem, der deltager i jobrettet uddannelse, skal stå til rådighed efter reglerne i bekendtgørelse om jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.

Orlov

§ 24. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i resten af en orlovsperiode fra et arbejde, hvis perioden er over 4 uger, og medlemmet ikke har mulighed for at genoptage arbejdet med det samme.

Stk. 2. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet imellem to perioder med barselsorlov, hvis perioden er over 4 uger.

Borgerligt ombud mv.

§ 25. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om medlemmet har borgerligt ombud eller andet hverv i det offentliges interesse, som begrænser muligheden for at overtage arbejde.

Tilladelse af Kommunalbestyrelsen til deltagelse i et forløb efter repatrieringslovens § 6

§ 25 a. Et medlem, som har ret til at få udbetalt dagpenge, og som efter repatrieringslovens § 6 af kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til deltagelse i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering, anses for at opfylde rådighedsbetingelserne i lovens § 62, stk. 1, under sin deltagelse heri.

Stk. 2. I perioden, hvor medlemmet deltager i et forløb efter stk. 1, har medlemmet ikke pligt til at opholde sig i Danmark, overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til samtaler og aktiviteter samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §§ 7-13.

Stk. 3. Et medlem, som har ret til at få udbetalt dagpenge, og som deltager i et forløb efter repatrieringslovens § 6, har pligt til at meddele sin a-kasse om, at pågældende af kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til at deltage i et forløb efter stk. 1.

Kapitel 4

Supplerende dagpenge og frigørelsesattest

§ 26. Et medlem, der arbejder på nedsat tid, kan få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke har krav på et opsigelsesvarsel.

Stk. 2. Når arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel, kan der udbetales supplerende dagpenge,

 1. hvis medlemmets nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for overtagelse af andet arbejde, eller
 2. hvis arbejdsgiveren på en frigørelsesattest, i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at medlemmet opnår arbejde med en længere arbejdstid.

Stk. 3. En arbejdsgiver anses for at have krav på et opsigelsesvarsel i alle tilfælde, hvor der i et ansættelsesforhold som udgangspunkt gælder et opsigelsesvarsel fra den ansattes side i henhold til lov eller kollektiv overenskomst eller aftale.

Stk. 4. Medlemmet kan få supplerende dagpenge fra ansættelsesforholdets første dag, når dokumentation for, at arbejdsgiveren vil se bort fra et opsigelsesvarsel, er modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. De 5 uger regnes fra og med den dag, arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. Hvis a-kassen har modtaget dokumentationen efter udløbet af 5-ugers-fristen, kan medlemmet tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtog dokumentationen.

Kapitel 5

Forbehold af arbejdskraft

§ 27. Et medlem må ikke forbeholde sin arbejdskraft for

 1. sæsonarbejde,
 2. en bestemt arbejdsgiver, eller
 3. en bestemt arbejdsplads.

§ 28. Når et medlem melder sig ledig efter et arbejde omfattet af § 27, skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet, jf. kapitel 9.

Kapitel 6

Manglende rådighed efter et afslag eller ophør

§ 29. Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et arbejde, som medlemmet er henvist til, afslår et tilbud eller en jobsamtale eller ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis medlemmet fx skal

 1. overtage andet arbejde,
 2. begynde selvstændig erhvervsvirksomhed,
 3. begynde på eller fortsætte en uddannelse,
 4. gå på efterløn,
 5. rejse til udlandet eller
 6. flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold.

Stk. 2. Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet.

Stk. 3. Medlemmet kan dog få dagpenge efter ophør i et tilbud, hvis medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats på ophørstidspunktet, jf. § 21.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-11-2018