Ledig

A-kasse
Jobcenter

Ny arbejdsdeling mellem A-kasser og jobcentre

Af A-kasse team

Nøgleord A-kasse og fagforening

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af 24. juni 2022 betyder bl.a. at A-kasserne fra 1.1.2024 skal stå for det fulde kontaktforløb med en ledig dagpengemodtager i de første 3 måneders ledighed. Endvidere forenkles kontaktforløbet.

Et forenklet kontaktforløb

I dag skal dagpengemodtagere til samtaler i både jobcentre og a-kasser, der begge vejleder borgeren om jobsøgning, rettigheder og pligter. Dette ændres så A-kassen vil afholder de første tre samtaler i løbet af de første tre måneders fuld ledighed, mens jobcentret afholder de sidste tre samtaler i løbet af de følgende tre måneder.

Der skal ved den første samtale i jobcentret være fokus på at bygge videre på det forløb, som den ledige har haft i a-kassen, med henblik på en målrettet jobrettet indsats.

Samtidig er der i dag forskellige samtaletyper, hvilket ændres således at der fremover kun vil være én obligatorisk type samtale - jobsamtaler.

Forslaget er i store træk en videreførelse af det a-kasseforsøg, som blev igangsat fra 2020.

Det bemærkes, at ansvaret for at bevilge tilbud forbliver i jobcentret igennem hele borgerens ledighedsperiode. A-kassen vil fortsat være ansvarlig for bevilling af tilbud om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis a-kassen sammen med borgeren vurderer, at dagpengemodtageren vil have gavn af et tilbud, der påbegyndes inden for de første 3 måneders ledighed eller igangsættes i forlængelse heraf, sender a-kassen en indstilling herom til jobcentret. Såfremt jobcentret afviser a-kassens indstilling, skal det begrundes over for medlemmet og a-kassen.

Der vil blive udviklet målinger af A-kasserne med henblik på at have overblik over a-kassernes indsats, herunder om A-kasserne opfylder lovkravene til den del af indsatsen, a-kasserne overtager.

Den nye arbejdsdeling (og forenklede kontaktforløb) vil træde i kraft 1.1.2024. Der vil ske en evaluering 2 år efter ikrafttrædelse.

Mere målrettede tilbud

På trods af, at tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering udgør størstedelen af det samlede antal tilbud og de samlede udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, foreligger der ikke evidens for, at tilbuddene samlet set har en positiv effekt på at få ledige i beskæftigelse.

"Vejledning og opkvalificering" er en samlebetegnelse for tilbud om uddannelser, kurser, særlige tilrettelagte projekter samt korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Det indgår derfor i aftalen, at tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering ikke skal tælle med som ret- og pligttilbud eller til opfyldelse af fokusmålet for indsatsen som led i skærpet tilsyn.

Det skal bidrage til, at kommunerne i højere grad benytter andre former for aktivering, som bedre kan hjælpe de ledige tilbage i beskæftigelse, herunder virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse.

Kommunerne vil fortsat kunne anvende tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, hvis det vurderes at være givende for den enkeltes ledighedsforløb og tilbagevenden til beskæftigelse.

Initiativet træder i kraft 1. januar 2023.

Udvidet mulighed for digitale samtaler

Udover de ovennævnte punkter indeholder aftalen også at den ledige fra 1.1.2023 skal kunne vælge om samtaler med jobcenter og a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, ved personligt digitalt fremmøde eller telefonisk. Dette er omtalt i et andet blog-indlæg "Fra 2023 kan man holde online samtaler med A-kassen".