Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse. Vejledningen giver en bedre forståelse af reglerne om optagelse i A-kasse og skift af A-kasse.

Bemærk! Dette er en vejledning til den nye bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den vejledning der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk).

Oversigt over kapitler fra loven

Inddelingen i vejledningen følger kapitlerne i bekendtgørelsen

Vejledning om medlemskab af en a-kasse

Indledning

I bekendtgørelse nr. xx af xx måned 2018, er der fastsat regler om medlemskab af en a-kasse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af disse er uddybet med nærmere retningslinjer.

Til kapitel 1

Ret til optagelse og overflytning
Til § 1

Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse. Derudover er der i lovens § 44, fastsat regler om det særlige seniormedlemskab for personer, som har nået folkepensionsalderen.

Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark. Der er dog i bekendtgørelsens § 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet. Ligeledes kan personer, som har nået folkepensionsalderen, som allerede er medlem af en a-kasse, overgå til seniormedlemskab, uden at disse krav er opfyldt ved overgangen.

Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension. Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år, og personer, som har nået folkepensionsalderen, kan optages som seniormedlem/overgå til seniormedlemskab.

Optagelse sker valgfrit som fuldtids-eller deltidsforsikret.

Efter optagelsen er medlemmet omfattet af reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5 om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.

Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse.
Man må kun være medlem af én a-kasse.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

Bopæl og ophold
Til § 1, stk. 1

Kravet om bopæl indebærer, at personen skal have adresse i Danmark. Adressen i Danmark skal være den egentlige bopæl set i forhold til eventuelle andre, midlertidige opholdssteder i udlandet. Adressen skal også anses for at være det nuværende og sædvanlige opholdssted.

Hvor der alene foreligger en postboksadresse eller anden form for adresse uden faktisk bopæl samtidig med, at personen har bopæl i et andet land, er kravet ikke opfyldt. Omvendt vil det forhold, at man ikke har bopæl i et andet land, tale for bopæl i Danmark.

Kravet om ophold indebærer, at personen skal befinde sig i Danmark. Uanset dette krav vil personen dog kunne blive optaget, hvis pågældende på optagelsestidspunktet af særlige grunde, som fx ferie, forretningsrejse eller sygdom, midlertidigt og kortvarigt opholder sig i udlandet.

Optagelsestidspunktet
Til § 2

Med skriftlig ansøgning menes fx en elektronisk blanket, brev, e-mail mv.

Optagelsen sker som hovedregel med virkning fra ansøgningstidspunktet. Dette gælder også for dimittender, som optages som medlemmer efter endt uddannelse og uden forudgående medlemskab af en a-kasse. Det betyder, at hvis der søges om optagelse forud for dimitteringen, så sker optagelsen og dermed opnåelsen af medlemskabet først fra tidspunktet for uddannelsens afslutning.

Dimittender, der har været medlem af en a-kassen èt år forud for afslutningen af deres uddannelse, følger reglerne om optagelse i § 5.

Dokumentation

Ved modtagelsen af en ansøgning, herunder en elektronisk ansøgning, skal a-kassen sikre sig, at datoen for modtagelsen kan dokumenteres, og at den har de nødvendige oplysninger til brug for optagelsen.

Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

Der skal foreligge samtykke til optagelse fra forældre eller værge, hvis ansøgeren er under 18 år.

Til § 3

En person kan altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere.

Hvis en person har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan ansøgeren tillige vælge mellem disse. Nyuddannede kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse.

Selvstændige erhvervsdrivende kan optages i en tværfaglig a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende, eller i en a-kasse, der er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere.

Den bedste A-kasse?

Se vores anbefaling

Til § 4

En person, der allerede er medlem af en a-kasse, har ret til at blive overflyttet til enhver anden a-kasse, hvis faglige område personen ifølge a-kassens vedtægt har tilknytning til, jf. vejledningen til § 3.

Til § 5

Når en a-kasse bliver opmærksom på, at en ansøgning om overflytning skyldes, at et aktuelt medlem har gennemført en uddannelse efter reglerne i lovens § 54, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive nyoptaget som dimittend eller at blive overflyttet med sine hidtidige rettigheder.

Til § 5, stk. 1, nr. 1

For dimittender gælder der det særlige, at den dimitterende i forvejen kan være medlem af en a-kasse. I denne situation kan medlemmet have et ønske om at blive nyoptaget efter gennemførelse af en uddannelse.

Pågældende kan ansøge herom, inden uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at ansøgningen er modtaget i a-kassen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Optagelsen får i denne situation dog først virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet, jf. § 5, stk. 2. En uddannelse anses for afsluttet og gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse.

Nyoptagelsen kan ske i enhver tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, samt i fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område omfatter uddannelsen, herunder evt. også medlemmets hidtidige a-kasse.

Nyoptagelsen sker med virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet, jf. § 5, stk. 2.

Hvis pågældende i perioden fra uddannelsens afslutning og til den 1 måneds karensperiodes udløb opnår, at have været uafbrudt medlem af en a-kasse i ét år, opnås dagpengeret fra dette tidligere tidspunkt.
Eksempel:
Et medlem der afslutter sin uddannelse 20. juni har på denne dato været medlem i 11 måneder og 20 dage. Medlemmet vil derfor den 1. juli have været medlem i 1 år og er derfor dagpengeberettiget fra denne dag.

De nærmere regler om kravene til uddannelsen mv. er fastsat i bekendtgørelse om indkomst-og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Til § 5, stk. 1, nr. 2

Overflytning efter denne bestemmelse indebærer, at medlemmets rettigheder og pligter er de samme, som hvis medlemmet vælger at forblive medlem af sin a-kasse med de hidtil optjente rettigheder. Medlemmet kan herefter ikke opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen.

Seniormedlemskab
Til § 6

For folkepensionister, der ikke allerede er medlemmer af en a-kasse, gælder de samme regler om optagelse, som for andre, der søger om optagelse, dvs. at der stilles krav om, at personen har bopæl og ophold i Danmark, at tidligste optagelsestidspunkt er ansøgningstidspunktet, og at optagelse kan ske i en tværfaglig a-kasse eller en a-kasse, som man har faglig tilknytning til, jf. lovens § 41, stk.1, nr. 1 og 3, og stk. 3 samt §§1-3 i bekendtgørelsen.

Folkepensionister, som allerede er medlemmer af en a-kasse, kan overgå til seniormedlemskab, hvis de har tilkendegivet overfor a-kassen, at de ønsker seniormedlemskab. A-kassen skal i god tid forud for folkepensionsalderen vejlede et medlem om muligheden for at overgå til seniormedlemskab, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Der stilles ikke formkrav til medlemmets tilkendegivelse om ønske om seniormedlemskab. Tilkendegivelsen kan således ske skriftligt eller mundtligt overfor a-kassen.

Bekendtgørelsens § 4 om ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse, når betingelserne herfor er opfyldt, reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 om pligt til overflytning og kapitel 3 om bl.a. krav til ansøgningen om overflytning, overflytningstidspunkt og udveksling af oplysninger ved overflytning finder også anvendelse for et seniormedlem, dog har et seniormedlem, som bliver overflyttet, ikke rettigheder som skal bevares, da der ikke er ret til ydelser efter loven.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-03-2018