Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse kapitel 2-3

Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse. Vejledningen giver en bedre forståelse af reglerne om optagelse i A-kasse og skift af A-kasse.

Bemærk! Dette er en vejledning til den nye bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den vejledning der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk).

Vejledning om medlemskab af en a-kasse, kapitel 2-3

Til kapitel 2

Pligt til overflytning til en anden a-kasse
Til § 7

Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal som udgangspunkt lade sig overflytte til en anden a-kasse, hvis faglige område dækker det pågældende arbejde, eller udtræde af a-kassen.

Det betyder fx, at et medlem af en faglig afgrænset a-kasse, som får ordinær ny beskæftigelse, og som herefter ikke har nogen tilknytning til den hidtidige a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse. Hvis medlemmet nægter at lade sig overflytte, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af a-kassen.

Hvis et medlem uanset det nye arbejde fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse, har medlemmet ikke pligt til at lade sig overflytte. Det kan fx skyldes, at pågældende fortsat også har arbejde inden for a-kassens faglige område eller på et tidspunkt har gennemført en uddannelse, som kan danne grundlag for at blive optaget i eller overflyttet til a-kassen, jf. bekendtgørelsens § 5.

Et medlem af en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, som får nyt lønarbejde, er aldrig tvunget til at lade sig overflytte eller udtræde af a-kassen.

A-kasse og nyuddannet?

Læs om dimittendreglen

Til kapitel 3

Øvrige regler om overflytning mellem a-kasser
Efter lovens § 42 har et medlem under visse betingelser ret til overflytning til en anden a-kasse. Et medlem har således ret til at blive overflyttet til en a-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende a-kasse er opfyldt.

Ved overflytning bevarer et medlem de rettigheder i form af anciennitet mv., som er opnået som medlem af den hidtidige a-kasse. Hvis betingelserne for overflytning ikke har været opfyldt, skal overflytningen annulleres.

Tidspunktet for overflytning mv.
Til § 8, stk. 1 og 2

En overflytning får virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning fra medlemmet. I stk. 3 er der dog fastsat særlige regler for medlemmer uden erhvervsarbejde og medlemmer, der overflyttes (nyoptages) på grund af en gennemført uddannelse efter lovens § 54.

Ansøgningen skal sendes til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive overflyttet til.

Er a-kassen i tvivl om medlemmets ret til at blive overflyttet, skal a-kassen ved medlemmets hjælp søge at få tvivlen afklaret hurtigst muligt.

A-kassen kan indhente oplysninger hos et medlem, hvis oplysninger om arbejdsfunktioner mv. er af betydning for vurderingen af, om arbejdet ligger inden for a-kassens faglige område.

Bortkommer ansøgningen i forbindelse med, at den bliver sendt mellem a-kasserne, kan en bekræftet kopi lægges til grund for at sikre, at proceduren ikke forsinkes.

Til § 8, stk. 3 og 4

Varslet i stk. 3 løber fra modtagelse af ansøgningen, uanset om det er den nye eller den hidtidige a-kasse, der modtager ansøgningen. Bestemmelsen i stk. 4 åbner mulighed for, at overflytning kan ske fra et andet tidspunkt, end den 1. i en måned.

Til § 8, stk. 5

Overflytningsdagen er skæringsdag for indbetaling af medlemsbidrag til henholdsvis den hidtidige og den nye a-kasse.

Hvis et medlem er eller kommer i restance med medlemsbidraget til den hidtidige a-kasse, skal denne – uanset overflytningen – iværksætte en rykker- og sletteprocedure. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems-og efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet skal derfor slettes, hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales.

Slettelse finder sted med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt skyldigt medlemsbidrag. Tidspunktet for slettelsen vil derfor ligge før overflytningen.

Som følge af slettelsen falder overflytningen bort. Den nye a-kasse skal derfor straks have besked.

Til § 9, stk. 1

Ved overflytning bevarer et medlem sine hidtidige rettigheder i form af anciennitet mv.

Hvis et medlem derimod melder sig ud eller bliver slettet, fx på grund af manglende betaling af medlemsbidrag, kan medlemmet først modtage dagpenge igen, når bl.a. kravet om et års medlemskab er opfyldt på ny.

Til § 10

Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om sin tilknytning til den nye a-kasses faglige område, hvis a-kassen anmoder om dette, og det er nødvendigt til brug for sagen.

Den hidtidige a-kasse skal træffe afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, hvis medlemmet ikke vil medvirke til en overflytning, som følge af § 7.

Afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, har alvorlige konsekvenser for medlemmet. En afgørelse skal derfor ikke træffes, før medlemmet udtrykkeligt er blevet vejledt om konsekvenserne af ikke at ville medvirke og har fået en frist til at bringe forholdet i orden, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.

Medlemmet skal betale medlemsbidrag til a-kassen i den periode, hvor klagen behandles.

Til § 11, stk. 1

Den nye a-kasse skal sikre sig, at overflytningsbetingelserne er til stede, herunder fx at medlemmet har den fornødne tilknytning til kassens faglige område.

Både den nye og den hidtidige a-kasse har pligt til at medvirke ved overflytningen.

A-kassens sagsbehandling bør som udgangspunkt være baseret på medlemmets tro- og loveerklæringer. Der er således ikke et generelt krav om dokumentation for medlemmets tilknytning til a-kassens faglige område, men a-kassen kan ved tvivl herom forlange fornøden dokumentation.

A-kassen skal give medlemmet meddelelse om, at overflytning er sket og indberette overflytningen til FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register – tidligere Registeret for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM)).

Til § 11, stk. 2

Den nye a-kasse har sammen med medlemmet 2 uger til at få afklaret tvivl om, hvorvidt medlemmet måtte være berettiget til at blive optaget i a-kassen. Den hidtidige a-kasse har også 2 uger til at udfylde blanketten med de oplysninger, a-kassen allerede er i besiddelse af.

Til § 11, stk. 3

Har et medlem sendt en overflytningsblanket til sin nuværende a-kasse i stedet for sin kommende a-kasse, skal den nuværende a-kasse udfylde blanketten og sende den udfyldte blanket til den kommende a-kasse inden 2 uger.

Bliver den nuværende a-kasse på anden måde opmærksom på, at medlemmet skal overflyttes til en anden a-kasse, fx ved modtagelsen af et medlems udfyldte dagpengekort, skal a-kassen hurtigst muligt udlevere en overflytningsblanket til medlemmet.

Til § 12

Mener en af de to a-kasser, at betingelserne for overflytning ikke er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe skriftlig afgørelse herom og give medlemmet og den hidtidige a-kasse klagevejledning.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-03-2018