Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse kapitel 5

Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse. Vejledningen giver en bedre forståelse af reglerne om optagelse i A-kasse og skift af A-kasse.

Bemærk! Dette er en vejledning til den nye bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den vejledning der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk).

Vejledning om medlemskab af en a-kasse, kapitel 5

Til kapitel 5

Overflytning mellem deltids-og fuldtidsforsikring

Overflytning til deltidsforsikring
Til § 19

Det er en betingelse for overflytning til deltidsforsikring i en a-kasse, at a-kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede. Et medlem, der overgår til delpension, skal dog altid overflyttes til deltidsforsikring, uanset om a-kassen ifølge sine vedtægter ikke optager deltidsforsikrede.

Overflytning til fuldtidsforsikring
Til § 20

Ved afgørelsen af, hvilke løntimer, der kan medregnes til arbejdskravet i § 20, henvises til reglerne i kapitel 3 om genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Dokumenteret arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne og i det øvrige udland kan medregnes ved beregning af arbejdets omfang ved overflytning til fuldtidsforsikring, hvis arbejdet kan medregnes til beskæftigelseskravet efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Der henvises i øvrigt til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Til § 20, stk.1, nr. 1

Opgørelsen af løntimekravet foretages på baggrund af indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Et deltidsforsikret medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis pågældende i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mere end 390 løntimer.

Hvis medlemmet har ukontrollabel arbejdstid omregnes indtægten til timer med omregningssatsen i gældende lovs § 53, stk. 12 (118,68 kr. 2018).

Ved »ukontrollabel arbejdstid« forstås et medlems arbejdstid, hvis der ikke skal foreligge løntimer, eller vedlerlaget ydes som B-indkomst. A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret til grund.

Til § 20, stk. 1, nr. 2

Driver medlemmet selvstændig virksomhed opgøres aktiviteter, som lønmodtager eller ved selvstændig virksomhed på baggrund af:

  • løntimer, indberettet til indkomstregisteret,
  • B-indkomst, indberettet til indkomstregisteret eller indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse,
  • overskud fra selvstændig virksomhed indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse og
  • A-indkomst, udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse.

Kan et medlems arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, omregnes indtægten til timer med omregningssats 118,68 kr. (2018). Tilsvarende gælder, hvis medlemmet har B-indkomst hvoraf, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, og som ikke indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud eller underskud. Dette finder endvidere anvendelse, hvis medlemmet har medtaget skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed, samt A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker.

Den indkomst, der hentes fra medlemmets årsopgørelse, fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker.

Hvis B-indkomsten ikke fremgår af årsopgørelsen, da indkomståret endnu ikke er afsluttet, kan B-indkomsten medregnes i de(n) måned(er) arbejdet er indberettet til indkomstregisteret eller i de tilfælde, hvor B-indkomsten ikke er indberetningspligtig i den måned, hvor arbejdet er udført i, hvilket medlemmet erklærer på tro og love.

Det bemærkes, at a-kassen tidligst kan undersøge om medlemmet opfylder kravet om beskæftigelse, når medlemmets afsluttede årsopgørelse foreligger. Der henvises til § 21.

Til § 21

A-kassen skal automatisk overflytte et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstaterer, at arbejdskravet i § 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, er opfyldt.

A-kassen skal hver måned foretage opslag i indkomstregisteret for at undersøge, om kravet i § 20, stk. 1, nr. 1 er opfyldt. Det er op til a-kassen, hvornår på måneden opslaget i indkomstregisteret foretages.

I forhold til de selvstændige skal a-kassen årligt undersøge på baggrund af medlemmets årsopgørelse om kravet i § 20, stk.1, nr. 2 er opfyldt. Da de selvstændiges årsopgørelse foreligger senest den 1. juli, skal a-kassen i 3. kvartal undersøge om kravet i § 20, stk. 1, nr. 2 er opfyldt.

Til § 21, stk. 3

Efter § 20, stk. 1, nr. 2, skal a-kassen, når medlemmet årsopgørelse foreligger, sammenholde oplysninger på medlemmets årsopgørelse om overskud af selvstændig virksomhed, B-indkomst og A-indkomst udbetalt til en ejer af virksomhed, med indberettede løntimer i indkomstregisteret.

Den indkomst, der hentes fra medlemmets årsopgørelse, fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker.

Beløbet omregnes med den lave omregningssats 118,68 kr. (2018-niveau) til et timeantal. A-kassen skal sammenholde dette med de indberettede løntimer, som fremgår af indkomstregisteret. I den forbindelse undersøger a-kassen, om medlemmet på noget tidspunkt i 3 sammenhængende måneder har samlede aktiviteter, der overstiger omfanget af arbejdskravet.

Hvis medlemmet på et tidspunkt i løbet af året opfylder arbejdskravet i § 20, stk. 1, nr. 2, skal medlemmet overflyttes til fuldtidsforsikring fra starten af den efterfølgende måned.

Eksempel:
Af medlemmets årsopgørelse fremgår, at medlemmet har fået 100.000 kr. i B-indkomst og 40.000 kr. i overskud fra selvstændig virksomhed. Beløbene lægges sammen og udgør tilsammen 140.000 kr. og divideres med 12, hvilket giver 11.667 kr. pr. måned. Herefter omregnes beløbet med den gældende omregningssats 118,68 kr. (2018-niveau) til et timeantal, hvilket udgør 98,30 timer pr. måned. A-kassen sammenholder med indberettede løntimer i indkomstregisteret (A-indkomsten), og ser om medlemmet i en periode på 3 sammenhængende måneder overskrider arbejdskravet på 130 timer om måneden.

Til § 22

Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning overflyttes til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i § 20.

Til § 23

Overflytningen efter § 22 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om overflytning.

Overflytning på baggrund af medlemmets anmodning kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings - eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang.

Til § 24

Denne vejledning ophæver vejledning nr. 9402 af 28. april 2017 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-03-2018