Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse kapitel 4

Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse. Vejledningen giver en bedre forståelse af reglerne om optagelse i A-kasse og skift af A-kasse.

Bemærk! Dette er en vejledning til den nye bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den vejledning der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk).

Vejledning om medlemskab af en a-kasse, kapitel 4

Til kapitel 4

Genoptagelse efter slettelse som medlem på grund af svig eller gæld

Personkreds
Til § 14

Når et medlem søger om genoptagelse, skal a-kassen undersøge, hvordan det tidligere medlemskab er ophørt.

Er et medlem blevet slettet på grund af svig efter lovens § 87, stk. 1, kan medlemmet søge om genoptagelse eft er §§ 15-18 i bekendtgørelsen. Dette gælder medlemmer, der er blevet slettet på grund af gentagen svig, eller hvis et medlem er slettet, fordi medlemmet ikke rettidigt har betalt sin gæld til a-kassen inden for en frist, som a-kassen har fastsat, jf. lovens § 86, stk. 9.

Hvis medlemmet senest er slettet på grund af kontingentrestance, er medlemmet ikke omfattet af reglerne i §§ 14-18 i denne bekendtgørelse. Hvis medlemmet genoptages, bør a-kassen dog oplyse medlemmet om, at lovens § 86, stk. 9, kan anvendes, hvis medlemmet ikke indgår og overholder et skriftligt, frivilligt forlig.

A-kasse og studerende?

Se om fordele ved studiemedlemskab

Generelle betingelser for genoptagelse
Til § 15

Krav til det frivillige forlig

Hvis et skriftligt, frivilligt forlig, som medlemmet har indgået med a-kassen, skal danne grundlag for genoptagelse, er det en betingelse, at forliget omfatter alle ydelser, som medlemmet uberettiget har modtaget, med tillæg af renter og omkostninger, der er opstået i forbindelse med a-kassens inddrivelse af gælden m.v.

Ved genoptagelse skal forliget dog alene vedrøre krav, der skyldes medlemmets svigagtige forhold, uanset om der samtidig er truffet afgørelse om, at medlemmet også har begået et uagtsomt forhold over for a-kassen.

En gæld, der skyldes medlemmets uagtsomme forhold, kan dog få betydning, hvis medlemmet ikke afvikler gælden som aftalt med a-kassen. Hvis medlemmet ikke inden den frist, der er fastsat af a-kassen, har tilbagebetalt de ydelser, der er modtaget med urette, kan a-kassen slette medlemmet som medlem af a-kassen. Der henvises til lovens § 86, stk. 1og 2.

Restanceinddrivelsesmyndigheden

En afdragsordning mellem medlemmet og restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) om afvikling af gælden kan ikke træde i stedet for et skriftligt, frivilligt forlig, jf. § 15, stk. 2. Kun et skriftligt, frivilligt forlig kan anvendes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedens foranstaltning uden forudgående dom, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4. A-kassen skal derfor uanset aftalen med RIM indgå et skriftligt, frivilligt forlig med medlemmet. Af forliget skal fremgå, at afdragene betales til inddrivelsesenheden. Desuden skal følgende være anført i forliget med fremhævet skrift: »Uanset at forliget overholdes, kan RIM foretage modregning i skyldnerens eventuelle tilgodehavender hos det offentlige.« Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Skattemæssige forhold

Når a-kassen rejser et krav om tilbagebetaling over for et medlem, kan kravet ofte få betydning for medlemmets skattemæssige forhold.

Hvis kravet vedrører indeværende skatteår, og a-kassen derfor selv kan regulere skatteindberetningen om medlemmets indtægt, skal a-kassen modregne skat, således at medlemmets gæld udgør et nettobeløb.

Hvis kravet vedrører tidligere skatteår, modtages eventuel overskydende skat som en udbetaling fra SKAT.

Det bemærkes, at selvom medlemmets skattemæssige forhold kan reguleres, er det gælden på genoptagelsestidspunktet opgjort som enten et brutto- eller nettobeløb, der lægges til grund for vurderingen af, om medlemmet kan genoptages. En forventet indbetaling af overskydende skat, kan derfor alene forkorte afviklingsperioden. Den overskydende skat kan ikke indgå som et afdrag i henhold til forliget.

Tidspunktet for genoptagelse
Til § 17

Et skriftligt, frivilligt forlig, der er indgået forud for ansøgningen om genoptagelse, skal, for at kunne danne grundlag for genoptagelsen, være overholdt på det tidspunkt, hvor der gives tilladelse til genoptagelse.

Misligholdelse af forlig
Til § 18

Forliget er misligholdt, hvis et medlem ikke afdrager sin gæld til a-kassen efter vilkårene i det skriftlige, frivillige forlig. Hele gælden er herefter forfalden til betaling, medmindre medlemmet indgår og overholder en anden aftale med a-kassen om betaling. A-kassen kan indgå en aftale om kortvarig henstand eller midlertidig nedsættelse af afdragene. Der henvises til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Hvis et medlem ikke afdrager sin gæld efter vilkårene i det frivillige forlig, og hvis medlemmet ikke indgår en anden aftale om afvikling af gælden med a-kassen, skal a-kassen træffe afgørelse om slettelse af medlemmet.

A-kassen skal inden afgørelse træffes skriftligt rykke medlemmet for betalingen og gøre medlemmet opmærksom på, at misligholdelse af forliget kan medføre, at medlemmet slettes.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-03-2018