Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Af Studie team

Nøgleord Videregående uddannelse, International

Optag af udenlandske statsborgere

I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, hvilket er 764 mindre end i 2016, svarende til et fald på 10 pct., jf. tabel 1.1. Opgørelsen medtager alle optagne med et ikke-dansk statsborgerskab, uanset hvor længe vedkommende har opholdt sig i Danmark, og uanset om deres adgangsgivende eksamen er dansk eller udenlandsk.

Tabel 1.1
Antal optagne udenlandske statsborgere, 2010, 2013 og 2015-2017

Ændring 2016-2017
2010 2013 2015 2016 2017 Antal Procent
Norden 1.649 1.446 1.320 1.408 1.346 -62 -4
Øvrige EU/EØS 2.585 3.773 4.442 4.313 3.802 -511 -12
Ikke EU/EØS 1.415 1.466 1.898 1.642 1.451 -191 -12
I alt 5.649 6.918 7.660 7.363 6.599 -764 -10
Andel af alle optagne (pct.) 11 11 12 11 10 - -
Anm.: Studiepladser i kvote 3 der tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, og som har behov for opholdstilladelse (dvs. ansøgere fra lande uden for EU/EØS), er ikke medtaget. Kvote 3 kan kun oprettes til uddannelser, der udbydes på engelsk. Ansøgere og optagne via Kvote 3 medtages ikke i søgnings/optagelses statistikerne, da de ikke indgår i clearingen i forbindelse med tildelingen af studiepladser.
Kilde: Uddannelses-og Forskningsministeriets datavarehus.

Antallet af optagne statsborgere fra de nordiske lande er faldet med 4 pct., svarende til 62 personer. I lande uden for EU/EØS er optaget faldet med 12 pct. (svarende til 191 personer) og for øvrige EU/EØS lande er optaget ligeledes faldet med 12 pct., svarende til 511 personer.

De udenlandske statsborgere udgør 10 pct. af samtlige optagne i 2017, hvilket er 1 procentpoint lavere end i 2016.

Sammenlignes udviklingen i optaget af udenlandske statsborgere på tværs af uddannelsestyperne, er billedet sammensat. Erhvervsakademiuddannelserne har haft det største fald i antallet af optagne udenlandske statsborgere med 595 færre personer i 2017 end i 2016, svarende til et fald på 23 pct., jf. tabel 1.2. Det er især blandt optagne udenlandske statsborgere fra øvrige EU/EØS lande, at der sker et fald. Fra 2016 til 2017 faldt antallet af optagne her med 565 personer, svarende til 26 pct. Optaget fra lande uden for EU/EØS faldt med 30 personer, svarende til 9 pct.

Antallet af optagne udenlandske statsborgere på professionsbacheloruddannelserne er ligeledes faldet i forhold til 2016. 50 færre udenlandske statsborgere er tilbudt optag på en professionsbacheloruddannelse i 2017, svarende til en reduktion på 2 pct. Reduktionen dækker over et fald blandt optagne fra lande uden for EU/EØS (10 pct. svarende til 75 personer) modsvaret af en stigning i optaget fra øvrige EU/EØS lande (3 pct. svarende til 37 personer).

bacheloruddannelserne er der et fald i optagne udenlandske statsborgere fra 2016 til 2017 (119 personer svarende til 5 pct.). Tallet dækker over et større fald i optagne fra lande uden for EU/EØS (86 personer svarende til 16 pct.). Samtidig er der en stigning i optaget fra øvrige EU/EØS lande (2 pct. svarende til 17 personer).

Table 1.2
Udvikling i optaget fordelt på uddannelsestype og statsborgerskab, 2010, 2013 og 2015-2017

Ændring 2016-2017
2010 2013 2015 2016 2017 Antal Procent
Erhvervs-
akademi-
uddannelser
             
Norden 140 148 143 159 159 0 0
Øvrige EU/EØS 1.179 1.965 2.365 2.134 1.569 -565 -26
Ikke EU/EØS 507 301 361 326 296 -30 -9
I alt 1.826 2.414 2.869 2.619 2.024 -595 -23
Professions-
bachelor-
uddannelser
             
Norden 520 503 356 390 378 -12 -3
Øvrige EU/EØS 732 934 1.040 1.095 1.132 37 3
Ikke EU/EØS 498 639 804 762 687 -75 -10
I alt 1.750 2.076 2.200 2.247 2.197 -50 -2
Bachelor-
uddannelser
             
Norden 989 795 822 859 809 -50 -6
Øvrige EU/EØS 674 874 1.040 1.084 1.101 17 2
Ikke EU/EØS 410 526 666 554 468 -86 -16
I alt 2.073 2.195 2.528 2.497 2.378 -119 -5
I alt 5.649 6.685 7.597 7.363 6.599 -764 -10
Anm.: Pga. et mindre antal ukendte svarer summerne af årene ikke i alle tilfælde til i alt. Kvote 3 er ikke inkluderet.
Kilde: Uddannelses-og Forskningsministeriets datavarehus.

Relateret indhold om A-kasse:
Tag dine dagpenge med til et andet EU-land i op til 3 måneder for at søge arbejde. Se hvilke betingelser der gælder.

Få gratis A-kasse mens du studerer - også som udenlandsk statsborger. Se mere her.