Skip to content

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Af Anders Weber

Nøgleord Dagpenge, Studerende

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige lønmodtagere, freelancere og selvstændige og til både dagpengemodtagere og studerende.

For dagpengemodtagere betyder hjælpepakken at dagpengeperioden forlænges med 3 mdr. Det sker ved at perioden fra og med 1. marts til og med 31. maj ikke medtælles i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden.

Personer, der i perioden fra den 1. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 31. maj. Det er en forudsætning, at de genindmelder sig i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. maj 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Udover hjælp til dagpengemodtagere indeholder aftalen en række andre tiltag:

  • En kompensationsmodel for selvstændige og freelancere
  • En kompensationsmodel for virksomhedernes faste udgifter
  • Øget adgang til eksportkredit
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger såvel for store som for små og mellemstore virksomheder
  • Offentlige indkøb skal understøtte at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den eks-traordinæere økonomiske situation som følge af COVID-19.
  • Sygedagpenge. Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måne-der. Det gælder ligeledes, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og personen ikke kan forlænges på sygedagpenge, men overgår til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.
  • Øgede lånemuligheder for elever og studerende. Studerende og elever på ungdomsuddannelserne gives en ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån per måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges i den grad situationen kræver det.

Se den fulde Aftale om COVID-19-initiativer.