Reform

Dagpengesats
A-kasse

Ændring i dagpengeregler fra 1. maj 2023

Af Dagpenge team

, opdateret 

Nøgleord Dagpenge, Dagpengereform

En ny bekendtgørelse fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen betyder, at dagpengetiltagene fra Aftale om hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder fra 2022 træder i kraft 1. maj i år.

Baggrund

I forlængelse af Regeringens reformudspil Danmark kan mere I fra september 2021, blev der i januar 2022 mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgået aftaler om reformer der skulle være med til at understøtte et stærkt og robust arbejdsmarked, den danske model, innovative og stærke danske virksomheder og investeringer i fremtidens uddannelse og grøn omstilling - Aftale om hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder. Denne aftale indeholdt bl.a. aftaler om ændring af dagpengereglerne, og det var meningen af de skulle være trådt løbende i kraft fra oktober 2022. Men i lyset af, at forligskredsen bag Aftale om et tryggere dagpengesystem ikke støttede gennemførelse af de aftalte tiltag på dimittenddagpengeområdet, uden også at justere på anvendelsen af provenuet, var det nødvendigt at justere tiltagenes ikrafttrædelse på tværs af aftalen, herunder blev alle aftalens tiltag på dagpengeområdet udskudt til efter et Folketingsvalg.

Et flertal i Folketinget vedtog den 21. juni 2022 en lov (L 878) der indeholdt de aftalte ændringer på dagpengeområdet. Den nye regler skulle dog først træde i kraft, hvis der fortsat var politisk flertal for dem efter valget 1. november.

Folketingsvalget blev afholdt den 1. november 2022, og nu har beskæftigelsesministeren udstedt en bekendtgørelse der gennemfører de aftalte ændringer på dagpengeområdet med virkning fra 1. maj 2023.

Ændringer på dagpengeområdet

Dimittender

 • Efter tre måneders ledighed nedsættes dimittendsatsen fra 14.106 kr. til 9.700 kr. pr. måned for ikke-forsørgere under 30 år
 • Efter tre måneders ledighed nedsættes dimittendsatsen fra 14.106 kr. til 12.253 kr. pr. måned for ikke-forsørgere, der er over 30 år.
 • Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke. Den er fortsat 16.177 kr. om måneden.
 • Dimittender der indplaceres den 1. maj 2023 eller senere vil kun have ret til dagpenge i ét år i stedet for som hidtil i 2 år. Er du allerede indplaceret i dagpengesystemet den 1. maj 2023 bevarer du din 2-årige dagpengeperiode.
 • Alle dimittender skal fremover opfylde et sprogkrav for at kunne modtage dimittenddagpenge. Man skal have bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Hvis man har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen har man også opfyldt sprogkravet.
  Dimittender, som har vist aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked, undtages fra sprogkravet. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (for fuldtidsforsikrede) til SKATs eIndkomst i 12 måneder indenfor 24 måneder for at opfylde tilknytningskravet. Arbejdstimer udført i et andet EØS-land kan indgå til opfyldelse af tilknytningskravet. Dog skal seneste arbejdstime være udført i Danmark, ligesom mindst 150 af de 600 timer skal være udført i Danmark.
 • Det skal fortsat være muligt for studerende at opfylde kravene til ordinære dagpenge og få beregnet en individuelt dagpengesatsats. Dette skal ses i sammenhæng med at det med virkning fra og med støtteåret 2023 er blevet muligt at tjene 4.000 kr. mere om måneden ved siden af SU'en.

Øvrige ledige medlemmer af A-kasse

Der indføres et beskæftigelsestillæg til dagpengene på kr. 3.721 pr. måned i de første 3 måneders ledighed. Beskæftigelsestillægget betyder at den maksimale dagpengesats forhøjes fra 19.728 kr. til 23.449 kr. om måneden de første 3 måneder af ledigheden. For at kunne få tillægget kræver det dog at man

 • har sammenlagt 2 års beskæftigelse (3.848 timer) eller har tjent kr. 508.656 kr inden for en 3-årig periode og
 • har haft minimum 4 års sammenhængende a-kassemedlemskab op til ledighed.
 • kan få beregnet en dagpengesats der er højere end 100% af den aktuelle maksimale dagpengesats

Den forhøjede dagpengesats i de første 3 måneder gælder kun hvis du indplaceres i dagpengesystemet den 1. maj 2023 eller derefter.

Læs mere om beskæftigelsestillægget i denne artikel.