Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse

Vejledning om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse. Vejledningen giver en bedre forståelse af reglerne om udbetaling af dagpenge, herunder om fradrag i dagpengene.

Bemærk! Dette er en vejledning til den nye bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den vejledning der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk).

Oversigt over kapitler fra loven

På de følgende sider finder du især vejledning til reglerne om fradrag i dagpengene. Find ud hvornår A-kassen skal foretage fradrage i de dagpenge de udbetaler til dig, hvis du har arbejdet (måske frivilligt og ulønnet) eller haft indtægter fra pensioner m.m..

Vejledning om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse

Indledning

I bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, er der fastsat regler om udbetaling af dagpenge. I denne vejledning uddybes nogle af bekendtgørelsens regler.

Til Kapitel 2

Udbetaling af dagpenge
Til § 2

Dagpenge udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og på 130 timer for deltidsforsikrede medlemmer. Der kan således maksimalt udbetales dagpenge for 160,33 henholdsvis 130 timer for en måned. Udbetalingen sker bagud for en måned.

Til stk. 2

Hvis et medlem overflyttes til fuldtidsforsikring eller til deltidsforsikring i løbet af en måned, har overflytningen virkning for udbetaling af dagpenge fra den 1. i den efterfølgende måned. Det betyder, at beregning og udbetaling af dagpenge samt eventuelle belægninger på dagpengekortet for f.eks. G-dage, sygdom, ferie sker med den forsikringsstatus pågældende havde den 1. i måneden, uanset at medlemmet i løbet af måneden har skiftet forsikringsstatus.

Til stk. 3

Udbetalingen af dagpenge sker på baggrund af et dagpengekort (månedsoplysninger), som medlemmet udfylder og indsender til a-kassen tidligst en uge før en måned udgang.

Medlemmet skal på dagpengekortet oplyse om løntimer og indkomst i måneden samt om andre forhold, der har betydning for a-kassens udbetaling af dagpenge for måneden. Medlemmet skal herudover oplyse om forventede løntimer og indkomst på kortet samt om andre forventede forhold af betydning for udbetalingen af dagpenge fra tidspunktet for indsendelse af dagpengekortet og frem til månedens udgang. Dette betyder, at medlemmet også skal give oplysninger for en periode, der ligger efter indsendelsen af dagpengekortet.

A-kassen beregner og udbetaler dagpenge den sidste bankdag i måneden på baggrund af medlemmets faktiske og forventede oplysninger på dagpengekortet.

Dagpengekortet dækker en hel kalendermåned. Hele dagpengekortet skal udfyldes, da der er tale om en månedsudbetaling. Det gælder også i de situationer hvor tilmelding sker i løbet af en måned. Der skal også oplyses om arbejde, indtægter m.v. for perioden forud for tilmelding.

Til stk. 4

A-kassen udbetaler dagpenge til medlemmet på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet samt andre oplysninger, som har betydning for udbetalingen af dagpenge.

Ret til dagpenge fra din A-kasse?

Se guide om dagpengeret

Til § 3

A-kassen skal udbetale dagpenge til medlemmet den sidste bankdag i udbetalingsmåneden. Dagpengekørslen skal tage højde herfor.

Til stk. 2

A-kassen skal fastsætte en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget medlemmets dagpengekort, hvis der skal udbetales dagpenge den sidste bankdag i måneden. Modtages dagpengekortet efter fristen, skal a-kassen udbetale dagpengene hurtigst muligt.

Til stk. 4

Der kan som udgangspunkt kun udbetales dagpenge for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget af a-kassen senest 1 måned og 10dage efter udbetalingsmånedens udløb.

Et medlem, der ikke har indsendt dagpengekortet rettidigt mister retten til de forfaldne ydelser, medmindre der har været en fyldestgørende grund til forsinkelsen, fx sygdom eller bortrejse i en længere periode.

Til § 4
Til stk. 1 og 2

Et medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis retten til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8/12 timer for henholdsvis fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede.

opgørelsen af, om der kan udbetales dagpenge i en måned, eller om mindsteudbetalingsreglen er til hinder for dette, indgår alle timer, uanset om der er tale om løntimer, tekniske belægninger eller øvrige fradrag efter kapitel 3.

Mindsteudbetalingsreglen er dog ikke til hinder for, at a-kassen kan udbetale et mindre beløb, hvis a-kassen skal foretage en regulering af dagpengeudbetalingen efter § 8 for tidligere måneder eller modregning for løbende karens, jf. § 36. Der stilles dog krav om, at medlemmets ret til dagpenge for måneden (antallet af timer, der kan udbetales i måneden, efter alle timebelægninger er trukket fra) udgør mindst 14,8/12 timer.

Til § 5

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som forud for sygdommen er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, og som bliver syge, kan fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Sygemeldes en dagpengemodtager således en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge frem til og med tirsdag i uge 3.

Det er en betingelse for udbetaling af ydelse, at pågældende har meldt sig syg i overensstemmelse med reglerne. Det er videre en betingelse, at pågældende ikke arbejder på nedsat tid.

Medlemmet skal således være fuldt ledig på første sygedag for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Det betyder, at ledige, som er delvis ledige på første sygedag ikke kan modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, men vil i stedet kunne modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis disse regler i øvrigt er opfyldt.

Personer, som modtager ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygefravær, kan tidligst modtage sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter, at retten til arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen er ophørt.

Til § 6

I bestemmelsen er der fastsat regler om udbetaling af dagpenge i den måned, hvor et medlem overgår til efterløn eller udtræder af efterlønsordningen, således at medlemmet i overgangsmåneden samlet set får udbetalt dagpenge og efterløn for 160,33 timer (fuldtidsforsikrede), dog med fradrag for arbejde og indtægter samt tekniske belægninger.

Eksempel:
Et fuldtidsforsikret ledigt medlem overgår til efterløn den 14. januar 2019. Medlemmet får udbetalt 9*7,4 timer=66,6 timer med dagpenge i januar måned. Derudover har medlemmet arbejdet i 30 timer i januar. Udbetalingen af efterløn i januar måned sker derfor for 63,73 timer (160,33-(66,6+30)=63,73).

Til § 7
Til stk. 2

Samkøring skal ske på baggrund af sammenlignelige perioder. Den periode en indberetning vedrører, holdes op mod samme periode på dagpengekortet. Vedrører indberetningen hele kalendermåneden, er perioden helt sammenlignelig med månedsudbetalingsperioden. En indberetning for en forskudt periode, f.eks. fra den 20. i den ene måned til den 19. i den efterfølgende måned, er kun sammenlignelig med udbetalingen for samme periode. Her samkøres derfor forskudt, dvs. når hele den forskudte periode er afsluttet. Hvis medlemmet har flere arbejdsgivere kan der være tale om sammenlignelige og forskudte perioder på samme tid.

Deltidsforsikring i din A-kasse?

Se guide om deltidsforsikring

Til § 8

Hvis der er mere end én arbejdsgiver, foretages der regulering for hver enkelt arbejdsgiver for sig og den samlede difference summeres.

For så vidt angår reguleringer som følge af ukontrollabelt arbejde henvises til bemærkningerne til § 25.

Til stk. 2

Hvis samkøringen af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med oplysninger i indkomstregisteret om løntimer og indkomst, jf. § 7, viser en forskel i antallet af timer skal der som udgangspunkt ske en efterregulering af udbetalingen af dagpenge, jf. § 8, stk. 1.

Et medlems oplysninger på dagpengekortet er opgjort i timer og minutter. Et minut svarer således til 1/60 time.

Oplysningerne i indkomstregisteret om løntimer er opgjort i timer og i 100-dele minutter. Et minut svarer således til 60/100 svarende til, at 1/100 minut er lig 0,6 sekund.

Ved samkøringen af oplysningerne på medlemmets dagpengekort med oplysningerne i indkomstregisteret er derfor nødvendigt, at arbejdsløshedskassen omregner de oplyste (timer og) minutter på dagpengekortet til 100-dele minutter.

Denne omregning betyder, at der kan opstå situationer, hvor oplysningerne på dagpengekortet ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet til indkomstregisteret. Denne tidsforskel skyldes, at der ved den nævnte omregning er behov for at foretage en matematisk afrunding af resultaterne, som betyder, at der opstår den nævnte tidsforskel i oplysningerne.

Som følge heraf, kan der opstå en difference mellem oplysningerne på dagpengekortet og oplysningerne i indkomstregisteret om arbejdets omfang, som betyder, at der som udgangspunkt skal foretages en beregning.

Der skal imidlertid ikke foretages en regulering, hvis den opgjorte tidsforskel skyldes den nævnte afrundingsproblematik, og tidsforskellen højst er på 1 time (60 minutter). Opgørelsen af tidsforskellen og afrundingen heraf sker samlet for én måned.

Til stk. 3

A-kassen skal give medlemmet en meddelelse om en forventet efterregulering. I meddelelsen skal som udgangspunkt oplyses om følgende:
– Den eller de kontrollerede perioder
– Antal timer oplyst i Indkomstregisteret for perioden
- Differencen i antal arbejdstimer mellem medlemmets oplysninger og oplysninger fra Indkomstregisteret
- Arbejdsgivers navn
- Opgørelse af reguleringsbeløbet før skat og – om muligt - efter skat, og om der er tale om, at medlemmet skal betale et beløb tilbage eller have et beløb efterbetalt
- Eventuel indvirkning på forbrug af retten til supplerende dagpenge
- Eventuel indvirkning på beregning af G-dage
- Ved flere arbejdsgivere kan der være behov for at specificere reguleringen for hver enkelt arbejdsgiver.

Til stk. 4

A-kassen skal i forbindelse med den udbetaling, der foretages den sidste bankdag i måneden, sende medlemmet en udbetalingsspecifikation med klagevejledning, jf. § 23, stk. 1, i bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelse. I de tilfælde hvor a-kassen har sendt medlemmet en meddelelse om en forventet efterregulering, som medlemmet ikke har reageret på, kan udbetalingsspecifikationen henvise til meddelelsen om den forventede efterregulering.

Hvis efterreguleringen af ydelser kun delvist kan dække efterreguleringen, skal a-kassen i forbindelse med udbetalingsspecifikationen oplyse medlemmet om, hvor mange timer, der er til "rest" og at medlemmet skal betale et beløb svarende til reguleringen, såfremt reguleringen ikke kan gennemføres inden for 3 måneder, jf. § 23, stk. 2 i bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser.

Hvis en efterregulering ikke kan foretages i den førstkommende udbetaling af ydelser, fordi der ikke udbetales ydelser, skal a-kassen sende medlemmet en meddelelse med angivelse af det antal timer, medlemmet skulle have været efterreguleret for. Meddelelsen skal oplyse om reguleringens størrelse og at medlemmet skal tilbagebetale et beløb svarende til reguleringen, såfremt reguleringen ikke kan gennemføres inden for 3 måneder, jf. § 23, stk. 2, i bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser.

Til stk. 6

Er det ikke muligt at regulere i udbetalingen af dagpenge inden for 3 måneder, skal a-kassen træffe en afgørelse.

Eksempel:
A-kassen samkører den 11. august 2017 medlemmets månedsoplysninger vedrørende juli måned 2017 med Indkomstregistrets indberetninger for juli måned 2017 i og medlemmet har fået udbetalt for meget i dagpenge. Medlemmet får varig fuldtidsbeskæftigelse fra 1. august 2017. A-kassen er forpligtet til at træffe afgørelse om tilbagebetaling efter udgangen af oktober måned 2017.

De betingelser, der i retspraksis (ud fra trangsbeneficiet/skyldners udtagelsesret) er stillet for at kunne modregne i løn og lignende, gælder også for modregning i løbende ydelser. Reglen forudsætter, at skyldneren loyalt giver de oplysninger, der skal til, for at a-kassen kan udøve dette skøn.

Til stk. 7

A-kassen har i disse situationer ikke pligt til at følge fremgangsmåden i stk. 2-5, men kan vælge at gøre det.

Hvis oplysningerne om de ændrede forhold kommer fra medlemmet selv, skal der ikke sendes meddelelse til medlemmet. Her kan a-kassen ændre på baggrund af medlemmets nye oplysninger i forhold til placering af timer og forbrug af supplerende dagpenge. Det er herefter dette udbetalingsgrundlag, der skal sammenholdes med oplysningerne i Indkomstregistret ved samkøringen.

Til § 9

A-kassen kan lægge oplysninger fra indkomstregistret til grund for tildeling af rettigheder og for den månedlige kontrol af den tidligere måneds udbetalinger. Hvis a-kassen får andre oplysninger skal der ske en efterregulering af de udbetalte dagpenge for perioden. Oplysningerne kan fx komme fra indkomstregisteret, en arbejdsgiver, medlemmet, en myndighed eller tredje mand.

Til § 10

Bestemmelsen finder også anvendelse i tilfælde, hvor et medlem overgår til et seniormedlemskab i den måned, hvor der skulle være gennemført en regulering.

Til § 11

Efter bestemmelsen skal den tidligere a-kasse sagsbehandle reguleringen, hvis et medlem lader sig overflytte til en anden a-kasse, inden en regulering er gennemført. Den tidligere a-kasse skal bl.a. samkøre oplysninger for den måneder, den har udbetalt dagpenge for og
– indberette det ændrede udbetalingsgrundlag til FLEUR,
– pr. overflytningsdagen udregne tællere,
- aflevere de nye oplysninger om tællere via DFDG til den nye a-kasse,
- træffe afgørelse efter § 8, stk. 4, og
- sende kopi af afgørelsen til den nye a-kasse.

Den tidligere a-kasse udbetaler et eventuelt efterbetalingsbeløb til medlemmet, mens det er den nye a-kasse, der gennemfører en modregning.

Den nye a-kasse skal, efter den har truffet afgørelse efter § 8, stk. 6, medvirke til opkrævningen, hvis den tidligere a-kasse anmoder om det, jf § 11, i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 05-07-2018