Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om rådighed kapitel 7-8

Bekendtgørelse om rådighed, kap. 7-8

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om rådighed. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet de generelle rådighedsbetingelser for dagpengemodtagere, herunder regler om uddannelse mens du er på dagpenge og medlemmets oplysningspligt.

BEK nr 1172 af 25/11/2019 om rådighed

Kapitel 7

Uddannelse

§ 32. Et medlem, som deltager i uddannelse, kan ikke få dagpenge, jf. dog stk. 2-3 og § 33.

Stk. 2. Et medlem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge ved deltagelse i:

 1. Uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke giver ret til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som heltidsuddannelse, jf. dog stk. 5.
 2. Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen.
 3. Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin.
 4. Aftenskoleundervisning, hvortil der ydes støtte i henhold til folkeoplysningsloven. Et medlem kan endvidere bevare retten til dagpenge under ligestillede kurser af op til 2 ugers varighed, der ikke er led i en kompetencegivende uddannelse.
 5. Undervisning i op til 2 uger, hvis medlemmets faglige organisation, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør arrangerer undervisningen med det formål at styrke medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet.
 6. Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter, hvis medlemmet har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Dette gælder dog kun, indtil medlemmets ret og pligt til tilbud indtræder. Undervisningen må ikke kunne være led i en ny uddannelse for medlemmet. Undervisningens varighed må højst udgøre 6 timer om ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal medlemmet dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.
 7. Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis medlemmet er under 25 år.

Stk. 3. Et medlem bevarer ligeledes retten til dagpenge ved deltagelse i jobrettet uddannelse.

Stk. 4. Et medlem kan ikke få dagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 5. Stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse på ph.d.-uddannelser og erhvervskandidatuddannelser omfattet af lov om universiteter og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. dog § 44, stk. 4, og på akademiske overbygningsuddannelser, herunder akademiske erhvervsoverbygningsuddannelser, i henhold til lov om universiteter.

§ 33. Et medlem, som ved ledigmeldelsen er fyldt 25 år, kan bevare retten til dagpenge under uddannelse på betingelse af, at undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage, at medlemmet ikke er selvforskyldt ledig eller er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, jf. § 12, og at medlemmet enten

 1. som fuldtidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 30 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen,
 2. som deltidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 20 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen, eller
 3. i mindst 2 år har udøvet selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen, samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen.

Stk. 2. Dagpenge efter stk. 1 kan i resten af studieforløbet udbetales i 444 timer for et fuldtidsforsikret medlem og 360 timer for et deltidsforsikret medlem.

Stk. 3. Perioden, inden for hvilken kravet om beskæftigelse i stk. 1 skal være opfyldt, forlænges med perioder med fravær på grund af

 1. barselsorlov efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), eller
 2. sygdom, hvis den enkelte sygdomsperiode har haft en varighed på mere end 4 uger.

Stk. 4. Medlemmet skal på tro og love erklære, at kravet om beskæftigelse i stk. 1 er opfyldt.

§ 34. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis medlemmet skal stå til rådighed under uddannelsen eller deltager i jobrettet uddannelse, kan medlemmet få ret til dagpenge i en periode mellem to dele af uddannelsesforløbet, selvom perioden er på under 4 uger eller skyldes uddannelsesstedets ferieperiode.

Stk. 3. Et medlem kan stå til rådighed i en orlovsperiode fra en uddannelse. Medlemmet skal godtgøre, at medlemmet holder orlov fra uddannelsen. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis orlovsperioden er sammenfaldende med uddannelsesstedets ferieperiode, eller hvis orlovsperioden ikke er forenelig med uddannelsens opbygning og forløb.

Kapitel 8

Medlemmets oplysningspligt

§ 35. Et medlem skal oplyse a-kassen om alle forhold, som kan have betydning for medlemmets rådighed, herunder om bopælsadresse, sygdom, ferie og andre begrænsninger i rådigheden. Medlemmet skal herudover oplyse om sin jobsøgning i joblog, om deltagelse i og eventuel udeblivelse fra samtaler, aktiviteter og tilbud samt om afslag på eller ophør i tilbud og arbejde.

Stk. 2. Medlemmet skal oplyse a-kassen om deltagelse i uddannelse.

Stk. 3. Medlemmet skal i sit CV give fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for, at jobcenteret kan bistå medlemmet med at finde arbejde. Medlemmet skal endvidere give jobcenteret og a-kassen adgang til sit CV på Jobnet.

Pligter i forbindelse med kontrolbesøg

§ 36. Når et medlem er antruffet i forbindelse med et kontrolbesøg, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at der er tvivl om medlemmets rådighed, sender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en meddelelse herom til a-kassen. A-kassen skal herefter straks ved skriftlig og personlig meddelelse pålægge et medlem at oplyse, fra hvilket tidspunkt medlemmet ønsker at få dagpenge.

Stk. 2. Medlemmet kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor medlemmet retter henvendelse til a-kassen. Hvis medlemmet henvender sig til a-kassen straks efter modtagelsen af meddelelsen og anmoder om dagpenge fra et tidligere tidspunkt, kan medlemmet dog få dagpenge fra det tidligere tidspunkt.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis den dag, medlemmet ønsker at få dagpenge fra, ligger mere end 14 dage efter, at medlemmet modtog meddelelsen efter stk. 1.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 03-04-2020