Skip to content

For sent fremmøde til tilbud - selvforskyldt ledig

Af Anders Weber

Nøgleord Selvforskyldt ledig, Jobcenter, Tilbud

Emneord for denne afgørelse: Udeblivelse - tilbud - selvforskyldt ledig - karantæne

Dato: 26-03-2020

Resumé

Medlemmet var selvforskyldt ledig, fordi hun som følge af busforsinkelser kom en halv time for sent til et tilbud. Hun blev derfor anset for udeblevet.

Medlemmet bærer selv ansvaret for forsinkelsen, da forsinkelser i busdriften er almindeligt forekommende, hvilket der bør tages højde for ved planlægning af rejsen.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er: Du blev selvforskyldt ledig den 11. september 2019.

Det betyder, at du skal have en karantæne på 3 uger med virkning fra den 11. september 2019.

Det betyder også, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du blev selvforskyldt ledig den 11. september 2019, da du udeblev fra et tilbud.

Vi vurderer også, at du udeblev uden en gyldig grund.

Det betyder, at du skal have en karantæne på 3 uger med virkning fra den 11. september 2019.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du møder ½ time for sent til et tilbud om vejledning og opkvalificering hos Jobcenter [By] den 11. september 2019. Jobcenteret afviser derfor at lade dig deltage i tilbuddet.

Vi lægger også vægt på, at a-kassen i brev af 4. juli 2019 har vejledt dig om, at det får konsekvenser for din dagpengeret, hvis du udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud.

Vi bemærker, at for sent fremmøde anses for en udeblivelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du den 19. august 2019 har været til møde hos jobcenteret, hvor din ”Min Plan” blev drøftet med dig. Tilbud om vejledning og opkvalificering er indarbejdet i ”Min Plan” og lagt på Jobnet den 19. august 2019. Det fremgår af din ”Min Plan”, hvor og hvornår du skal begynde på tilbuddet.

Vi lægger i forbindelse hermed vægt på, at når der er udarbejdet eller revideret i ”Min Plan”, får man en ”pop up” herom, når man logger på ”Min side” på Jobnet. Det fremgår af ”pop up´en”, at det er vigtigt, at man deltager i aktiviteter, som fremgår af ”Min Plan”, og at det kan få konsekvenser for retten til dagpenge, hvis man ikke deltager. Et medlem har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for ”Min Plan” på Jobnet.

Du har den 19. august 2019 kvitteret for, at du har læst ”Min Plan”.

Det fremgår af ”Min Plan”, at man har pligt til at deltage i tilbuddet, og at Jobcenteret skal orientere a-kassen, hvis man ikke begynder i tilbuddet.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du har haft vilje til at deltage i tilbuddet, og at den forsinkede bus, som er årsagen til dit forsinkede fremmøde, er en udefra kommende hændelse, som du ikke kunne forudse eller forhindre.

Vi er også opmærksomme på, at det er din opfattelse, at du er taget hjemmefra i god tid og har vist din vilje til at deltage ved at møde hos jobcenteret, selvom du var blevet forsinket. Du oplyser, at du har ringet til jobcenteret for at orientere om forsinkelsen.

Dine oplysninger kan ikke føre til et andet resultat.

Det er udvalgets opfattelse, at det forhold, at en bus er forsinket i 4 minutter ikke er et akut udefrakommende forhold, som du ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Det er også udvalgets opfattelse, at du selv må bære ansvaret for forsinkelsen, da du kunne have undgået denne ved at tage en tidligere bus.

Det forhold, at du har fulgt en rejseplan, hvor du ville være fremme kl. 8.52, kan ikke føre til et andet resultat.

Vi begrunder det med, at mindre forsinkelser i busdriften er almindeligt forekommende, og at du derfor burde have taget højde for dette.

Om reglerne

Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet uden en gyldig grund, afslår eller ophører i et tilbud.

Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem ikke begynder på et tilbud.

Et medlem er ikke selvforskyldt ledig, hvis medlemmet har en gyldig grund til at afslå tilbuddet. En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor et medlem afslår eller opsiger et arbejde, herunder et henvist arbejde, eller afslår eller ophører i et tilbud.

Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet ikke begynder i tilbuddet, hvis det dokumenteres, at det manglende fremmøde skyldes et akut udefrakommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Det er en betingelse for anvendelsen af ovennævnte bestemmelse, at medlemmet har haft vilje til at møde i tilbuddet ved dets begyndelse, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du har haft vilje til at deltage i tilbuddet.

Du mener, at den forsinkede bus, som er årsagen til dit forsinkede fremmøde, er en udefra kommende hændelse, som du ikke kunne forudse eller forhindre.

Det er desuden din opfattelse, at du er taget hjemmefra i god tid og har vist din vilje til at deltage ved at møde hos jobcenteret, selvom du var blevet forsinket. Du oplyser, at du har ringet til jobcenteret for at orientere om forsinkelsen.

Endelig oplyser du, at jobcenteret har opfattet hændelsen som en enkeltdags udeblivelse, men at de ikke har kunnet indberette den som en sådan.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til et andet resultat.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020.

  • § 63, stk. 1, nr. 5, om ret til dagpenge, når et medlem udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud.
  • § 63, stk. 4, om karantæne og gentagelsesvirkning.

Dagældende bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, nr. 1319 af 9. november 2016

  • § 10, stk. 3, nr. 2, om selvforskyldt ledighed ved afslag på tilbud.
  • § 10, stk. 5, nr. 2, og stk. 6, om situationer, hvor der ikke er selvforskyldt ledighed.
  • § 12, om gyldige grunde.
  • §§ 13, 18, 19, og 23, om gyldige grunde ved tilbud.
  • § 24, stk. 1 og 2., om karantæne.
  • § 25, stk. 1, om virkningstidspunkt.
  • § 27, om gentagelsesvirkning.