Skip to content

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

Af Anders Weber

Nøgleord Selvforskyldt ledig

Emneord for denne afgørelse: Vikariat - udeblivelse - kontraopsigelse - gentagelsesvirkning - selvforskyldt ledig

Dato: 25-06-2020

Resumé

Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er: Du er selvforskyldt ledig den 30. august 2019.

Det betyder, at du har mistet retten til dagpenge fra den 31. august 2019.

Du har ret til dagpenge igen, når du opfylder et arbejdskrav, som det er angivet i reglerne.

Det betyder også, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er selvforskyldt ledig ved dit arbejdsophør hos [vikarbureau] den 30. august 2019.

Du mister derfor retten til dagpenge fra den 31. august 2019.

Du har ret til dagpenge igen, når du opfylder et arbejdskrav, som det er angivet i reglerne.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du uden en gyldig grund har kontraopsagt, idet du den 30. august 2019 har fratrådt dit ansættelsesforhold før udløbet af det tidsbegrænsede vikariat.

Vi lægger i forbindelse hermed vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du mødte på arbejdspladsen den 30. august 2019, men at du umiddelbart efter forlod arbejdspladsen igen, da du ikke var tilfreds med forholdene.

Vi lægger også vægt på, at du ikke har godtgjort, at din arbejdsgiver væsentlig har misligholdt ansættelsesforholdet.

Vi lægger samtidig vægt på, at du var ansat i et tidsbegrænset vikariat, som udløb ved arbejdstids ophør den 30. august 2019, og at du har forladt arbejdspladsen inden arbejdstids ophør.

Vi lægger desuden vægt på, at det er anden gang inden for 12 måneder, at du anses for selvforskyldt ledig, idet du blev anset for selvforskyldt ledig den 12. december 2018. Denne afgørelse er ikke påklaget.

I forbindelse hermed lægger vi vægt på, at du i a-kassens afgørelse af 8. januar 2019 er vejledt om reglerne om gentagelsesvirkningen.

Vi er opmærksomme på, at din partsrepræsentant har oplyst, at du mødte ind den 30. august 2019, og at du kontaktede [vikarbureau] på grund af problemer med arbejdspladsen, hvor det blev aftalt, at du kunne tage hjem, da det var vikariatets sidste dag.

Oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til et andet resultat.

Vi begrunder det med, at din arbejdstid ifølge din jobbekræftelse var fra klokken 7.00 til klokken 15.00, og at du derved ikke udførte det arbejde, som du ifølge vikariatet skulle have udført.

Vi begrunder det også med, at [vikarbureau] har oplyst, at du efter eget ønske bragte ansættelsesforhold til ophør, og at det ikke var aftalt, at du kunne tage hjem, før vikariatet var afsluttet.

Om reglerne

Efter reglerne pålægges medlemmet en karantæne på 3 uger ved selvforskyldt ledighed. Hvis medlemmet inden for de seneste 12 måneder forud for den selvforskyldte ledighed er blevet selvforskyldt ledig, bortfalder retten til dagpenge.

Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.

En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor et medlem afslår eller opsiger et arbejde, herunder et henvist arbejde, eller afslår eller ophører i et tilbud.

Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis der er dokumentation fra en læge for,

  1. at medlemmet på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, eller
  2. at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet.

Ved opsigelse eller ophør er det et krav, at medlemmet har prøvet at få et andet arbejde på arbejdspladsen, medmindre det godtgøres, at der på arbejdspladsen ikke findes arbejde, som medlemmet vil kunne varetage.

Et medlem kan ikke få dagpenge anden gang, medlemmet inden for de seneste 12 måneder handler på en måde, der udløser karantæne for selvforskyldt ledighed.

Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har fået indberettet 300 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14- dages-indberetninger.

Bemærkninger til klagen

Din partsrepræsentant har oplyst, at du mødte ind den 30. august 2019, og at du kontaktede [vikarbureau] på grund af problemer med arbejdspladsen, og det blev aftalt, at du kunne tage hjem, da det var vikariatets sidste dag.

Partsrepræsentanten oplyser også, at du ikke har disponeret på en måde, der har gjort, at du blev ledigt på et tidligere tidspunkt, end hvad der fulgte af den tidsbegrænsede ansættelse.

Partsrepræsentanten oplyser desuden, at der i dagpengereglerne regnes i hele dage i forhold til sidste arbejdsdag og første ledighedsdag, og at der derfor ikke er hjemmel til, at pålægge karantæne for selvforskyldt ledighed på baggrund af, hvilket tidspunkt du forlod arbejdspladsen den 30. august 2019.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til et andet resultat.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (arbejdsløshedsforsikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020

  • § 63, stk. 1, nr. 2, om ophør uden fyldestgørende grund.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 25. november 2019 om selvforskyldt ledighed.

  • § 7, stk. 1, om kontraopsigelse.
  • § 12, stk. 1, om tidspunkt for en gyldig grund.
  • § 20, om forhold på arbejdspladsen som gyldig grund.
  • § 24, om 3 ugers karantæne.
  • § 27, stk. 1-8, om gentagelsesvirkning og arbejdskrav.