Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

Af Anders Weber

Nøgleord Indkomstkrav, International, Selvstændig virksomhed

Emneord for denne afgørelse: Selvstændig virksomhed - udland - årsopgørelse - indkomstkrav

Dato: 29-06-2020

Resumé

Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.

Afgørelse

Vi er kommet frem til:

 • Du har drevet selvstændig virksomhed i Norge.
 • Du er ophørt med virksomheden.
 • Du har ikke opfyldt et indkomstkrav på 238.512 kr.
 • Du har ikke ret til dagpenge fra 3. januar 2020.

Begrundelse

Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Du opfylder betingelserne for at have drevet selvstændig virksomhed i Norge efter reglerne i den danske lovgivning.

Efter reglerne driver et medlem selvstændig virksomhed, når aktiviteten har et erhvervsmæssigt formål og du har udført arbejdet i virksomheden.

Det bliver herefter selvstændig virksomhed, når virksomheden er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR).

Det kan du se i § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1182 af 26. september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet (selvstændigbekendtgørelsen).

Bestemmelsen finder anvendelse på udenlandske virksomheder. Det betyder, at et medlem, der driver selvstændig virksomhed i udlandet, og dermed f.eks. er registreret med en selvstændig virksomhed i offentlige register i det andet land og/eller bliver beskattet af det andet land, også vil anses for at drive selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det kan du se under ”Til § 2”, i vejledning nr. 9808 af 26. september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.

Det er lagt til grund:

 • Du har tilmeldt dig i jobcenteret den 3. januar 2020.
 • Du blev optaget som studiemedlem i a-kassen den 15. oktober 2015.
 • Du blev optaget som dimittend i a-kassen den 9. juli 2016.
 • Du har ikke modtaget dagpenge som dimittendoptaget medlem af a-kassen.
 • Du er fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

Vi har lagt vægt på:

 • Du har registreret en selvstændig virksomhed i Norge. Virksomheden er oprettet i oktober 2017 i det norske ”Enhetsregister”, som svarer til det centrale virksomhedsregister i Danmark.
 • Du har betalt skat som selvstændig erhvervsdrivende i Norge.

Du har drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse.

Du har drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse, når du ikke har haft 80 timer i gennemsnit som lønmodtager inden for de seneste 6 måneder forud for ledighedstidspunktet,

Der henvises til § 10, i selvstændigbekendtgørelsen.

Ophør af selvstændig virksomhed

Du er ophørt med din selvstændige virksomhed den 25. november 2019.

Efter reglerne ophører et medlem med selvstændig virksomhed, når virksomheden er afmeldt i det centrale virksomhedsregister og når foreligger en ophørserklæring fra SKAT, jf. § 13, i selvstændigbekendtgørelsen.

Vi har lagt vægt på:

 • Du er afmeldt i det norske enhetsregisteret.
 • Du er fraflyttet Norge.

Opfyldelse af et indkomstkrav

Du opfylder ikke et indkomstkrav, fordi du ikke har dokumenteret, at du har haft en indkomst på 238.512 kr. i optjeningsperioden.

Efter reglerne opfylder et fuldtidsforsikret medlem et indkomstkrav, når der har været en indkomst på 238.512 kr.(2020-niveau) inden for de seneste 3 år.

Der kan højst medregnes 19.876 kr. pr. måned.

Det kan du se i § 53, stk. 2, nr. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019 (loven) og § 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1751 af 27. december 2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge (indkomstbekendtgørelsen).

Optjeningsperioden er fra 3. januar 2017 til 2. januar 2020.

Du kan få forlænget optjeningsperioden, fordi du har modtaget barselsorlovsydelse.

Du har fået udbetalt 1.538,87 timer med barselsorlovsydelse fra 22. maj 2017 til 14. august 2018.

Du kan få forlænget optjeningsperioden med 10 måneder, ved at dividere antallet af orlovstimer med 160,33 timer. Forlængelsen rundes op til nærmeste antal hele måneder.

Det kan du se i § 21, stk. 2, nr. 2 og stk. 4 og 5, i indkomstbekendtgørelsen.

Optjeningsperioden er fra 3. marts 2016 til 2. januar 2020.

Der kan tælles en indkomst på 85.891,83 kr. med fra den selvstændige virksomhed til opfyldelse af indkomstkravet. Overskuddet fra ”Skatteopgjør for 2018” er grundlaget for denne indkomst.

Der kan tælles en virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster med til opfyldelse af indkomstkravet, jf. § 53, stk. 3, nr. 3, i loven og § 3, stk. 1, nr. 3, i indkomstbekendtgørelsen.

Overskud fra den selvstændige virksomhed indhentes fra de afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelsen.

Ved drift af en enkeltmandsvirksomhed i Danmark, vil der først foreligge en afsluttet årsopgørelse den 2. juli i året efter regnskabsåret.

Det er oplyst af de norske myndigheder, at der først kan oplyses om skatteforhold for regnskabsåret 2019 i august 2020.

De norske skattemyndigheders praksis ligner de danske myndigheders.

Ankestyrelsen har taget stilling til, hvornår der foreligger en afsluttet årsopgørelse. Der henvises til sagen 20-073-0013.

Det gøres gældende, at der kan anvendes anden dokumentation til opfyldelse af indkomstkravet end årsopgørelser. Der henvises til § 30 i indkomstbekendtgørelsen og vejledning nr. 10228 af 16. december 2019.

[Bestemmelsen i § 30 handler om lønarbejde i udlandet, der skal bruges til at opfylde et indkomstkrav. Se sag 20/06349, Red.]

Der er ikke hjemmel i § 30, stk. 1, til, at dokumentere indkomst for selvstændige på en anden måde end ved afsluttede årsopgørelser.

Det er ikke muligt, at tage overskud fra 2019 med til opfyldelse af indkomstkravet.

Den vedlagte revisorerklæring fra ... kan ikke anvendes som dokumentation.

Det fremgår af ”Skatteopgjør for 2018”, at der har været et skattepligtig overskud på 127.653 kr.

Overskuddet skal omregnes med en indekseringsfaktor og valutakursen på den sidste beskæftigelsesdag, jf. § 30, stk. 3, i indkomstbekendtgørelsen.

Valutakursen var 0,7394 og indekseringsfaktoren i 2020 er på 0,91.

Beregningen er (127.653 kr. x 0,7394) x 0,91 = 85.891,83 kr.

Der kan herudover tælles indkomst med fra din studietid.

Det fremgår af § 4, stk. 5, i indkomstbekendtgørelsen, at der kan tælles indkomst med fra uddannelsen, når medlemmet har opnået dimittendrettigheder efter § 54 i loven, når medlemmet ikke har opnået dagpengeret på baggrund af uddannelsen. En måneds uddannelse svarer til indkomstloftet for fuldtidsforsikrede.

Indkomstloftet for fuldtidsforsikrede er i 2020 på 19.876 kr. pr. måned.

Optjeningsperioden løber fra 3. marts 2016. Du blev optaget som dimittend den 9. juli 2016.

Styrelsen kommer frem til en højere indkomst fra uddannelsen, som kan tages med ved opfyldelse af indkomstkravet.

A-kassen har taget hele måneder med til opgørelsen af indkomstkravet.

Styrelsen vurderer, at der ikke er hjemmel i § 4, stk. 5, i indkomstbekendtgørelsen til kun at tage hele måneder med i opgørelsen.

Styrelsen vurderer, at der kan tages indkomst med fra marts og juli 2016. Opgørelsen foretages efter princippet i § 3, stk. 6, i indkomstbekendtgørelsen.

Beregning af indkomst fra uddannelsen:
Marts: 19.876 kr. / 31 x 29 dage = 18.593,64 kr.
April, maj, juni: 3 x 19.876 kr. = 59.628,00 kr.
Juli: 19.876 kr. / 30 x8 dage = 5.300,24 kr.
IALT = 83.521,88 kr.

Du har i alt haft en indkomst på 169.413,71 kr. (85.891,83 kr. + 83.521,88 kr.).

Du har ikke ret til dagpenge, da du ikke opfylder indkomstkravet på 238.512 kr.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser

 • Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 53, stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 3.
 • Bekendtgørelse nr. 1182 af 26. september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, § 2, stk. 1, § 10 og § 13.
 • Bekendtgørelse nr. 1751 af 27. december 2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, § 3, stk. 3, nr. 3, § 4, stk. 1, nr. 1, § 5, stk. 1, nr. 3, § 30, stk. 1.

Vejledninger

 • Vejledning nr. 9808 af 26. september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystem, ”Til § 2”.