Skip to content

Misbrugsbehandler der drak var selvforskyldt ledig

Af Anders Weber

Nøgleord Selvforskyldt ledig

Emneord for denne afgørelse: Selvforskyldt ledig - etiske regler - ansættelsesbetingelser

Dato: 28-08-2020

Resumé

Medlemmet blev selvforskyldt ledig, da hun blev afskediget af en grund, der væsentligst skyldtes hende.

Medlemmet havde ved indtag af alkohol overtrådt de etiske regler, som medlemmet var forpligtet til at overholde i sin ansættelse som misbrugsbehandler. Ædruelighed var en forudsætning for arbejdet, og afskedigelsen var begrundet i, at medlemmet ikke længere opfyldte betingelserne i ansættelsen.

Det forhold, at medlemmet gjorde gældende, at alkoholisme er en sygdom, og at tilbagefald dermed ikke er selvforskyldt, kunne ikke føre til et andet resultat.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er: Du blev selvforskyldt ledig den 30. november 2019.

Det betyder, at du skal have en karantæne på 3 uger gældende fra den 1. december 2019.

Det betyder også, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er selvforskyldt ledig, da du blev afskediget med virkning fra den 30. november 2019.

Vi vurderer også, at afskedigelsen væsentligst skyldes dine forhold.

Du skal derfor have en karantæne på 3 uger med virkning fra den 1. december 2019.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 30. august 2019 blev afskediget af din arbejdsgiver med virkning fra den 30. november 2019.

Vi lægger i denne forbindelse vægt på, at din arbejdsgiver har begrundet afskedigelsen med, at du ikke har overholdt de etiske regler, som du har tiltrådt og forpligtet dig til at overholde, da du indgik din ansættelsesaftale med [misbrugscenter].

Vi lægger også vægt på, at din arbejdsgiver har ret til at lede og fordele arbejdet, herunder bestemme, om det forhold, at du drikker alkohol og har et tilbagefald, er foreneligt med arbejdet som misbrugsbehandler.

På denne baggrund vurderer vi, at din afskedigelse væsentligst må skyldes dine forhold.

Vi lægger desuden vægt på, at der ikke er rejst en fagretlig sag mod din arbejdsgiver gennem din fagforening.

Vi er opmærksomme på, at du har oplyst, at alkoholafhængighed er en sygdom og tilbagefald dermed ikke er selvforskyldt.

Vi er også opmærksomme på dine oplysninger om, at alkoholisme har en diagnose efter WHO’s Intenational Classification of Dieases (ICD-10), og at din overlæge kan bekræfte dette.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering, men kan ikke føre til et andet resultat.

Vi begrunder det med, at din opsigelse er begrundet i, at du ikke længere opfylder de betingelser, som er gældende for din ansættelse som misbrugsbehandler.

Vi begrunder det også med, at det beror på et samlet skøn, om en afskedigelse væsentligst skyldes dine forhold. I skønnet indgår blandt andet din arbejdsgivers begrundelse for afskedigelsen og din forklaring på hændelsesforløbet.

Vi henviser i den forbindelse til din arbejdsgivers forklaring om, at du blev afskediget på baggrund af manglende overholdelse af de etiske regler, da ædruelighed er en forudsætning for arbejdet som misbrugsbehandler.

Om reglerne

Et medlem af en a-kasse kan ikke få dagpenge for en periode, hvis medlemmet anses for selvforskyldt ledig.

Efter reglerne anses et medlem af en a-kasse for at være selvforskyldt ledig, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet.

Det beror på et samlet skøn, om en afskedigelse væsentligst skyldes et medlems forhold. I skønnet indgår bl.a. arbejdsgiverens begrundelse for afskedigelsen, herunder opsigelsens ordlyd, og medlemmets forklaring om hændelsesforløbet og sagens øvrige relevante oplysninger.

I skønnet kan også indgå grovheden af det forhold, der er årsagen til, at arbejdsgiveren har valgt at afskedige medlemmet, om medlemmet forud for opsigelsen har modtaget en advarsel, og om medlemmet har givet udtryk for, at pågældende ønskede at bevare sit job eller er tilfreds med afskedigelsen.

Ved skønnet skal der ikke indgå en vurdering af, om afskedigelsen er saglig eller reel efter de fagretlige regler. Dette er en vurdering, der hører hjemme i det fagretlige system. Hvis afskedigelsen er blevet bedømt efter de fagretlige regler, skal resultatet heraf dog indgå med en væsentlig vægt i skønnet.

Et medlem skal have 3 ugers karantæne, hvis medlemmet er selvforskyldt ledig. En karantæne kan kun afvikles i perioder, hvor et medlem ellers ville have ret til dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler.

En karantæne er udstået, hvis karantænen ikke er afviklet senest 3 måneder efter den dag, hvor den får virkning.

Et medlem kan ikke få dagpenge anden gang, medlemmet inden for de seneste 12 måneder handler på en måde, der udløser karantæne for selvforskyldt ledighed. Et medlem kan igen få ret til dagpenge ved opfyldelse af det i reglerne fastsatte beskæftigelseskrav.

Bemærkninger til klagen

Du har anført, at alkoholafhængighed er en sygdom og tilbagefald dermed ikke er selvforskyldt, og bør derfor ikke straffes økonomisk.

Du har også oplyst, at alkoholisme har en diagnose efter WHO’s International Classification of Diseases (ICD-10), og at sygdommen kan forebygges og behandles.

Du oplyser desuden, at du på intet tidspunkt har været uenig i afskedigelsen, fordi et tilbagefald ikke er foreneligt med et arbejde som misbrugsbehandler, og at du derfor heller ikke har rejst en fagretlig sag.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til et andet resultat.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020.

  • § 63, stk. 1, nr. 3, om afskedigelser som væsentligst kan tilregnes medlemmet.
  • § 63, stk. 4, om karantæne.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 25. november 2019 om selvforskyldt ledighed.

  • § 6, 1. pkt., om afskedigelse.
  • § 24, om karantæne.
  • § 25, stk. 2, om karantænens virkning.
  • § 26, stk.1, om afvikling af karantæne.
  • § 27, om gentagelsesvirkning og arbejdskrav.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om selvforskyldt ledighed, nr. 10079 af 28. november 2019.

  • Til § 6