Skip to content

Lønindtægt kunne ikke medregnes i indkomstkravet

Af Anders Weber

Nøgleord Indkomstkrav, Dagpengeret

Emneord for denne afgørelse: Indkomstkrav - ansættelsesvilkår - lønarbejde

Dato: 29-05-2020

Resumé

Medlemmet var ansat som lønmodtager i ægtefællens virksomhed, selvom der ikke var indgået en lønaftale efter § 25 A i kildeskatteloven.

Han var ikke ejer eller medejer af virksomheden. Der blev indberettet løn til indkomstregistret, betalt A-skat og AM-bidrag af indkomsten. Det fremgik også af årsopgørelsen, at medlemmet var beskattet som lønmodtager.

Lønindkomsten kunne dog ikke regnes med til indkomstkravet, fordi medlemmet ikke havde været ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er:

  • Du har været ansat som lønmodtager i virksomheden [smedevirksomhed]
  • Du opfylder ikke et indkomstkrav på 233.376 kr.

Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge fra den 1. november 2019.

Det betyder også, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen om din ansættelse

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er ansat som lønmodtager i virksomheden [smedevirksomhed].

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har lagt vægt på, at du ikke er registreret som ejer eller medejer af virksomheden, men at du har arbejdet i virksomheden, som er ejet af din ægtefælle som en enkeltmandsvirksomhed.

Vi har også lagt vægt på, at virksomheden har indberettet din løn som lønindkomst til indkomstregistret.

Vi lægger i vores vurdering desuden vægt på, at virksomheden har indbetalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og at du derfor betragtes som lønmodtager i skattemæssig henseende.

I denne forbindelse lægger vi også vægt på, at det fremgår af dine årsopgørelser, at du er beskattet som lønmodtager og ikke som selvstændig erhvervsdrivende. Det har derfor ikke betydning, at der ikke er indgået en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Om reglerne

Et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, når aktiviteten har et erhvervsmæssigt formål og der udføres personligt arbejde i virksomheden. Aktiviteten skal være registreret med et CVR.-nr.

Det er herudover en betingelse, at aktiviteten er udført af medlemmet som medarbejdende ægtefælle uden en lønaftale efter kildeskatteloven § 25 A, når medlemmet ikke er ejer eller medejer af virksomheden.

Beskattes indkomst fra en aktivitet, der er registreret med et CVR-nr. som lønindkomst, anses aktiviteten ikke for selvstændig virksomhed.

Begrundelsen for afgørelsen om indkomstkravet

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke opfylder indkomstkravet på 233.376 kr. i perioden fra den 1. november 2016 til den 31. oktober 2019.

Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge fra den 1. november 2019.

Vi vurderer også, at din indkomst fra virksomheden [smedevirksomhed] ikke kan medregnes, fordi du ikke har været ansat i et sædvanligt ansættelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger i vores vurdering vægt på, at din indkomst er indberettet for et år ad gangen, og at det ikke er sædvanligt, at en lønmodtager får indberettet løn for et år ad gangen.

Vi lægger også vægt på, at du ikke har modtaget en ansættelseskontrakt eller lønsedler.

Vi lægger desuden vægt på, at den udbetalte løn er væsentligt lavere end den normale løn for et tilsvarende arbejde. Det fremgår, at din timeløn har været på 70 kr. eller lavere i perioden.

Vi har i denne forbindelse lagt vægt på, at dine lønvilkår ikke svarer til de lønvilkår, som en lønmodtager, der udfører tilsvarende arbejde, har ret til ifølge overenskomsten.

Vi er opmærksomme på, at du har haft en årlig indtægt på op til 135.000 kr. i perioden, og at indkomsten er genereret af din arbejdskraft.

Det ændrer ikke ved resultatet. Vi begrunder det med, at arbejdet ikke er udført i et sædvanligt arbejdsforhold på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og derfor kan indtægten ikke indgå i beregningen af indkomstkravet.

Om reglerne

Efter reglerne opfylder et fuldtidsforsikret medlem et indkomstkrav, når arbejdsgiveren har indberettet en indkomst på 233.376 kr. inden for de seneste 3 år til indkomstregisteret. Der kan dog højst medregnes 19.448 kr. (2019) pr. måned.

Indkomst, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til indkomstkravet, hvis indkomsten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Der kan kun medtages indtægt, som er indberettet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 og § 4, stk. 1, i lov om et indkomstregister.

Når arbejdsforholdet ikke har været omfattet af en overenskomst, må det efter praksis sammenlignes med en overenskomst for beskæftigelse af tilsvarende eller sammenlignelig karakter.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du har haft en indkomst i årene 2016, 2017 og 2018 med samlet 375.000 kr.

Du har også oplyst, at beløbene, som står på dine årsopgørelser, er genereret af din arbejdskraft.

Du oplyser desuden, at dit arbejde i virksomheden udgør 80-90% af virksomhedens omsætning.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen, men kan ikke føre til et andet resultat.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020.

  • § 53, stk. 2, om indkomstkrav.

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge (indkomstbekendtgørelsen), nr. 1751 af 27. december 2018.

  • § 3, stk. 1, nr. 1, om indkomstkrav.
  • § 3, stk. 3, om opfyldelse af indkomstkrav.
  • § 4, stk. 1, om opfyldelse af indkomstkrav.
  • § 11, stk. 2, om sædvanlige beskæftigelsesforhold.

Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister nr. 49 af 12. januar 2015.

  • § 3, om virksomheders indberetningspligt.
  • § 4, om fristen for indberetning.

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, nr. 1182 af 26. september 2018.

  • § 2, stk. 1 og stk. 2, om selvstændig virksomhed og beskatning af denne.