Skip to content

Lønarbejde på usædvanlige vilkår kunne ikke indgå i indkomstkravet

Af Anders Weber

Nøgleord Dagpengeret, Indkomstkrav

Emneord for denne afgørelse: Dagpengeret - indkomstkrav - ansættelsesvilkår

Dato: 20-05-2020

Resumé

Medlemmet opfyldte ikke indkomstkravet, fordi vilkårene i et lønarbejde hos Urban Assist ApS adskilte sig væsentligt fra gældende overenskomster eller almindelige løn- og arbejdsvilkår i øvrigt.

Urban Assist ApS var en deleøkonomisk kurérservice, som kunne transportere passagerer, når der var en fragtgenstand i bilen.

Afgørelse

Vi er kommet frem til:

 • Du opfylder ikke et indkomstkrav på 228.348,00 kr.
 • Dit arbejde hos Urban Assist ApS er lønarbejde.
 • Din indkomst fra Urban Assist ApS kan ikke regnes med til indkomstkravet.
 • A-kassens sagsbehandling er kritisabel.

Begrundelse

Du har ikke ret til dagpenge fra den 15. oktober 2018, fordi du ikke havde en indkomst på 228.348,00 kr. (2018-tal) inden for de seneste 3 år.

Du opfyldte ikke indkomstkravet, fordi du ikke kan medregne beskæftigelsen hos Urban Assist ApS fra 16. april til 15. august 2018.

Efter reglerne opfylder et fuldtidsforsikret medlem et indkomstkrav, når man har haft en indkomst på mindst 228.348,00 kr. (2018-tal) inden for de seneste 3 år. Der kan højst medregnes 19.029,00 kr. (2018-tal) pr. måned.

Det er kun indkomst i medlemsperioder, som regnes med til at opgøre indkomstkravet.

Det kan du se i § 53, stk. 2, nr. 1, og stk. 15, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. den dagældende lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018 (loven).

Grundlaget for afgørelsen:

 • Du blev optaget i a-kassen den 30. juli 2017.
 • Du var fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.
 • Du har anmodet om dagpenge fra den 15. oktober 2018

Din optjeningsperiode er fra den 30. juli 2017, hvor du blev indmeldt i a-kassen, til den 30. september 2018.

Efter reglerne er optjeningsperioden de seneste 3 år forud for det tidpunkt, hvor du kunne blive indplaceret i en dagpengeperiode, hvis du havde haft ret til og fik udbetalt dagpenge.

Det kan du se i § 21, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1179 af 26. september 2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge (bekendtgørelsen) og § 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1173 af 26. september 2018 om dagpengeperioden.

Urban Assist ApS

Din beskæftigelse hos Urban Assist ApS kan ikke regnes med til indkomstkravet, fordi den ikke blev udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold.

Urban Assist ApS er en kurérservice, som kan transporterer passagerer, når der er en fragtgenstand i bilen.

Vi lægger til grund:

 • Der står i dit ansættelsesbevis af 16. august 2018, at du blev ansat til at køre fragt i din egen private bil.
 • Du var ansat som løsarbejder uden fast løn eller arbejdstid fra den 16. april til den 15. august 2018.
 • Du blev udelukkende aflønnet med provision baseret på den indtjening, som du generede.
 • Indtægten blev beskattet som personlig A-indkomst og der blev betalt arbejdsmarkedsbidrag.
 • Du havde ret til ferie med feriepenge efter ferieloven.
 • Du havde ikke ret til løn under sygdom.
 • Både du og din arbejdsgiver kunne uden varsel opsige ansættelsesforholdet.
 • Ansættelsesforholdet var ikke reguleret af kollektive overenskomster eller aftaler.

I dit ansættelsesbevis er der et Bilag C – lønberegningsmodel. Det er heri beskrevet, hvordan din bruttoløn er beregnet på grundlag af din indkørte omsætning. Fra omsætningen fratrækkes moms og 25 pct. kommission til Urban Assist ApS. Det kaldes bruttoindtjeningen.

I bruttoindtjeningen foretages et fradrag på 15,5 pct. (12,5 pct. til feriepenge + 3 pct. lovpligtige arbejdsudgifter). Resultatet kaldes indtjeningsgrundlaget.

Du har ret til at modtage skattefri kilometergodtgørelse af indkørt kilometeromsætning efter statens takster. Det beløb fratrækkes i indtjeningsgrundlaget. Resultatet kaldes bruttoløn.

Bruttolønnen tillægges 12,5 pct. i feriepenge.

Styrelsen har vurderet, at din aktivitet hos Urban Assist ApS kan defineres som lønarbejde, fordi der blev indberettet A-indkomst med arbejdsmarkedsbidrag til indkomstregisteret.

Efter reglerne kan man opfylde indkomstkravet på grundlag af A-indkomst med arbejdsmarkedsbidrag, der er indberettet til indkomstregisteret. Indtægten skal efter de skatteretlige regler være arbejdsindkomstrelateret. Det betyder, at kun indtægt, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag kan indgå i opgørelsen.

Det kan du se i § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelsen og "Til 3, stk. 3", i dagældende vejledning nr. 9805 af 26. september 2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Styrelsen har dog også vurderet, at din aktivitet ikke var et sædvanligt beskæftigelsesforhold, fordi aktiviteten ikke er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Vi har lagt vægt på:

 • Det er fx ikke almindeligt, at man som lønmodtager selv betaler lovpligtige arbejdsgiverudgifter mv.
 • Indberettede løntimer til indkomstregisteret er 2 løntimer for hver lønperiode, selv om den indkørte omsætning er forskellig.
 • I Statens Ligningssystem R75-2018 er registreret bidragspligtig A-indkomst på 15.755 kr. for 8 løntimer fra 16. april til 15. august 2018.
 • Løn- og arbejdsvilkårene adskiller sig i øvrigt væsentligt fra sammenlignelige overenskomster.

Vi har vurderet, at tranport og logistikoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst (ATL) og 3F Transportgruppen er en sammenlignelig overenskomst.

Chauffører havde den 1. marts 2018 ret til en timeløn på 140,60 kr. Timelønnede chauffører kan efter overenskomsten ikke aflønnes for færre timer end den pågældende dags normale arbejdstid, medmindre antagelsen sker efter normal arbejdstids begyndelse. I de tilfælde skal der aflønnes for mindst 4 timer, jf. § 3, stk. 1.

Urban Assist ApS transporterer også passagerer, når der er en fragtgenstand i bilen.

Vi har derfor vurdereret, at det også er relevant at sammenligne dine løn- og arbejdsvilkår med overenskomsten for erhvervsmæssig persontransport med tilladelse til taxi (2018-2021) mellem ATAX Arbejdsgiverforening for persontransport og 3F Transportgruppen.

Basislønnen for provisionslønnede taxichauffører var i 2018 på 23.000 kr. for 160,33 timer om måneden. Som bonusløn tillægges basislønnen 48 pct. at det indkørte beløb derudover.

Bruges taxaen noget af tiden til offentlig servicekørsel, så får en timelønnet chauffør som minimum løn for 4 timer.

Efter reglerne kan indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kun medregnes til indkomst- og beskæftigelseskravet, hvis beskæftigelsen er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Det kan du se i § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen.

Det er praksis, at indkomsten kan tælle med til et indkomstkrav, hvis vilkårene for beskæftigelsen og den udbetalte løn ikke adskiller sig væsentligt fra vilkårene i en sammenlignelig overenskomst.

Du har oplyst:

 • Du kan ikke forstå, hvorfor a-kassen ikke har medregnet indkomst fra Urban Assist.
 • Der er tale om A-indkomst på 15.755 kr., hvoraf der er betalt AM-bidrag.
 • Din indkomst i optjeningsperioden er langt over grænsebeløbet på 228.348 kr.

Styrelsen skal bemærke, at a-kassen har opgjort din indberettede indkomst til indkomstregisteret til 216.726,29 kr. I det beløb er medregnet løn for september 2018, selv om lønnen for september blev indberettet den 30. oktober 2018. Det vil sige efter du meldte dig ledig.

Efter reglerne er det muligt at medregne indkomst, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for at opfylde indkomstkravet. Det kan du se i § 5, stk. 7, i bekendtgørelsen.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen.

A-kassens sagsbehandling

Efter reglerne skal a-kassen sikre, at der er en hurtig, smidig og enkel sagsbehandling, og at alle sagsbehandlingsskridt i forbindelse med oplysning af sagen, herunder partshøring af medlemmet, sker uden unødvendige ophold, så der kan træffes afgørelse i sagen hurtigst muligt.

Det kan du se i § 21 i bekendtgørelse nr. 988 af 29. juni 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser.

Vi vurderer, at a-kassens sagsbehandling er kritisabel.

Vi har lagt vægt på:

 • Du klagede over a-kassens afgørelse den 17. november 2018.
 • A-kassen oversendte din sag til os den 13. november 2019, det vil sige cirka 1 år efter din klage.

De anvendte regler

Man skal have haft arbejde for at få ret til dagpenge.

Efter reglerne opfylder et fuldtidsforsikret medlem et indkomstkrav, når man har haft en indkomst på mindst 228.348,00 kr. (2018-tal) inden for de seneste 3 år.

Der kan højst medregnes 19.029,00 kr. (2018-tal) pr. måned.

Det er kun indkomst i medlemsperioder, som medregnes ved opgørelse af indkomstkravet.

Det kan du se i § 53, stk. 2, nr. 1, og stk. 15, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. den dagældende lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018 (loven).

Optjeningsperioden er de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet.

Det kan du se i § 21, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse nr. 1179 af 26. september 2018 om indkomst-og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge (bekendtgørelsen).

Efter reglerne kan indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kun medregnes til indkomst- og beskæftigelseskravet, hvis beskæftigelsen er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Det kan du se i § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen.

Efter reglerne kan der kun medregnes indkomst, der er indberettet på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes indkomst, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for opfyldelse af indkomstkravet.

Det kan du se i § 5, stk. 7, i bekendtgørelsen.