Kunne ikke få dagpenge under sygdom. Ikke sygemeldt.

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: Sygdom - Dagpenge - Jobnet.dk - rådighed - A-kasse

Dato: 23-02-2018

Resumé

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge i en kortere periode, fordi han ikke havde sygemeldt sig på sin første sygedag.

Han oplyste, at han ikke kunne sygemelde sig den første sygedag, fordi han havde haft hjernerystelse og derfor ikke kunne udføre skærmarbejde.

Medlemmet kunne ikke dokumentere, at han var ude af stand til at sygemelde sig på sin første sygedag, da han ikke blev tilset af en læge den dag. Der var heller ikke en rapport fra et besøg på skadestuen samme dag, men kun en generel vejledning fra skadestuen om hjernerystelse.

Det var ikke tilstrækkeligt, at der senere blev sendt erklæringer om lægeundersøgelser, fordi de blev foretaget cirka 1 måned efter den første sygedag.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.
Resultatet er:

  • Du har ikke ret til dagpenge under sygdom fra og med den 22. maj 2017 til og med den 25. maj 2017.

Det betyder, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har ret til dagpenge under sygdom fra og med den 22. maj 2017 til og med den 25. maj 2017.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 26. maj 2017 meldte dig syg på jobnet.dk.

Vi lægger samtidig vægt på, at a-kassen i brev af 16. november 2016, hvor de godkendte din ret til dagpenge, har vejledt dig om reglerne for sygemelding og modtagelse af dagpenge.

Det fremgår blandt andet af brevet:
"Sådan gør du, hvis du bliver syg
Bliver du syg, skal du melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. Sygemeldingen på jobnet.dk er nødvendig, for at vi kan udbetale dagpenge under sygdom de første 14 dage af sygdomsperioden. Melder du dig ikke syg, kan du ikke få dagpenge i den periode, der går, fra du er blevet syg, til du har meldt dig syg."

Vi bemærker, at a-kassen har indsendt dokumentation for, at brevet er sendt til dig digitalt.

Det forhold, at du telefonisk kontaktede kommunen den 29. maj 2017 og oplyste, at du var syg fra den 22. maj 2017, kan ikke føre til et andet resultat.

Vi begrunder dette med, at retten til dagpenge under sygdom indtræder fra den dato, hvor sygemeldingen er registreret i jobcenteret eller hos a-kassen, hvilket i din situation er den 26. maj 2017.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du var syg fra den 22. maj 2017 på grund af hjernerystelse og derfor ikke kunne udføre skærmarbejde.

Dette kan ikke føre til et andet resultat, da du ikke har dokumenteret, at du har en fyldestgørende grund til ikke at have meldt dig syg fra en tidligere dato end den 26. maj 2017.

Du har indsendt en vejledning fra skadestuen ”Tegn på hjernerystelse” med generel patientinformation om hjernerystelse.

Du har også indsendt 2 lægeerklæringer af hhv. 20. juni og 22. juni 2017, hvoraf det fremgår, at lægen har undersøgt dig den 20. juni 2017, og at du på grund af svær hovedpine, kvalme, svimmelhed, koncentrationsproblemer og synsforstyrrelser ikke er i stand til at deltage i forberedelsen af retssag berammet til den 22. august 2017, og at det forventes, at tilstanden har en varighed af 3 måneder.

Det er udvalgets opfattelse, at de indsendte lægeerklæringer og den generelle information fra skadestuen ikke kan anses for fyldestgørende dokumentation for, at du den 22. maj 2017 ikke var i stand til at registrere sygdom på jobnet.dk.

Vi lægger i forbindelse hermed vægt på, at det ikke er dokumenteret, at du har været tilset af en læge den 22. maj 2017.

Vi bemærker, at vi har bedt dig indsende en rapport fra skadestuen. Denne har du ikke ønsket at indsende.

Om reglerne
Der kan udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret forud herfor.

Medlemmet skal melde sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag. Udbetaling er betinget af, at medlemmet ikke arbejder på nedsat tid og ville være berettiget til dagpenge, hvis medlemmet ikke var sygt.

Medlemmet kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen.

A-kassen kan udbetale dagpenge under sygdom fra første sygedag, selv om medlemmet ikke har meldt sig syg, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmets sygemelding ikke er sket rettidigt.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.
Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (arbejdsløshedsforsikringsloven), bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, § 62, stk. 3, 1. pkt., om dagpenge under de første 14 dages sygdom.
Bekendtgørelse om rådighed nr. 701 af 27. maj 2015, § 18, stk. 2, og stk. 3, om dagpenge under sygdom.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT