Usædvanlig lønudbetaling kunne ikke medregnes til indkomstkravet

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: Lønarbejde - Løn - ansættelsesvilkår - indkomstkrav - dagpengeret

Dato: 22-06-2018

Resumé

Medlemmet opfyldte ikke beskæftigelseskravet på 1.924 løntimer inden for 3 år.

Det var ikke beskæftigelse på almindelige løn- og arbejdsvilkår, når der ikke, som aftalt i ansættelseskontrakten, blev udbetalt løn hver måned. Der blev udbetalt en samlet lønsum for en periode på 6 måneder.

Medlemmets oplysning om, at den samlede udbetaling af løn skyldtes firmaets likviditetsproblemer, kunne ikke føre til et andet resultat, fordi det ikke er almindeligt, at der i et ansættelsesforhold arbejdes uden løn i over 6 måneder.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.
Resultatet er:

  • Du har ikke haft 1.924 løntimer inden for 3 år.

Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge fra den 1. juni 2017.

Det betyder også, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har haft 1.924 løntimer inden for 3 år.

Du har derfor ikke ret til dagpenge fra den 1. juni 2017.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2016 har fået udbetalt en samlet lønsum på 150.000 kr. med dispositionsdato den 31. januar 2017.

Vi lægger i forbindelse hermed vægt på, at du den 30. juni 2016 har indgået en ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at du er ansat med en fast månedsløn på 25.000 kr., som udbetales bagud senest sidste bankdag i måneden og med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Det er udvalgets opfattelse, at der ikke er tale om beskæftigelse på almindelige løn- og arbejdsvilkår, når der ikke, som aftalt i ansættelseskontrakten, udbetales løn hver måned.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at den samlede udbetaling af løn i januar 2017 skyldes firmaet likviditetsproblemer, og at du var indforstået hermed.

Dette kan dog ikke føre til en anden afgørelse, fordi det ikke er almindeligt, at der i et ansættelsesforhold arbejdes uden modtagelse af løn i over 6 måneder.

Vi er enig med CKA i deres vurdering af, at der for perioden 1. januar 2017 til 31. maj 2017 kan tælles 1.000 løntimer med til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Dette er dog ikke tilstrækkelig til at opfylde beskæftigelseskravet, og du opfylder derfor, som ovenfor nævnt, ikke betingelserne for ret til dagpenge.

Om reglerne
Retten til at opnå dagpenge er endvidere betinget af, at et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang.

A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret om løntimer, som et medlem har fået indberettet til indkomstregisteret, til grund.

Ved »løntimer« forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn. Der skal være tale om løn for et personligt arbejde i et tjenesteforhold, hvor lønnen er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst for den ansatte. Ved fuld tid forstås altid 160,33 timer pr. måned (37 timer pr. uge).

Kun indberettede løntimer m.v. og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet.

A-kassen skal dog kun lægge oplysninger i indkomstregisteret til grund, hvis lønnen er udbetalt for arbejde i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår (lønarbejde).

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du i 2016 har været ansat som bestyrer i [virksomhed] fra 1/7 og frem, og at du i 2016 har haft 962 løntimer. Du er ikke klar over, hvorfor din arbejdsgiver har indberettet 1200 timer, men at dette skulle være rettet nu.

Du oplyser desuden, at du for 2016 samlet har fået udbetalt 150.000 kr., svarende til 6 måneders løn á 25.000kr. Det skyldes firmaets lave likviditet og indtjening i 2016, at beløbet først kunne udbetales i januar 2017.

Du oplyser i forbindelse hermed, at forsinkelsen i lønudbetalingen er sket efter aftale og med gensidig accept mellem din arbejdsgiver og dig.

Vedrørende 2017 oplyser du, at du i perioden 1. januar til 31. maj indtjente 5 måneders løn á 50.000kr. Det vil sige 250.000kr. for 801,65 timer (5 mdr. å 160,33 timer).

Derudover har du i gennemsnit udført overarbejde i knap 10 timer pr. uge (39,67 timer pr. måned) i de pågældende 5 måneder, hvorfor der er indberettet 200 løntimer pr. måned. Samlet giver det 1.000 løntimer for de 5 måneder.

Du oplyser videre, at der efter den sidste lønudbetaling er afregnet løn for samtlige arbejdstimer, såvel normal- som overarbejdstimer. Du henviser til det i august indgåede forlig med arbejdsgiver om dit løntilgodehavende. Du gør opmærksom på, at CKA i deres afgørelse ikke har forholdt sig til det indgåede forlig.

Du gør også opmærksom på, at forliget betyder, at du ud over de 25.000kr. har modtaget 20.000kr. pr. måned i overarbejdsbetaling i de pågældende 5 måneder. Samlet set 100.000kr. for 198,35 overarbejdstimer, svarende til 504kr. pr. overarbejdstime.

Ifølge din egen opgørelse har du optjent 6 måneder a 160,33 løntimer i 2016, og 5 måneder a 160,33 + 39,67 løntimer i 2017, hvilket giver 1.962 løntimer for hele ansættelsesperioden.

Alle dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen.

Det forhold, at CKA ved genvurderingen den 30. oktober 2017 har ændret timetallet, der kan tælles med ved opfyldelse af beskæftigelseskravet, er også indgået i vores vurdering.

Det kan dog ikke føre til et andet resultat.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.
Love og bekendtgørelser
Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (arbejdsløshedsforsikringsloven), bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017:
§ 53, stk. 2, nr. 1, om beskæftigelseskrav for ret til dagpenge.

Dagældende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode nr. 1300 af 9. november 2016:
§ 2a, stk. 1, om løntimer iht. indkomstregisteret, § 2a, stk. 2, om definition af løntimer og § 2a, stk. 4, om almindelige løn- og ansættelsesvilkår

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
Q&A

X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
Q&A