Skip to content

Al indtægt skulle indgå i genberegning af dimittendsats

Af Anders Weber

Nøgleord Dagpenge

Emneord for denne afgørelse: Dimittend - genberegning - indkomst

Dato: 13-08-2020

Resumé

Medlemmet valgte at beholde sin dimittendsats, selvom hun havde fået beregnet en ny højere dagpengesats.

Hun valgte at beholde dimittendsatsen, fordi den beregnede sats var lavere end forventet. Det skyldtes, at en mindre arbejdsfri indtægt skulle indgå i beregningen, da der var tale om B-indkomst, hvoraf der blev betalt arbejdsmarkedsbidrag.

Afgørelse

Vi er kommet frem til: Du har ret til dimittendsatsen på 13.644 kr. fra den 1. marts 2020.

Der er ikke grundlag for at kritisere vejledningen om, hvordan a-kassen ville beregne din månedssats.

Begrundelsen for afgørelsen

Du har ret til beholde din dimittendsats på 13.644 kr., fordi du har valgt ikke at få beregnet en højere månedssats på 14.312 kr.

Efter reglerne kan der beregnes en ny dagpengesats for et medlem, der er optaget som dimittend, når der er gået mindst 6 måneder efter retten til dagpenge er opnået, og der er indberettet mindst 3 måneders indtægt efter uddannelsens afslutning.

Det kan du se i § 49, stk. 5, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019 (loven) og § 17, stk. 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2018 (bekendtgørelsen).

Grundlaget for afgørelsen:

 • Du er fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.
 • Du blev optaget i a-kassen som dimittend den 21. marts 2019.
 • Du har arbejdet hos [virksomhed] fra 1. december 2019 til den 29. februar 2020.
 • Du fik ret til dagpenge med dimittendsatsen den 1. marts 2020.

A-kassens vejledning

Der er ikke grundlag for at kritisere a-kassens vejledning om, hvordan a-kassen ville beregne din månedssats.

Efter reglerne skal en a-kasse i fornødent omfang yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for a-kassens sagsområde.

Det kan du se i § 65, stk. 1, i loven.

Vi lægger til grund:

 • Du ringede til a-kassen den 29. november 2019. Det fremgår af samtalenotatet, at du oplyste, at du var interesseret i at få genberegnet din dagpengesats.
 • Det fremgår også, at du blev vejledt om, at du skulle have haft tre måneders lønnet arbejde, før din dagpengesats kunne genberegnes.
 • Det fremgår ikke af samtalenotatet, at der blev talt om, hvorvidt indtægt fra [virksomhed 2] eller merarbejde skulle indgå i genberegningen af din dagpengesats.

Vi vurderer, at a-kassen vejledte dig efter reglerne om, at du kunne få genberegnet din dagpengesats, når du havde fået indberettet mindst 3 måneders indtægt.

Det er derfor vores vurdering, at a-kassen har vejledt dig tilstrækkeligt, og i det omfang, den har pligt til efter reglerne.

Beregning af månedlig sats

Den 30. marts 2020 beregnede a-kassen efter anmodning din sats til 14.312 kr.

Du blev i brevet bedt om at oplyse, om du ønskede at få beregnet en sats eller om du ønskede at fortsætte med at få udbetalt dimittendsatsen. Du har valgt at fortsætte med at få dimittendsatsen.

 • Du kan få beregnet en dagpengesats på indberettet indkomst efter, du fik ret til dagpenge som dimittend den 21. marts 2019.
 • Der er indberettet indkomst for 5 måneder til indkomstregisteret.
 • Vi lægger vægt på, at du havde en lønindtægt i beregningsperioden på 86.426,83 kr.

Der beregnes på indtægten for de 5 måneder, hvor der er indberettet indkomst til indkomstregisteret fra den 21. marts 2019, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen.

Der er indberettet indkomst i maj, oktober og december 2019, samt januar og februar 2020.

Du har haft et indtægtsgrundlag på 86.426,83 kr., jf. § 3, stk. 1 og stk. 4, i bekendtgørelsen.

Der skal ske fradrag for arbejdsmarkedsbidraget på 8 %, jf. § 3, stk. 5, i bekendtgørelsen (86.426,83 kr. x 0,92 = 79.512,68 kr.).

Den månedlige indtægt udgør 1/5 af indtægtsgrundlaget, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen (79.512,68 kr. / 5 = 15.902,54 kr.).

Der kan udbetales 90 % af den månedlige indtægt, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelsen (15.902,54 kr. x 0,9 = 14.312,29 kr.).

Dagpengesatsen afrundes efter almindelige afrundingsregler til nærmeste hele kronebeløb, jf. § 9, stk. 4, i bekendtgørelsen.

Du har derfor ret til en sats på 14.312 kr. pr. måned.

Du har oplyst, at din indtægt fra [virksomhed 2] på 1.651 kr. ikke skal indgå i beregningen af dagpengesatsen.

Du har desuden fremsendt dokumentation fra [virksomhed2] og [en anden a-kasse end medlemmets], hvor det fremgår, at indtægten fra [virksomhed 2] ikke skal indgå i beregningen af dagpengesatsen, fordi der ikke er tale om en arbejdsindtægt.

Efter reglerne skal A-indkomst, der er indberettet til indkomstregisteret i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag indgå i beregningsgrundlaget for dagpengesatsen.

Det kan du se i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelsen.

Det er vores vurdering, at indtægten fra [virksomhed 2] på 1.651 kr. skal indgå i beregningen af dagpengesatsen.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at indtægten fra [virksomhed 2] er B-indkomst med arbejdsmarkedsbidragspligt.

Vi lægger også vægt på, at det ikke fremgår af reglerne, at der skal være tale om en arbejdsindtægt for, at indtægten skal indgå i beregningen.

Det er derfor uden betydning, at der ikke er tale om en arbejdsindtægt.

Du har oplyst:

 • Du blev vejledt forkert.
 • Du kontaktede a-kassen i slut november, hvor du blev vejledt om, at dagpengesatsen skulle beregnes på tre sammenhængende måneders arbejde.
 • Du blev ikke gjort opmærksom på, at indtægt fra [virksomhed 2] kunne have betydning, samt at merarbejde på fem timer ville trække ned.

Dine oplysninger kan ikke føre til et andet resultat, fordi du ikke kan få en bedre ret end efter reglerne.