A-kasse - dagpengeret under deltagelse i fjernundervisning

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - Udlandet - Uddannelse generelt

Dato: 31-08-2017

Resumé

A-kasse medlemmet var ikke berettiget til dagpenge, mens hun var indskrevet på en uddannelse i udlandet.

Der kan ikke opnås ret til dagpenge, når man deltager i fjernundervisning fra et udenlandsk universitet.

Detaljer

Resultatet er:

  • Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du deltager i uddannelsen.

Det betyder, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har ret til dagpenge, samtidig med deltagelse i uddannelsen.

Du har derfor ikke ret til dagpenge fra den 9. februar 2017.

Dimitterer du snart?

Læs artikel om A-kasse
Se vores guide

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du er indskrevet på [uddannelsen] på [uddannelsessted] London i perioden 1. januar 2017 til 31. januar 2020.

Det er udvalgets opfattelse, at du, når du er indskrevet på [uddannelsessted] London, deltager i en uddannelse, og du har derfor som hovedregel ikke samtidig ret til dagpenge fra din A-kasse.

Der er i reglerne angivet undtagelser til hovedreglen.

Vi er enig med CKA i, at de i reglerne angivne undtagelser til hovedreglen kun kan finde anvendelse under forudsætning af, at der er tale om danske uddannelser og undervisning, der følges i Danmark.

Vi begrunder dette med, at det fremgår af undtagelserne fra hovedreglen, at der henvises til danske regler, fx om SU, folkeoplysningsloven og lov om åben uddannelse.

Vi har herunder lagt vægt på, at det ikke af reglerne fremgår, at uddannelse i udlandet er omfattet, og at de anførte undtagelser må anses for udtømmende.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark.

Det ændrer ikke ved resultatet, da der som hovedregel ikke kan udbetales dagpenge ved deltagelse i en uddannelse. Det er således ikke tilstrækkeligt at opfylde de øvrige betingelser for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er også et krav, at en af undtagelsesbestemmelserne skal være opfyldt, hvilket, som ovenfor nævnt, ikke er tilfældet i din situation.

Sådan får du dagpenge fra din A-kasse

Læs artikel om dagpengeret

Om reglerne
Et ledigt A-kasse medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Et A-kasse medlem, som deltager i uddannelse, kan ikke få dagpenge.

Et A-kasse medlem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge ved deltagelse i:
1) Uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke giver ret til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som heltidsuddannelse.
2) Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen.
3) Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin.
4) Aftenskoleundervisning, hvortil der ydes støtte i henhold til folkeoplysningsloven. Et medlem kan endvidere bevare retten til dagpenge under ligestillede kurser af op til 2 ugers varighed, der ikke er led i en kompetencegivende uddannelse.
5) Undervisning i op til 2 uger, hvis medlemmets faglige organisation, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør arrangerer undervisningen med det formål at styrke medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet.
6) Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter, hvis medlemmet har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Dette gælder dog kun, indtil medlemmets ret og pligt til tilbud indtræder. Undervisningen må ikke kunne være led i en ny uddannelse for medlemmet. Undervisningens varighed må højst udgøre 6 timer om ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal medlemmet dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.
7) Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis medlemmet er under 25 år.

Et A-kasse medlem bevarer ligeledes retten til dagpenge ved deltagelse i jobrettet uddannelse.

Et A-kasse medlem kan ikke få dagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Et A-kasse medlem, som ved ledigmeldelsen er fyldt 25 år, kan bevare retten til dagpenge under uddannelse på betingelse af, at undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage, at medlemmet ikke er selvforskyldt ledig eller er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, og at medlemmet opfylder et beskæftigelseskrav, som angivet i reglerne.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du har ansøgt din A-kasse om dagpenge i perioden 22. februar 2017 til slutningen af marts, da du var ledig i 1 måned.

Du oplyser, at du får fjernundervisning fra London, og at det er et 4-årigt kandidatprogram, hvor man selv skal studere mindre end 5 timer om ugen uden nogen aktiv undervisning.

Du gør opmærksom på, at du har stået til rådighed i hele perioden og fik arbejdet indenfor en måned, at du har været i Danmark i hele perioden, at du ikke har studeret mere end 5 timer om ugen, og at uddannelsen ikke har påvirket din evne til at søge job og gå på arbejde.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til en anden afgørelse.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT