A-kasse - dagpengenes størrelse og supplerende dagpenge

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - Belægning, dagpengekort - Faktiske arbejdstimer

Dato: 31-08-2011

Resumé

Dagpengekortet skulle belægges med det antal timer A-kasse medlemmet havde fået løn for, ikke med det faktiske antal timer han havde arbejdet i.

A-kasse medlemmet blev aflønnet for flere arbejdstimer end han havde arbejdet.

A-kasse medlemmet var ansat som timelønnet underviser og omfattet af Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag.

Til ansættelsen knyttede der sig forberedelse på 15 minutter til hver undervisningstime. En arbejdstime defineres til at have en varighed på 60 minutter. Der skulle således lægges 15 minutter til hver arbejdstime.

Sådan får du dagpenge fra din A-kasse

Læs artikel om dagpengeret

Detaljer

Afgørelse i din sag om supplerende dagpenge fra din A-kasse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om supplerende dagpenge.

Resultatet er:

  • Ved belægning af dine dagpengekort i A-kassen skal antallet af undervisningstimer fra dit arbejde som timelønnet underviser omregnes med 1,25.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsdirektoratet, nu Arbejdsskadestyrelsen, Center for klager om arbejdsløshedsforsikring.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Dine dagpengekort skal belægges med antallet af undervisningstimer ganget med 1,25.

Vi har lagt vægt på, at du er ansat som timelønnet underviser ved [uddannelsescenter], og at ansættelsen er omfattet af Personalestyrelsens cirkulære nr. 12407 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du ifølge ansættelsesdokument af 29. juni 2009 lønmæssigt er indplaceret på cirkulærets sats VI.

Det fremgår af cirkulæret, at timelønnen pr. arbejdstime på sats VI udgør 135,62 kr.(grundbeløb pr. 1. oktober 1997), herudover ydes der betaling for 15 minutters forberedelse.

De i cirkulæret fastsatte takster er timelønssatser pr. arbejdstime (60 minutter), og den samlede løn pr. undervisningstime inklusiv forberedelse er på den relevante sats 169,52 kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997).

De anførte satser er timelønssatser pr. arbejdstime (60 min.). Se cirkulærets pkt. 4.

Timelønnen i pkt. 4 er defineret som en arbejdstime på 60 minutter.

Ved undervisning efter sats VI skal der lægges 15 minutter til timelønnen.

Den samlede timeløn beregnes således ved at gange timelønnen med en faktor på 1,25. Resultatet er lig med den samlede timeløn.

Den anførte timeløn indeholder altså også betaling for forberedelse.

Et A-kasse medlems dagpengekort for en uge belægges som udgangspunkt med det faktiske antal timer, som medlemmet har arbejdet i ugen. Når et medlem for en uge får løn for flere timer, end medlemmet faktisk har arbejdet, belægges dagpengekortene med antallet af løntimer.

Da den timeløn, som du modtager for undervisningen også indeholder betaling for forberedelse, bliver du altså aflønnet for flere timer, end du faktisk underviser.

Din samlede arbejdstid skal således beregnes ved at gange antallet af undervisningstimer med 1,25.

Er du nyuddannet?

Læs artikel om A-kasse for nyuddannede

Bemærkninger til klagen

Du har i klagen anført, at a-kassens beregning af det samlede timetal ikke er korrekt idet du gør gældende, at du som timelærer aflønnes pr. arbejdstime, som består af 45 minutters undervisning samt 15 minutters forberedelse, i alt 60 minutter.

Du anfører, at du alene underviser 45 minutter, som svarer til længden på en lektion hos [uddannelsescenter], hvorfor forberedelsestiden allerede er indregnet i den samlede arbejdstid på 60 minutter, som du får udbetalt løn for. Der er jo ikke tale om, at du underviser i 60 minutter og at du derudover har forberedelse til hver time.

På baggrund af ovenstående finder du, at de 15 minutters forberedelse allerede er medregnet én gang og derfor ikke skal medtages igen.

Beskæftigelsesudvalget skal dertil bemærke, at det forhold, at man aflønningsmæssigt, jf. løncirkulæret har opnået enighed om aflønning som anført, herunder aflønning for 15 minutters forberedelse for sats VI, ikke direkte kan overføres til arbejdsløshedsforsikringslovgivningen.

Ifølge arbejdsløshedsforsikringslovgivningen anses arbejdstiden for ukontrollabel, når arbejdstiden ikke kan registreres af arbejdsgiveren. Arbejdstiden kan typisk ikke registreres af arbejdsgiveren, når der indgår forberedelse i arbejdstiden, som der gør i dit tilfælde.

Løncirkulærets angivelse af en forberedelsestid på 15 minutter er ikke nødvendigvis den faktisk anvendte tid, men den tid, der udbetales løn for. Som du også selv anfører, kan de enkelte uddannelsesinstitutioner selv fastlægge lektionslængden.

Hverken den faktiske anvendte tid anvendt på undervisning eller den tid, der anvendes på forberedelse kan således uanset cirkulæret anset for en fast størrelse.

Da dagpengekortet i A-kassen skal belægges med den faktisk anvendte arbejdstid, inklusiv forberedelse, og denne, jf. ovenfor, ikke kan registreres af arbejdsgiver, vil det efter reglerne være nødvendigt at omregne din indtægt til timer.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

  • De oplysninger, som forelå da Arbejdsdirektoratet traf afgørelse i sagen
  • Arbejdsdirektoratets afgørelse af 20. december 2010
  • Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 9. januar 2011 og dit brev af 27. januar 2011
  • Arbejdsdirektoratets genvurdering

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008.

Vi henviser til:

  • § 59, stk. l og 5, om supplerende dagpenge
  • § 7, stk. 1 og 2 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 566 af 19. juni 2008 om supplerende dagpenge.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT