Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed kapitel 3

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, kap. 3

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Bekendtgørelsen fastsætter hvad der skal forstås ved selvforskyldt ledighed og dermed giver karantæne, og hvad der modsat kan være en gyldig grund til at stoppe i et arbejde, og derfor ikke vil give karantæne i dagpengene.

Bemærk! Dette er bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed (nr. 1169 af 25/11/2019), der blev offentliggjort den 27-11-2019.
Der kan eventuelt være kommet rettelser til bekendtgørelsen efterfølgende. Du kan altid finde den aktuelle version på retsinformation.dk.

BEK nr 1169 af 25/11/2019 om selvforskyldt ledighed

Kapitel 3

Gyldige grunde

§ 12. En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor et medlem afslår eller opsiger et arbejde, herunder et henvist arbejde, eller afslår eller ophører i et tilbud.

Stk. 2. Der foreligger ikke en gyldig grund, hvis årsagen til afslaget, opsigelsen eller ophøret er en afledt følge af en handling, som medlemmet har foretaget efter eget valg.

Helbred

§ 13. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis der er dokumentation fra en læge for,

 1. at medlemmet på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, eller
 2. at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet.

Stk. 2. Ved opsigelse eller ophør er det et krav, at medlemmet har prøvet at få et andet arbejde på arbejdspladsen, medmindre det godtgøres, at der på arbejdspladsen ikke findes arbejde, som medlemmet vil kunne varetage.

Transport

§ 14. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed, og opsigelsen sker i tilknytning til

 1. omlægning af offentlige transportmidler, jf. dog stk. 2,
 2. ændring af arbejdstidens placering, jf. dog stk. 2,
 3. bortfald af en privat aftale om samkørsel med personer uden for medlemmets husstand, hvor medlemmet ikke har råderet over transportmidlet, jf. dog stk. 2, eller
 4. at ægtefællen eller samleveren flytter, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Det et krav, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til det anførte forhold, og at medlemmet forinden har prøvet at få en anden arbejdstid.

Stk. 3. Følgende krav skal være opfyldt:

 1. Ægtefællen eller samleveren er flyttet for at
  a) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,
  b) begynde på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller fortsætte i et uddannelsesforløb, hvor der er mindst 18 måneder tilbage af uddannelsesforløbet, eller
  c) begynde eller flytte en selvstændig virksomhed, der udøves mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.
 2. Ægtefællens eller samleverens daglige transporttid fra den hidtidige bopæl til det nye arbejde mv. er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed.
 3. Medlemmets og ægtefællens eller samleverens flytning sker fra en fælles adresse og til en fælles adresse.
 4. Medlemmets opsigelse og flytning sker inden 1 år efter, at ægtefællen eller samleveren er flyttet.

Stk. 4. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed, og opsigelsen sker i tilknytning til, at medlemmet flytter fra udlandet til Danmark. Det er et krav, at arbejdet blev udført i udlandet eller i Grønland, og at medlemmet ikke

 1. er udsendt af den danske stat, eller
 2. er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark.

Pasning af familie

§ 15. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje.

Stk. 2. Ved opsigelse skal medlemmet have prøvet at få en anden arbejdstid, og medlemmet skal have gjort rimelige forsøg på at skaffe en pasningsmulighed.

Deltidsforsikredes arbejdstid

§ 16. Et deltidsforsikret medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis arbejdstiden er på over 6 timer i døgnet eller beregnet i gennemsnit for 1 måned er på over 30 timer om ugen.

Stk. 2. Ved opsigelse af et arbejde eller ved ophør i et tilbud er det et krav, at den ændrede arbejdstid er pålagt medlemmet af arbejdsgiveren, og at medlemmet ikke har accepteret arbejdstiden.

Tab af supplerende dagpenge

§ 17. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde, hvis medlemmet mister retten til supplerende dagpenge.

Stk. 2. Et medlem kan tidligst opsige og fratræde et arbejde ved udløbet af den måned, hvori retten til supplerende dagpenge udløber, jf. § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i loven.

Stk. 3. Et medlem kan opsige et arbejde og fratræde inden for 26 uger efter udløbet af den måned, hvori retten til supplerende dagpenge er ophørt, jf. § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i loven.

Frigørelsesattest

§ 18. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet mister retten til supplerende dagpenge, fordi arbejdsgiveren ikke vil udstede en frigørelsesattest eller kalder en frigørelsesattest tilbage.

Stk. 2. Ved opsigelse og ophør er det et krav, at medlemmet ikke har accepteret at fortsætte i arbejdet uden samtidig at få supplerende dagpenge.

Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller døende nærtstående

§ 19. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet får eller straks efter begynder at få

 1. støtte efter lov om social service til at passe et handicappet barn,
 2. støtte efter lov om social service til at passe nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, eller
 3. støtte efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til at passe et alvorligt sygt barn.

Stk. 2. Ved opsigelse er det et krav, at medlemmet har fået afslag på at få orlov fra arbejdet.

Arbejdspladsen

§ 20. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis almindelige arbejdsretlige principper gør, at medlemmet ikke skal fortsætte med arbejdet.

Stk. 2. Det er et krav, at medlemmet har henvendt sig til arbejdsgiveren for at få løst de opståede problemer eventuelt gennem den faglige organisation.

Fratrædelsesgodtgørelse

§ 21. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis medlemmet ved en fratrædelse får en godtgørelse fra arbejdsgiveren, der medfører fradrag i dagpengene efter bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Stk. 2. Det er et krav,

 1. at godtgørelsen gives som et led i en fratrædelsesordning, og
 2. at godtgørelsen sammen med løn i den periode, hvor medlemmets opsigelsesvarsel løber, mindst svarer til løn for den periode, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Overtagelse af arbejde mv., som medlemmet selv har fundet

§ 22. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde, hvis det skyldes, at medlemmet skal

 1. overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,
 2. begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed, eller
 3. begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Stk. 2. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis medlemmet er blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes medlemmet, for at overtage andet arbejde, der på opsigelsestidspunktet forventes at fortsætte ud over det tidspunkt, hvor medlemmet ellers skulle have været fratrådt.

Stk. 3. Medlemmets samlede arbejdstid efter afslaget eller efter ophøret skal være af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge, eller være på samme eller højere ugentligt timetal end det arbejde, der afslås eller opsiges.

Stk. 4. Et medlem kan ophøre i et tilbud, hvis det skyldes, at medlemmet skal

 1. overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,
 2. overtage arbejde med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer,
 3. begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed, eller
 4. begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Aftjene værnepligt mv.

§ 23. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste eller ligestillede opgaver, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste mv.

Stk. 2. Det er et krav, at medlemmet ikke er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste mv.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan«.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 30-03-2020