Du er her: A-kasser (.dk) Tilsyn med A-kasser Indholdsfortegnelse tilsyn 2016-2017 Side 5

  

Administration af reglerne om selvforskyldt ledighed

Her på siden kan du se en gennemgang af den årlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med resultatet af deres tilsyn med de danske A-kasser.

Gennemgangen af tilsynsrapporten på denne og de følgende sider, er uddrag fra den fulde rapport. Hele rapporten i pdf, kan ses her.

2.4. Tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed i forbindelse med aktiveringsindsatsen

Der føres et særligt tilsyn med a-kasserens administration af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. jf. § 88, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette tilsyn har fokus på a-kassernes administration af jobcentrenes underretninger om fx afslag på eller ophør i beskæftigelsesrettet tilbud eller udeblivelse fra en jobsamtale eller lignende situationer, hvor en ledig ikke gør, som jobcenteret har aftalt med den pågældende (negativ hændelse) i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det primære formål er at belyse, om a-kasserne træffer korrekte afgørelser, når jobcentrene har underrettet a-kassen om en såkaldt negativ hændelse.

Tilsynet i 2016
A-kassernes reaktion på underretninger fra jobcentrene om negative hændelser er et af de administrationsområder, som a-kassernes revisorer gennemgår hvert år. Herudover var området udmeldt som et særligt revisionstema for 2016, og vil blive udmeldt som et særligt revisionstema for 2018.

Undersøgelsens tilrettelæggelse
Undersøgelsen er gennemført som en stikprøve og omfatter 972 sager. A-kassernes revisorer har afrapporteret undersøgelsen sammen med revisionsprotokollaterne for 2016 den 15. marts 2017. Styrelsen har gennemgået revisorernes undersøgelse i 1. halvår 2017.

Sagerne er udvalgt ved, at der gennemføres et grundudtræk, der indeholder tilbagemeldinger fra a-kassen til jobcentrene i 2016, dog undtaget de underretninger, hvor a-kassen har meddelt, at medlemmet er i beskæftigelse på hændelsesdagen.

På baggrund af grundudtrækket er revisorerne blevet bedt om at undersøgelsen sammensættes af 10 procent sager om henvisning (formidling af job), 80 procent om jobplansaktiviteter (virksomhedspraktik, job med lønstilskud, vejledning og opkvalificering) og 10 procent om kontakt til jobcentrene (møder i jobcentret). Udtrækket sker på baggrund af koder sendt fra jobcentrene.

Revisorerne kontrollerer, om a-kassernes vurderinger i forbindelse med underretningerne er korrekte.

Revisorerne er blevet bedt om en generel udtalelse om kvaliteten af a-kassens administration på området, og anmodet om at opliste undersøgelsens resultater, således at en hændelse enten anses for ikke-rådighedsrelevant eller for rådighedsrelevant. Revisorerne har endvidere oplyst, i hvor mange tilfælde a-kassernes vurderinger ikke var korrekte.

Resultat i 2016 vedrørende fejlprocenten
Figur 1: Udviklingen i fejlprocenten i a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed (andelen af sager, hvor a-kasserne træffer forkerte afgørelser)
Udviklingen i fejlprocenten i a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed

Om undersøgelsen vedr. fejlprocenten
Undersøgelsen vedr. 2016 omfattede 972 sager. Af disse sager skulle a-kasserne i 455 sager foretage en egentlig vurdering af, om hændelsen skulle have dagpengemæssige konsekvenser for medlemmet i form af sanktion eller udelukkelse fra dagpenge på grund af manglende rådighed. Akasserne havde truffet forkerte afgørelser i 17 af de 455 sager. Fejlprocenten i 2016 er 3,5. Det kan således konkluderes, at fejlprocent fortsat er lav.

Resultat i 2016 vedr. ikke-rådighedsrelevante sager
Figur 2: Udviklingen i ikke-rådighedsrelevante sager (andel af sager hvor a-kasserne træffer forkerte afgørelser)
Udviklingen i ikke-rådighedsrelevante sager i A-kasserne

Om undersøgelsen vedrørende ikke-rådighedsrelevante sager
Af de 972 sager vedrørte 517 (53 procent) sager, hvor en rådighedsvurdering fra a-kassen ikke var relevant, fordi medlemmet på tidspunktet for hændelsen ikke havde pligt til at stå til rådighed, fx pga. arbejde eller sygdom.

Andelen af ikke-rådighedsrelevante sager steg fra 2010 til 2012, og styrelsen har derfor bedt revisorerne om at være særligt opmærksomme på, om a-kassernes vurderinger af, om sager kunne anses for ikke-rådighedsrelevante, var korrekte. Herudover er revisorerne anmodet om at opliste årsagsforklaringerne på, at de underretningspligtige hændelser kunne anses for ikkerådighedsrelevante.

Nedenstående tabel viser for 2014 og 2016, hvordan de ikke-rådighedsrelevante sager fordeler sig mellem de forskellige årsager til den manglende pligt til rådighed.
Tabel 2. Fordelingen af ikke-rådighedsrelevante sager fordelt på årsager

Årsagsforklaring

Antal sager i 2014

Antal sager i 2016

Medlemmet havde overtaget varigt arbejde

125

99

Medlemmet havde overtaget midlertidigt arbejde

98

19

Medlemmet havde ikke pligt til rådighed på grund sygdom

93

73

Fejlagtig underretning fra jobcenteret

166

257

Fejlagtig underretning fra arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution

5

2

Medlemmet havde ikke pligt til rådighed af andre årsager

54

39

Medlemmet havde ikke pligt til rådighed på grund af rettidigt anmeldt ferie

4

3

Underretningen skyldtes en fejl, som ikke kunne tilregnes en af de involverede parter

40

21

Medlemmet havde ikke eller for sent modtaget indkaldelse
til den aktivitet, som indkaldelsen vedrørte

24

4

Revisorerne har oplyst, at der var fejl i 8 af de 517 ikke-rådighedsrelevante sager. I 5 af de 8 sager, er medlemmerne efterfølgende blevet pålagt en sanktion i anledning af den underretningspligtige hændelse. I 3 af de 8 sager havde fejlen ikke betydning i forhold til sanktionering.

Styrelsen vil på baggrund af resultaterne i 2016 vedr. ikke-rådighedsrelevante sager fortsat have fokus på området og vil derfor også i den kommende undersøgelse vedr. 2018 anmode revisorerne om at være særligt opmærksomme på, at om a-kassernes vurdering af, om sager kan anses for ikke-rådighedsrelevante, er korrekte.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 02-05-2018