Uddannelser der giver ret til dagpenge

Uddannelse = opfyldelse af indkomstkrav

For at man som ledig kan få dagpenge er det normalt et krav, at man inden for de sidste 3 år har haft en vis indkomst (i 2022 er indkomstkravet på 246.924 kr. totalt over 3 år).
Har du gennemført en uddannelse af minimum 18 måneders varighed sidestilles dette i relation til retten til dagpenge med indkomst (beskæftigelse), således at du dermed opfylder indkomstkravet.

Med en gennemført uddannelse får du således særlige rettigheder i din A-kasse, også kaldet dimittendrettigheder.

Hvilke uddannelser?

Fælles for de omfattede uddannelser er at de giver erhvervskompetence. EUX-uddannelsen giver dog både erhvervskompetence og generel studiekompetence. At en samlet gennemført EUX-uddannelse giver ret til dagpenge på dimittendvilkår er fastslået i en vejledende udtalelse fra september 2018 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
De fleste uddannelser er tilrettelagt som fuldtidsstudie (fultidsuddannelse), men også uddannelser tilrettelagt som deltidsstudie kan i visse tilfælde give ret til dagpenge - se nærmere nedenfor.
Da de gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke giver erhvervskompetence, kan en almen studentereksamen (STX), en hhx-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke medføre dagpengeret på dimittendvilkår.

Uddannelse af "18 måneders varighed"

Er 18 måneder det samme som 3 semestre?

For at kunne få dagpenge på dimittendsats skal man gennemføre en uddannelse af minimum 18 måneders varighed.

Det er nok at uddannelsen er normeret til 18 måneder.
Dagpengeretten kan opnås, selvom den praktiske udførelse er kortere end uddannelsens normering.
Hvis uddannelsen, som fultidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det dog en betingelse, at medlemmet har gennemført uddannelsen efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført som fuldtidsstudium på mindst 3 halvårlige semestre, anses for at være gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen.

En uddannelse, der er gennemført på kortere tid end 18 måneder, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.
Du kan derfor tidligst begynde at få udbetalt dagpenge efter de 18 måneder, der markerer uddannelsens afslutning.
Har du ikke været medlem af en A-kasse som studerende i mindst 1 år, har du først ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning.

Vær opmærksom ved meritoverførsel

I en afgørelse fra den 02.11.2017 har Ankestyrelsen truffet afgørelse om at en nyuddannet ikke kunne blive optaget i a-kassen med dimittendrettigheder på baggrund af en afsluttet uddannelse. Uddannelsen var gennemført på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring).
Bemærk at afgørelsen samtidig slår fast at hvis merit er givet for uddannelse - og ikke beskæftigelse - er det ikke et problem i forhold til opnåelse af dimittendrettigheder.

For at meritoverførsel af uddannelse, herunder praktik, skal kunne indgå i opgørelsen af uddannelsen's samlede længde i forhold til "18 måneders kravet", kræves at de fag, du har fået merit for:

"Samlet uddannelsesforløb"

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse, jf . lovens § 53, stk. 3, nr. 4, er som udgangspunkt betinget af et samlet uddannelsesforløb, der er normeret til mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, jf. lovens § 54.
Uddannelsens længde som fuldtidsstudium skal lægges til grund ved bedømmelsen.

Flere selvstændige uddannelser, hvor hver enkelt uddannelse er normeret til at vare mindre end 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, kan ikke blive sammenstykket og kan derfor ikke medføre dagpengeret.
En uddannelse betragtes som samlet, når
1. der er tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsen,
2. der er en fagmæssig sammenhæng, og
3. den første del af uddannelsen er en nødvendig forudsætning for den næste del af uddannelsen.

En mastergrad, der består af en bachelorgrad plus 1 år inden for samme fag, vil således kunne danne grundlag for dagpengeret, hvis der er en faglig og tidsmæssig sammenhæng.

En uddannelse af over 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, der afbrydes og senere genoptages og gennemføres, opfylder betingelserne.

En uddannelse, som er tilrettelagt på en sådan måde, at det forudsættes, at den studerende kan have fuldtidsarbejde sideløbende med gennemførelsen af uddannelsen (deltidsstudium), og som opfylder kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed bedømt som fuldtidsstudium, kan give ret til dagpenge.

En uddannelse, som er tilrettelagt som både fuldtids- og deltidsstudium, kan danne grundlag for dagpengeret, såfremt uddannelsen som fuldtidsstudium opfylder kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed.

Privatundervisning/selvstudium kan alene blive medregnet til kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, hvis undervisningen er gennemført som en integreret del af en samlet uddannelse.

Udenlandske uddannelser

Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark.
Men når der er tale om udenlandske uddannelser, skal du være opmærksom på især to ting:
For at få dagpenge på dimittendvilkår skal du opfylde et bopælskrav, hvilket betyder at du skal have opholdt dig i Danmark umiddelbart før du startede på din udenlandske uddannelse og envidere skal du senest 14 dage efter du er færdiguddannet, igen bo i Danmark.
Dernæst skal du være opmærksom på at nogle a-kasser kræver, at man får lavet en vurdering af sin udenlandske uddannelse, inden man kan optages i a-kassen.
Derfor bør du spørge a-kassen, om de har brug for en vurdering for at optage dig.

Optagelsen sker altid ud fra den enkelte a-kasses optagelseskriterier. A-kassen skal dog lægge en eventuel vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til grund, når den tager stilling til dine uddannelseskvalifikationer.

Det betyder, at hvis styrelsen har vurderet, at dine udenlandske uddannelseskvalifikationer svarer til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan man ikke afslå din optagelsesansøgning med den begrundelse, at du ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.

Få en vurdering af din uddannelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Du har mulighed for at få Styrelsen for Forskning og Uddannelse til at vurdere hvilket dansk uddannelsesniveau din udenlandske uddannelse svarer til.
Når du søger om optagelse i a-kasse, kan du da henvise til, at din uddannelse er ved at blive vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Læs mere om og ansøg om vurdering af din uddannelse her.

A-kasser kan lovligt inddrage andre hensyn i afgørelsen om optagelse. Men hvis vurderingen siger, at en person har udenlandske uddannelseskvalifikationer svarende til et bestemt dansk uddannelsesniveau, kan man ikke afslå vedkommendes optagelsesansøgning med henvisning til, at den pågældende ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.

Hvis din udenlandske uddannelse ikke opfylder kravene til optagelse i A-kasse, er der mulighed for dagpengeret på baggrund af en dansk overbygning, jf. nedenfor.

Overbygning

Når et medlem en gang har opnået dagpengeret på baggrund af en uddannelse, kan medlemmet efterfølgende opnå en ny dagpengeret som dimittend på baggrund af en overbygning på denne uddannelse.
Det er et krav, at
1. der bliver udstedt et selvstændigt eksamensbevis for overbygningen,
2. overbygningen er normeret til mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, og
3. overbygningen opfylder kravet om offentlig anerkendelse.

Det er i alle tilfælde et krav, at skriftlig ansøgning om optagelse er modtaget i arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter overbygningens afslutning, jf . lovens § 54.
En dansk overbygning på en udenlandsk uddannelse kan give ret til dagpenge, hvis den danske overbygning varer mindst 18 måneder, og hvis det er dokumenteret, at uddannelsen svarer til en tilsvarende dansk uddannelse.
Hvis der til en uddannelse bliver taget supplerende kurser, fx pædagogikum, faglig supplering i forbindelse med pædagogikumordningen for gymnasie- og hf området, ekstra sidefag på universitetet eller overbygning på en seminarieuddannelse, kan der opnås dagpengeret efter endt overbygning, også selvom overbygningen ikke i sig selv ville kunne danne grundlag for dagpengeret.

Det er en forudsætning, at der er en snæver tidsmæssig og faglig sammenhæng mellem grunduddannelse og overbygningsuddannelse, og at dimittenden opnår yderligere kvalifikationer fx i form af en ny grad eller titel ved overbygningen.

Har grunduddannelsen allerede givet ret til dagpenge, kan en ny dagpengeret på baggrund af en overbygningsuddannelse efter reglerne for nyuddannede kun opnås, hvis overbygningsuddannelsen i sig selv opfylder betingelserne for opnåelse af dagpengeret.


Denne side er senest ændret den 05. januar 2022.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?