Du er her: A-kasser (.dk) Tilsyn med A-kasser Indholdsfortegnelse tilsyn 2016-2017 Side 7

  

A-kasse kontrol med dagpengemodtagere

Her på siden kan du se en gennemgang af den årlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med resultatet af deres tilsyn med de danske A-kasser.

Gennemgangen af tilsynsrapporten på denne og de følgende sider, er uddrag fra den fulde rapport. Hele rapporten i pdf, kan ses her.

4.3. Kontrol med dobbeltforsørgelse – Skatteregisterkontrol 2016

Som nævnt under Skatteregisterkontrollen for 2015 anvender styrelsen som et supplement til akassernes brug af udtræk fra Indkomstregistret oplysninger fra SKAT (skatteregisterkontrollen) til at føre kontrol med, om lønmodtagere og særligt selvstændige dagpenge – og efterlønsmodtagere har modtaget dobbeltforsørgelse.

Styrelsen indhenter oplysninger fra SKAT om dels lønindkomst og dels skattemæssige forhold om drift af selvstændig virksomhed. Oplysningerne leveres grupperet i forhold til størrelsen af indkomst og udbetalte ydelser. Styrelsen foretager på baggrund af oplysningerne og tidligere erfaringer på området en kvalificeret vurdering af, hvilke grupper der skal indgå i kontrollen.

Data fra SKAT foreligger for lønmodtagere i løbet af 2. kvartal og for selvstændige i 3. kvartal i det efterfølgende indkomstår. Data analyseres og kvalificeres i styrelsen inden udsendelse til akasserne. Kontrollen vedrørende 2016 for både lønmodtagere og selvstændige påbegyndes i 3. kvartal i 2017.

4.3.1. Kontrol af lønmodtagere for indkomståret 2016
Kontrollen omfatter ledige og efterlønsmodtagere, som i indkomståret 2016 har modtaget ydelser samtidig med, at de har haft indkomst som lønmodtager. Styrelsen modtager først data fra SKAT i september 2017, og det er derfor ikke muligt at oplyse antallet af udsøgte medlemmer for 2016.

Medlemmer, der har modtaget ydelser samtidig med bidragsfri indtægt kontrolleres ikke, da erfaringerne viser, at risikoen for fejludbetaling er minimal. Der er her bl.a. tale om Tjenestemandspension, Tillægspension fra ATP og Invalidepension.

Endvidere har styrelsen anmodet SKAT ved udsøgning af sager om at udelade sager, hvor personer har modtaget beløb fra private forsikringsordninger ved arbejdsløshed. Beløb fra private forsikringsordninger har ikke indflydelse på udbetaling af ydelser fra en a-kasse.

Risikoen for fejludbetalinger er alt andet lige mindre for medlemmer, som ikke har modtaget fulde ydelser, da der er plads til en vis indtægt samtidig med modtagelse af dagpenge/efterløn. Derfor har styrelsen bedt SKAT graduere udtrækket i forholdet mellem de ydelser, der er udbetalt og den indtægt, medlemmerne har haft ved siden af ydelserne i kalenderåret. Kriterierne fremgår af tabellen nedenfor.

Kriterier for udsøgte lønmodtagere 2016

  • Medlemmer, der har været ledige og som har modtaget fulde ydelser (mere end 210.000 kr.) samtidig med, at de har haft anden indkomst.
  • Medlemmer der har været ledige og som har modtaget mellem 180.000 – 210.000 kr. i ydelse samtidig med modtagelse af anden indkomst.
  • Medlemmer der har modtaget mellem 160.000 – 180.000 kr. i ydelse og som har haft anden indkomst på over 100.000 kr.
  • Medlemmer der har modtaget fulde dagpenge/efterløn (mere end 210.000 kr.) samtidig med, at de har fratrukket udgifter til kørsel mellem hjem og arbejde (kørselsfradrag)

Kontrollen for lønmodtagere for indkomståret 2016 vil blive sendt til a-kasserne i september 2017 med frist til a-kasserne for afrapportering senest 4 måneder efter modtagelse af oplysningerne. Resultatet vil indgå i statusrapporten for 1. halvår 2018.

4.3.2. Kontrol af selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller for indkomståret 2016
Også her modtages data fra SKAT først i september 2017, og det er derfor ikke muligt at oplyse antallet af udsøgte medlemmer for 2016.

Risikoen for fejludbetalinger er alt andet lige mindre for medlemmer, som ikke har modtaget fulde ydelser i kalenderåret. Derfor har styrelsen bedt SKAT graduere udtrækket i forholdet mellem de ydelser, der er udbetalt og den registrerede salgsmoms i virksomheden. Kriterierne fremgår af tabellen nedenfor.

Styrelsens udsøgning omfatter følgende kriterier for indkomståret 2016

  • Medlemmer, der har modtaget mere end 100.000 kr. i dagpenge/efterløn i 2016 og som er registreret med mere end 100.000 kr. i salgsmoms.
  • Medlemmer, der har modtaget mere end 100.000 kr. i dagpenge/efterløn i 2016, og som er registreret som medarbejdende ægtefæller.

Kontrollen for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller for indkomståret 2016 vil blive sendt til a-kasserne i september 2017 med frist til a-kasserne for afrapportering senest 4 måneder efter modtagelse af oplysningerne. Resultatet vil indgå i statusrapporten for 1. halvår 2018.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 10-05-2018