Du er her: A-kasser (.dk) Tilsyn med A-kasser Indholdsfortegnelse tilsyn 2016-2017 Side 6

  

Indsatsen for at minimere omfanget af fejludbetalinger

Her på siden kan du se en gennemgang af den årlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med resultatet af deres tilsyn med de danske A-kasser.

Gennemgangen af tilsynsrapporten på denne og de følgende sider, er uddrag fra den fulde rapport. Hele rapporten i pdf, kan ses her.

Styrelsen fører tilsyn med rigtigheden af og a-kassernes anvendelse af de oplysninger, som ledige medlemmer og medlemmer på efterløn giver a-kassen om arbejde og indtægter mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §§ 88-91b.

Kontrollen består bl.a. i overvågning af a-kassernes anvendelse af medlemmernes oplysninger i Indkomstregistret, ved udtræk af ydelsesmodtageres oplysninger i SKAT´s Centrale Oplysningsseddel Register (COR) og ved anmeldelser.

4.1. A-kassernes digitale stikprøvekontrol ved udtræk i Indkomstregisteret

A-kassernes kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger til medlemmerne, er siden 2011 bl.a. foretaget ved brug af oplysninger fra Indkomstregistret. Kontrollen omfatter de medlemmer, der har været tilmeldt som ledige eller været på efterløn i hele kontrolperioden, der er et kvartal. Kontrollen foregår ved, at a-kasserne samkører medlemmets oplysninger på ydelseskortet med oplysninger i Indkomstregistret. Styrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for kontrollen i en årlig skrivelse til a-kasserne. A-kasserne afrapporterer kvartalsvist resultaterne af kontrollen til styrelsen.

A-kassernes afrapportering vedrører:

 • antal sager, der kontrolleres
 • antal sager til manuel kontrol
 • antal fejludbetalinger (tilbagebetaling/efterbetaling/eneansvar for a-kassen)
 • antal ikke-færdigbehandlede sager
 • antal svigssanktioner/antal uagtsomhedssanktioner
 • antal karantænetimer
 • antal høringsbreve, m.v.
8 til 9 uger efter sidste dagpengeperiode i kontrolperioden skal a-kassen afrapportere til styrelsen om antallet af sager, der er udtaget til manuel behandling (Del-afrapportering). A-kassen har 3 måneder til at færdigbehandle og eventuelt træffe afgørelse i sagerne. Afrapporteringen for fx 1. kvartal 2016 skal således være afsluttet 1. august 2016 (Endelig afrapportering).

Aktuel status for udviklingen af kontrollen
Det overordnede sigte med indkomstregisterkontrollen er at identificere og standse kilder til fejludbetalinger tidligt i forløbet og at denne tidlige indsats dermed forhindrer langvarige fejludbetalinger med store tilbagebetalingskrav og deraf følgende sanktioner til følge.

Udviklingen over perioden 2011 – 2014 viste et fald i antallet af fejludbetalinger og i det økonomiske resultat (tilbagebetalingsbeløbet plus det økonomiske resultat af, at der ikke udbetales ydelser under karantæne). Det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. sag faldt i perioden fra ca. 15.750 kr. pr sag til 13.000 kr. pr. sag.

I 2015 steg antallet af fejludbetalinger, for igen at falde i 2016 til det hidtidige laveste niveau siden a-kasserne påbegyndte kontrollen ved brug af Indkomstregisteret. Det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb er i 2016 faldet til 10.575 kr. pr. sag, hvilket tyder på, at a-kasserne identificerer og standser fejludbetalinger tidligere i forløbet.

Dagpengereformens månedsbaserede udbetalingssystem træder i kraft den 1. juli 2017, og udbetalingen baseres herefter automatisk på Indkomstregistret.

Kontrollen ved brug af data fra Indkomstregisteret er derfor ophørt den 30. juni 2017. Endelig status for kontrollen i perioden 2011 – 1. halvår 2017 vil indgå i statusrapporten for 2017.

Tabel 3. Oversigt over udviklingen af kontrollen i perioden 2011 – 2016

Periode

Antal kontrolsager

Antal fejludbetalinger

Økonomisk resultat af
tilbagebetalingssager (mio.kr)

Økonomisk resultat af sanktion (mio.kr)

Samlet økonomisk resultat (mio.kr.)

2011

22.774

3.540

55,7

51,5

107,2

2012

23.133

3.757

50,4

46,9

97,3

2013

21.883

2.727

35,5

31,5

67,0

2014

22.814

2.776

37,8

32,2

70,0

2015

23.953

3.176

39,7

36,0

75,8

2016

19.940

2.567

27,1

19,2

46,3

4.2. Kontrol med dobbeltforsørgelse – Skatteregisterkontrol 2015

Som et supplement til a-kassernes brug af udtræk fra Indkomstregistret anvender styrelsen oplysninger fra SKAT (skatteregisterkontrollen) til at føre kontrol med, om lønmodtagere og særligt selvstændige dagpenge – og efterlønsmodtagere har modtaget dobbeltforsørgelse.

Styrelsen indhenter oplysninger fra SKAT om dels lønindkomst og dels skattemæssige forhold om drift af selvstændig virksomhed. Oplysningerne leveres grupperet i forhold til størrelsen af indkomst og udbetalte ydelser. Styrelsen foretager på baggrund af oplysningerne og tidligere erfaringer på området en kvalificeret vurdering af, hvilke grupper der skal indgå i kontrollen.

Data fra SKAT foreligger for lønmodtagere i løbet af 2. kvartal og for selvstændige i 3. kvartal i det efterfølgende indkomstår. Data analyseres og kvalificeres i styrelsen inden udsendelse til akasserne. Kontrollen vedrørende 2015 for både lønmodtagere og selvstændige blev påbegyndt i 3. kvartal i 2016 og er afsluttet i 1. halvår 2017.

4.2.1. Kontrollen af lønmodtagere for indkomståret 2015
Skatteregisterundersøgelsen for indkomståret 2015 er udvalgt ud fra følgende kriterier:

 • Medlemmer, der har været ledige og som har modtaget fulde ydelser (mere end 210.000 kr.) samtidig med, at de har haft anden indkomst.
 • Medlemmer der har været ledige og som har modtaget mellem 180.000 – 210.000 kr. i ydelse samtidig med modtagelse af anden indkomst.
 • Medlemmer der har modtaget mellem 160.000 – 180.000 kr. i ydelse og som har haft anden indkomst på over 100.000 kr.
 • Medlemmer der har modtaget fulde dagpenge/efterløn (mere end 210.000 kr.) samtidig med, at de har fratrukket udgifter til kørsel mellem hjem og arbejde (kørselsfradrag)

A-kasserne er blevet bedt om dels, at oplyse om sagen allerede er indgået i den kvartalsvise kontrol ved brug af indkomstregistret, dels om sagen er behandlet som et led i a-kassens egenkontrol. De sager, der allerede er indgået i indkomstregisterkontrollen og a-kassernes egenkontrol, er udgået af kontrollen. Resultaterne for skatteregisterkontrollen for 2014 er udsøgt efter samme kriterier som for 2015 og er derfor medtaget i tabellen til sammenligning.

Tabel 4. Oversigt over fordeling af sager

Fordeling af sager

2014

2015

Antal sager, der er indgået i a-kassernes egen kvartalsvise kontrol ved brug af indkomstregistret

164

83

Antal sager, der er behandlet af a-kassen af andre årsager end i relation til indkomstregisterkontrollen (a-kassernes egen-

30

15

Antal sager, der hverken er indgået i indkomstregisterkontrollen eller i a-kassernes egenkontrol

577

581

Antal sager, i alt

771

679

Tabel 5. Oversigt over andel af sager, der er indgået i indkomstregisterkontrollen, i a-kassernes egenkontrol eller hverken er indgået i indkomstregisterkontrollen eller i a-kassernes egenkontrol.

Fordeling af sager

2014

2015

Andel af sager, der er indgået i a-kassernes egen kvartalsvise kontrol ved brug af indkomstregistret

21 %

12 %

Andel af sager, der er behandlet af a-kassen af andre årsager end i relation til indkomstregisterkontrollen (a-kassernes egenkontrol)

4 %

2 %

Andel af sager, der hverken er indgået i indkomstregisterkontrollen eller i a-kassernes egenkontrol

75 %

86 %

Af tabel 5 ses, at andelen af sager, der indgik i a-kassernes kvartalsvise kontrol ved brug af indkomstregistret var faldende fra 2014 til 2015 (21 pct. til 12 pct.). Samtidigt steg antallet af sager, der hverken er indgået i indkomstregisterkontrollen eller i a-kassernes egenkontrol (75 pct. til 86 pct.).

Dette er en forventet udvikling, idet indkomstregisterkontrollens sigte er at identificere og standse kilder til fejludbetaling tidligt i forløbet og at denne tidlige indsats dermed forhindrer langvarige fejludbetalinger med store tilbagebetalingskrav og deraf følgende sanktion til følge.

Videre skal skatteregisterkontrollen ses som et supplement til a-kassernes kontrol ved brug af indkomstregistret. Styrelsen har på baggrund af data for indkomstårene 2012 – 2014 og risiko og væsentlighed kvalitetsudviklet udvælgelseskriterierne og har dermed kunnet øge andelen af sager, der med stor sandsynlighed ikke er indgået indkomstregisterkontrollen.

Resultat af skatteregisterkontrollen for indkomståret 2015
Kontrollen omfatter kun de sager, der hverken er indgået i indkomstregisterkontrollen eller i akassernes egenkontrol. I 2015 var der tale om 581 sager.

I de sager, hvor a-kassen konstaterer, at der er sket en fejludbetaling, træffer a-kassen afgørelse over for medlemmet om tilbagebetaling, kasse-eneansvar og / eller efterbetaling.

A-kassen træffer afgørelse om tilbagebetaling, når medlemmet ved svig eller uagtsomhed har fået udbetalt en ydelse, som medlemmet ikke var berettiget til.

A-kassen træffer afgørelse om kasse-eneansvar, når a-kassen er ansvarlig for fejlen. Her mister akassen retten til refusion fra staten og skal selv afholde udgiften. Kasse-eneansvarssager kan bl.a. skyldes, at et medlem har fået udbetalt en ydelse ved en fejl, men der er ikke hjemmel i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. til at kræve beløbet tilbage fra medlemmet. Det kan være fx regne - eller tastefejl fra a-kassens side, eller det kan være, at a-kassen har mistet retten til refusion på grund af fejl i sagsbehandlingen.

A-kassen træffer afgørelse om efterbetaling, når kontrollen viser, at medlemmet ikke har fået den ydelse, som medlemmet var berettiget til. Denne type afgørelse er ikke relevant for kontrollen.

Tabel 6. Oversigt over antal afgørelser og tilbagebetalingsbeløb

Resultat af kontrollen

2014

2015

Antal afgørelser om tilbagebetaling

64

54

Antal afgørelser om kasse-eneansvar

6

3

Det samlede tilbagebetalingsbeløb

0,7 mio. kr.

1,4 mio. kr.

Det samlede økonomiske resultat som følge af kasse-eneansvar

>0,0 mio. kr.

>0,0 mio. kr.

Det samlede økonomiske resultat af sanktioner (karantænetimer)

0,6 mio. kr.

1,4 mio. kr.

Det samlede økonomiske resultat af tilbagebetaling, kasse-eneansvar og karantæner

1,3 mio.kr.

2,8 mio. kr.

Gennemsnitlig tilbagebetalingsbeløb pr. sag

11.000 kr.

26.000 kr.

Det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. sag er steget fra 11.000 kr. pr. sag i 2014 til 26.000 kr. pr. sag i 2015. Dette skyldes, at styrelsen ud fra væsentlighed og risiko har kvalitetsudviklet udvælgelseskriterierne på baggrund af data for skatteregisterkontrollen for perioden 2012 – 2014 og styrelsen har i 2015 undladt at anmode a-kasserne om at kontrollere de sager, hvor erfaringerne for 2012 - 2014 har vist, at risikoen for fejludbetaling er relativ lille.

4.2.2. Kontrollen af selvstændige og medhjælpende ægtefæller for indkomståret 2015
Tidligere erfaringer viser, at en væsentlig del af de medlemmer, der er registreret med fulde ydelser og over/underskud af selvstændig virksomhed, drev selvstændig virksomhed ved udlejning, vindmølle-energi, solcelle-energi osv. Dette er foreneligt med retten til ydelser, og disse medlemmer er nu udgået af kontrollen allerede i udsøgningsfasen.

Herudover viser tidligere erfaringer, at for gruppen af medlemmer, der har modtaget mere end 100.000 kr. i ydelser og samtidig er registreret med drift af selvstændig virksomhed, er risikoen for fejludbetaling væsentlig.

Endelig viser erfaringerne, at der er en væsentlig risiko for fejludbetaling hos de medlemmer, der har modtaget 100.000 kr. eller mere i ydelser samtidig med, at være registreret som medarbejdende ægtefæller.

Resultaterne for skatteregisterkontrollen for 2014 er udsøgt efter samme kriterier som for 2015 og er derfor medtaget i tabellen til sammenligning.

Tabel 7. Styrelsens udsøgning omfatter følgende kriterier for indkomst

Kriterier

2014

2015

Medlemmer, der har modtaget mere end 100.000 kr. i dagpenge / efterløn i 2014/2015 og som er registreret med salgsmoms fordelt på 3-4 kvartaler i indkomståret.

150

145

Medlemmer, der har modtaget mereend 100.000 kr. i dagpenge/efterløn i 2014/2015, og som er registreret som medarbejdende ægtefæller.

26

25

I alt

176

170

Kontrollen for 2015 omfatter i alt 170 medlemmer fordelt på selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. A-kasserne fik pr. 1. september 2014 adgang til oplysninger om drift af selvstændig virksomhed (momsoplysninger mv.) vedrørende egne medlemmer. For medlemmer, der er registreret som medarbejdende ægtefælle, har a-kasserne endnu ikke adgang til de fornødne oplysninger.

Ud af 145 sager om selvstændige erhvervsdrivende er der 30 sager, der allerede er behandlet af a-kassen af andre årsager end i relation til skatteregisterkontrollen. Det betyder, at disse sager ikke er medregnet i styrelsens resultat af kontrollen.

At a-kassen af egen drift allerede har undersøgt, om medlemmet drev selvstændig virksomhed kan skyldes, at medlemmet selv har oplyst om drift af selvstændig virksomhed ved ledigheden eller i forbindelse med opstart af virksomheden, eller fordi medlemmet ikke drev selvstændig virksomhed i perioder med ydelser fra a-kassen.

Tabel 8. Oversigt over fordeling af sager vedr. selvstændige

Fordeling af sager

2014

2015

Antal sager, der er behandlet af a-kassen af andre årsager end i relation til skatteregisterkontrollen (a-kassernes egenkontrol)

35

30

Antal sager, der er indgået i undersøgelsen

112

115

I alt

147

145

Resultatet af kontrollen af selvstændige for indkomståret 2015
Der er således i alt 115 sager, som er behandlet som et led i skatteregisterkontrollen. Der er truffet afgørelse om tilbagebetaling i 13 sager med et samlet tilbagebetalingsbeløb på i alt 964.191 kr. Det giver et gennemsnitligt tilbagebetalingsbeløb på ca. 75.000 kr. pr. sag. Hertil skal lægges det økonomiske resultat af sanktion, idet medlemmet skal afholde den pålagte sanktion i form af karantænetimer, inden der igen kan udbetales ydelser til medlemmet. Endelig har en a-kasse truffet afgørelse om kasse-eneansvar på i alt 159.105 kr.

Tabel 9. Resultatet af undersøgelsen vedr. selvstændige

Resultater

2014

2015

Tilbagebetalingsbeløb

0,8 mio. kr.

0,97 mio. kr.

Økonomiske resultat af kasse-eneansvar

0,15 mio. kr.

0,15 mio. kr.

Økonomiske resultat af sanktioner (karantænetimer)

0,4 mio. kr.

0,6 mio. kr.

Det samlede økonomiske resultat af skatteregisterundersøgelsen i alt

1,35 mio. kr.

1,72 mio. kr.

Resultatet af kontrollen for medhjælpende ægtefæller for indkomståret 2015
Styrelsen har i kontrollen for indkomståret 2015 anmodet a-kasserne om at undersøge i alt 25 medlemmer, der har været registreret som medhjælpende ægtefælle hos SKAT og som har modtaget ydelser fra a-kassen.

Der er truffet afgørelse i en sag om tilbagebetaling af ydelser. I 24 af sagerne har medlemmet enten oplyst korrekt om sit arbejde som medhjælpende ægtefælle, således at der er sket fradrag for arbejdstimer efter bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, eller der har været tale om, at revisor fejlagtigt har registreret medlemmet som medarbejdende ægtefælle hos SKAT.

I de tilfælde, hvor revisor ved en fejl har registreret medlemmet som medhjælpende ægtefælle, har revisor kontaktet SKAT og fået ændret forholdet, således at medlemmet ikke er registreret som medhjælpende ægtefælle.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 10-05-2018