Du er her: A-kasser (.dk) Tilsyn med A-kasser Indholdsfortegnelse tilsyn 2016-2017 Side 4

  

A-kassernes rådighedsvurderinger og rådighedssamtaler

Her på siden kan du se en gennemgang af den årlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med resultatet af deres tilsyn med de danske A-kasser.

Gennemgangen af tilsynsrapporten på denne og de følgende sider, er uddrag fra den fulde rapport. Hele rapporten i pdf, kan ses her.

2.3. Tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger (fortsat)

Ad 3. A-kassernes vurderinger af, om de ledige burde have en frist til at vise deres tilknytning til arbejdsmarkedet
Hvis en ledig står til rådighed for arbejdsmarkedet, men der dog er tvivl om den lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skal a-kassen give den ledige en frist på højst 3 måneder til at dokumentere sin arbejdssøgning, jf. rådighedsbekendtgørelsens § 37.

A-kassen skal i forbindelse med meddelelsen om fristen give en udførlig vejledning om pligten til aktiv jobsøgning og meddele den ledige, at jobsøgningen i fristperioden skal dokumenteres.

Styrelsen har vurderet, om a-kasserne i de enkelte sager burde have givet de ledige en frist til at vise deres tilknytning til arbejdsmarkedet. A-kassernes vurdering af, om de ledige skal have en frist sker på samme grundlag som a-kassernes rådighedsvurderinger. Det er først og fremmest de lediges jobsøgning, der vurderes.

Undersøgelsen i 2016 viser, at styrelsen i ca. 4 pct. af de undersøgte sager har vurderet, at de lediges jobsøgning burde have givet a-kassen anledning til at give de ledige en frist til at vise deres tilknytning til arbejdsmarkedet. (I fristperioden stilles der øgede krav til de lediges dokumentation af jobsøgning).

Efter styrelsens vurdering har den elektroniske joblog og pligten for a-kasserne til månedligt at overvåge de lediges jobsøgning ved joblogudsøgninger, som blev indført den 1. juli 2015, medvirket til en forbedring af de lediges jobsøgning. Der har derfor i 2015 og i 2016 været færre tilfælde end i tidligere år, hvor styrelsen har vurderet, at a-kasserne burde have givet de ledige en frist til at vise deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Styrelsen har i sin vurdering af, om a-kassen burde have givet de ledige en frist, været særligt opmærksom på, om de lediges jobsøgning kunne anses for tilstrækkelig.

A-kassernes administration af denne del af rådighedsreglerne er på næsten samme niveau som administrationen i 2015, hvor styrelsen i ca. 3 pct. af de undersøgte sager fandt, at de lediges jobsøgning burde have givet a-kassen anledning til at give de ledige en frist til at vise deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ad 4. Rettidighed
Som tidligere nævnt skal a-kassen vurdere et medlems rådighed ved to personlige samtaler i akassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 35, stk. 1, i rådighedsbekendtgørelsen.

Styrelsen har vurderet, at der i ca. 3,5 pct. af de undersøgte rådighedssamtaler i 2016 har været en kritisabel overskridelse af rettidigheden. Styrelsen har i sine undersøgelser siden 2009 i sin vurdering af, om en overskridelse af rettidigheden kunne anses for kritisabel, som udgangspunkt anset en overskridelse på mere end 3 uger for kritisabel.

I undersøgelserne fra 2009, 2011, 2013 og 2015 vurderede styrelsen, at der var en kritisabel overskridelse af rettidigheden i henholdsvis ca. 13, 10, 8 og 5 pct. af de undersøgte sager. Der er dermed tale om et fortsat fald til 3,5 pct. i 2016, hvilket er tilfredsstillende. Faldet i 2016 skyldes delvis, at reglerne om afholdelse af rådighedssamtaler blev ændret med virkning fra 1. juli 2015. Efter de nye regler skal a-kassen skal holde færre rådighedssamtaler end tidligere.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 02-05-2018