Du er her: A-kasser (.dk) Tilsyn med A-kasser Indholdsfortegnelse tilsyn 2016-2017 Side 3

  

Tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger

Her på siden kan du se en gennemgang af den årlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med resultatet af deres tilsyn med de danske A-kasser.

Gennemgangen af tilsynsrapporten på denne og de følgende sider, er uddrag fra den fulde rapport. Hele rapporten i pdf, kan ses her.

2.3. Tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger

Tilsynet med a-kassernes rådighedsvurderinger har fokus på a-kassernes administration af og krav til de lediges jobsøgning.

Dette sker ved at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed medvirke til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, stk. 2.

2.3.1. Tilsynet i 2016
Styrelsens tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger i 2016 har i lighed med tidligere år været tilrettelagt med fokus på a-kassernes vejledning af de ledige om kravene til aktiv jobsøgning.

Styrelsen har siden 2009 hvert andet år ført tilsyn med samtlige a-kassers rådighedsvurderinger og hvert andet år med et udvalgt antal a-kasser på baggrund af risiko og væsentlighed. I 2016 har styrelsen gennemført tilsynet i 12 a-kasser.

Styrelsen har i hver a-kasse i 25 tilfældigt udvalgte sager vurderet resultaterne af a-kassernes vejledning om kravene til aktiv jobsøgning på baggrund af de lediges oplysninger om jobsøgning i den digitale joblog. I de sager, hvor det var relevant, har styrelsen også vurderet a-kassernes skriftlige vejledning i "Krav til jobsøgning" og er kommet med konkrete anbefalinger om, hvordan ledige kan guides til at søge job inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Styrelsens tilsyn er gennemført ved møder med a-kasserne, hvor de enkelte sager er gennemgået, og hvor styrelsen har givet en mundtlig tilbagemelding i hver enkelt sag.

Hver a-kasse har tillige modtaget en skriftlig generel tilbagemelding med styrelsens vurdering af a-kassens administration af rådighedsvurderingerne.

Styrelsen har på møderne i a-kasserne undersøgt fire problemstillinger:

  1. Om a-kasserne burde vurdere den lediges rådighed for arbejdsmarkedet på ny i henhold til §§ 33 – 35 i bekendtgørelse nr. 701 af 25.maj 2015 om rådighed (rådighedsbekendtgørelsen) fx fordi den ledige efter styrelsens vurdering ikke har søgt et tilstrækkeligt antal job.
  2. Om a-kasserne har vejledt den ledige fuldt tilstrækkeligt om kravene til aktiv jobsøgning i henhold til § 11 i rådighedsbekendtgørelsen.
  3. Om der er tvivl om den lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, således at a-kasserne burde have givet den ledige en frist til at vise sin tilknytning til arbejdsmarkedet i henhold til § 37 i rådighedsbekendtgørelsen.
  4. Om rådighedssamtalerne blev afholdt rettidigt i henhold til § 35, stk. 1, i rådighedsbekendtgørelsen.

Det skal bemærkes, at styrelsen efter trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (august 2016) har påbegyndt tilrettelæggelsen af et moderniseret og registerbaseret tilsyn med a-kassernes administration af rådighedsreglerne.

Dette tilsyn vil komme til at dække hele populationen af ledige og forbedre muligheden for at følge op på evt. uhensigtsmæssig søgeadfærd og administrationspraksis på a-kasseniveau.

2.3.2. Resultatet af tilsynet i 2016
Ad 1. A-kassernes rådighedsvurdering
A-kassen skal vurdere rådigheden ved to personlige samtaler i a-kassen inden for den lediges første 6 måneders sammenlagte ledighed. Når den ledige har haft 6 måneders sammenlagt ledighed, skal a-kassen herefter i resten af ledighedsperioden undersøge og vurdere den lediges rådighed ved en personlig samtale, når a-kassen vurderer, at der er behov for det, jf. § 35, stk. 1 og 2, i rådighedsbekendtgørelsen.

A-kassen skal ved rådighedsvurderingen sikre sig, at den ledige opfylder en række betingelser, herunder særligt at den ledige aktivt søger job, jf. § 35, stk. 3, i rådighedsbekendtgørelsen.

A-kassen skal ved vurderingen af den lediges jobsøgning tage udgangspunkt i "Krav til jobsøgning", de jobsøgningsaktiviteter, som den ledige har registreret i sin joblog og de jobansøgninger, som den ledige har uploadet i joblog. A-kassens vurdering af den lediges jobsøgning skal også tage udgangspunkt i, om den ledige har overholdt de aftaler om jobsøgning, som den ledige har indgået med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør ved en samtale, jf. rådighedsbekendtgørelsens § 35, stk. 4.

Styrelsen har i denne undersøgelse haft fokus på den del af a-kassernes vurderinger af de lediges rådighed, der handler om aktiv jobsøgning. Styrelsens umiddelbare vurderinger er foretaget på baggrund af de lediges oplysninger om jobsøgning i de digitale joblog.

I de tilfælde, hvor styrelsen umiddelbart var uenig i a-kassens vurdering om, hvorvidt en ledig stod til rådighed for arbejdsmarkedet, har styrelsen med skriftlig begrundelse bedt a-kassen om på ny at vurdere den lediges rådighed. Den ledige skal høres, inden a-kassen eventuelt træffer afgørelse om manglende rådighed.

Hvis a-kassen har fast fastholdt sin vurdering, er a-kassen bedt om at begrunde sin vurdering over for styrelsen. Herudover er a-kassen bedt om at redegøre for, hvilken vejledning, så vel mundtlig som skriftlig, den ledige har modtaget fra a-kassen om kravene til jobsøgning.

Hvis styrelsen på trods af a-kassens begrundelse og eventuelle supplerende oplysninger er uenig i a-kassens vurdering om at fastholde sin oprindelige rådighedsvurdering, vil styrelsen træffe afgørelse i sagen som 1. instans.

Styrelsen har i undersøgelsen bedt a-kasserne om at vurdere de lediges rådighed for arbejdsmarkedet og dermed deres ret til dagpenge på ny, hvis styrelsen umiddelbart var uenig i a-kassens vurdering. Styrelsen har i 4 af de 310 undersøgte sager, svarende til ca. 1 pct., bedt a-kassen om at foretage en ny rådighedsvurdering. I undersøgelser gennemført i årene 2008 til 2012 var styrelsen uenig i a-kassernes rådighedsvurderinger i ca. 2 pct. af de undersøgte sager. A-kasserne begår således fortsat få ganske fejl i forbindelse den samlede konkrete vurdering af lediges rådighed for arbejdsmarkedet.

Bag de lave omgørelsesprocenter gemmer sig imidlertid, at styrelsen i flere tilfælde ikke har været enig i a-kassernes vurderinger af, om de ledige har været tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, men at styrelsen ikke har kunnet omgøre rådighedsvurderingerne, fordi a-kassernes vejledning af de ledige ikke har været tilstrækkelig. Ifølge Ankestyrelsens praksis lægges der nemlig i sådanne situationer afgørende vægt på, hvilken vejledning den ledige har modtaget fra a-kassen om at være jobsøgende. A-kassernes vejledning af de ledige om kravene til aktiv jobsøgning er således et væsentligt element i a-kassernes administration af rådighedsreglerne.

Ad 2. A-kassernes vejledning af de ledige om kravene til aktiv jobsøgning
A-kassen skal inden 2 uger efter den lediges tilmelding som arbejdssøgende holde en CV-samtale med den ledige i, hvor a-kassen bl.a. skal udfærdige ”Krav til jobsøgning” og udlevere den til den ledige, jf. § 9, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

A-kassen skal i forbindelse med rådighedssamtalerne revidere ”Krav til jobsøgning” og udlevere dem til den ledige, jf. sidstnævnte bekendtgørelse § 12, stk. 3.

I "Krav til jobsøgning" skal a-kassen vejlede den ledige om, at pågældende skal søge job inden for et passende antal fagområder, som pågældende kan varetage, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. A-kassen kan i forbindelse med sin vejledning benytte sig af Arbejdsmarkedsbalancen, og forskellige jobbanker suppleret med a-kassens kendskab til det lokale/regionale arbejdsmarked. Med baggrund i a-kassens viden om det lokale arbejdsmarked kan a-kassen herudover pege på konkrete arbejdsgivere, som den ledige kan søge arbejde hos.

Målet er, at den ledige guides hen på jobområder, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft, ligesom den ledige kan blive præsenteret for krav om og muligheder for at udvide sit jobsøgningsområde.

Forventningerne til den lediges kommende jobsøgning afhænger af, hvor mange job der er udbudt, som den ledige kan varetage inden for det geografiske område, hvor den ledige skal søge. Akassens vejledning skal også indeholde oplysninger om, hvilken jobsøgningsmåde der er sædvanlig for de jobområder, der søges inden for.

"Krav til jobsøgning" udgør rammen for den lediges pligt til jobsøgning og vil være udgangspunktet for a-kassens samlede skønsmæssige vurdering af, om den ledige i perioden har været tilstrækkelig aktivt jobsøgende.

"Krav til jobsøgning" skal fastlægge:

  • de fagområder, herunder stillingsbetegnelser, inden for hvilke den ledige primært skal søge job,
  • inden for hvilket geografisk område, pågældende skal søge,
  • hvor den ledige kan finde de job, som skal søges,
  • at jobsøgningen skal være realistisk og seriøs,
  • andre relevante forhold, og
  • at den ledige skal søge det arbejde, pågældende kan varetage inden for de udpegede områder.

Hvis styrelsen vurderer, at "Krav til jobsøgning" ikke udgør en fuldt tilstrækkelig vejledning af den ledige om kravene til aktiv jobsøgning, anmodes a-kassen om at udarbejde "Krav til jobsøgning" på ny i overensstemmelse med styrelsens anbefalinger.

Der kan være flere grunde til, at styrelsen anmoder a-kassen om at udarbejde "Krav til jobsøgning" på ny.

En af de hyppigste årsager er, at a-kassen ikke har forholdt sig til den lediges jobsøgningsniveau i den forudgående ledighedsperiode.

En anden hyppig årsag er, at "Krav til jobsøgning" efter styrelsens vurdering ikke vejleder om et tilstrækkeligt bredt fagligt område med gode beskæftigelsesmuligheder, hvor den ledige primært skal søge job.

En tredje relativt ofte forekommende årsag er, at "Krav til jobsøgning" ikke indeholder en tilstrækkelig vejledning om, inden for hvilket geografisk område den ledige skal søge job.

Man skal være tilbageholdende med at sammenligne de enkelte a-kassers resultater vedrørende vejledning om jobsøgning, da a-kassernes medlemmer er meget forskellige med hensyn til uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund. Videre er det afgørende for, hvilke krav der kan stilles til den enkelte ledige, hvor mange job der bliver udbudt, som pågældende kan varetage på baggrund af sin hidtidige uddannelse og/eller erhvervserfaring.

Styrelsen har i hver enkelt sag, hvor a-kassen er anmodet om at udarbejde "Krav til jobsøgning" på ny, oplyst a-kasserne om, på hvilke punkter a-kassernes vejledning ikke har været tilstrækkelig.

Tabel 1 viser, fordelt på a-kasser, i hvor mange pct. af de undersøgte sager styrelsen fandt, at a-kassernes vejledning ikke var fuldt tilstrækkelig.

A-kasse

2009

2011

2013

2015

2016

Kristelig A-kasse

47

10

-

40

16

Min A-kasse

-

35

20

20

16

FOA - Fag og Arbejdes A-kasse

13

32

10

17

12

Fødevareforbundet NNF's A-kasse

43

58

-

17

8

Lærernes A-kasse - dlf/a

7

10

10

17

8

Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse

47

20

10

13

8

Faglig Fælles A-kasse

14

32

20

10

6

Metals A-kasse

26

26

20

23

4

HK/Danmarks A-kasse

23

38

40

13

4

Det Faglige Hus - A-kasse

3

20

30

13

4

Teknikernes A-kasse

27

20

20

30

0

DANA A-kasse for selvstændige

28

12

10

13

0

Din Sundhedsfaglige A-kasse

8

0

-

10

-

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse

40

35

30

10

-

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog

40

30

10

7

-

Byggefagenes A-kasse

43

20

40

7

-

Magistrenes A-kasse (MA)

0

30

-

7

-

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-A-kasse FTF-A

30

10

-

7

-

El-fagets A-kasse

56

0

20

3

-

Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse

20

30

10

3

-

Akademikernes

20

20

-

3

-

Frie Funktionærers A-kasse

10

20

10

0

-

ASE

20

12

20

0

-

CA a-kasse

13

10

10

0

-

Ledernes A-kasse

31

10

-

0

-

Gennemsnit i alt (pct.)

28

28

20

11

7

Antal undersøgte sager i alt

864

550

200

750

310

Opmærksomheden henledes på, at tabellen angiver i hvor mange pct. af de undersøgte sager, styrelsen har vurderet, at a-kassernes vejledning ikke var fuldt tilstrækkelig. Styrelsens stikprøve er relativ beskeden i forhold til det antal rådighedssamtaler, som a-kasserne gennemfører på et år. Procentangivelsen er således bedst egnet til at indikere en udvikling i en a-kasse over tid og mindre egnet til at foretage en sammenligning mellem a-kasserne.

Generelt set, er der en forbedring i a-kassernes vejledning af de ledige om kravene til aktiv jobsøgning i perioden fra 2009 til 2016. Man skal være særligt opmærksom på, at stikprøverne i 2013 var små. Det blev kun udtaget 10 sager i hver a-kasse bortset fra Faglig Fælles A-kasse, hvor der blev udtaget 20 sager.

Fokus har som tidligere år været rettet mod a-kassernes vejledning af de ledige om kravene til aktiv jobsøgning og mod a-kassernes vurdering af, om de ledige burde have en frist til vise deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen i 2016 viser, at styrelsen i ca. 7 pct. af de undersøgte sager fandt, at a-kassernes vejledning af de ledige om den del af rådighedsforpligtelsen, der handler om kravene til aktiv jobsøgning, ikke var fuldt tilstrækkelig.

Styrelsen er på møderne med a-kasserne kommet med konkrete anbefalinger om vejledning i de sager, hvor styrelsen mener, at a-kassen skulle have vejledt yderligere. Behovet er konstateret på baggrund af oplysningerne om jobsøgningen i den digitale joblog. A-kasserne er i disse sager bedt om at indkalde de ledige på ny for at vejlede dem om kravene til aktiv jobsøgning.

Der er tale om en forbedring i forhold til undersøgelsen fra 2015, hvor samtlige a-kasser blev undersøgt og hvor a-kasserne blev bedt om at indkalde de ledige på ny for at vejlede dem om kravene til aktiv jobsøgning i ca. 11 pct. af de undersøgte sager.

Undersøgelsen viser også, at der fortsat er forskelle i a-kassernes administration af reglerne om at være aktivt jobsøgende. Det fremgår af a-kassernes vejledning, at kravene til de ledige vedrørende jobsøgning samlet set er blevet mere ensartet, ligesom a-kasserne er blevet mere opmærksomme på, at de ledige skal søge job kontinuerligt.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 02-05-2018