Du er her: A-kasser (.dk) Tilsyn med A-kasser Indholdsfortegnelse tilsyn 2016-2017

  

Tilsyn med A-kasser 2016 og 1. halvår 2017

Her på siden kan du se en gennemgang af den årlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med resultatet af deres tilsyn med de danske A-kasser.

Gennemgangen af tilsynsrapporten på denne og de følgende sider, er uddrag fra den fulde rapport. Hele rapporten i pdf, kan ses her.

Indholdsfortegnelse

 • Kap. 1 - Indledning....side 1
 • Kap. 2.1 - Grundlaget for STAR's tilsyn med a-kasserne....side 1
 • Kap. 2.2 - Kontaktgruppe- og turnusmøder - Dialogbaseret tilsyn....side 2
 • Kap. 2.3 - Tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger....side 3
 • Kap. 2.3 - Tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger (fortsat)....side 4
 • Kap. 2.4 - Tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed....side 5
 • Kap. 4 - Indsatsen for at minimere omfanget af fejludbetalinger....side 6
 • Kap. 4.1 - A-kassernes digitale stikprøvekontrol ved udtræk i Indkomstregisteret....side 6
 • Kap. 4.2 - A-kasse kontrol med dagpengemodtagere 2015....side 6
 • Kap. 4.3 - A-kasse kontrol med dagpengemodtagere 2016....side 7
 • Kap. 4.5 - Tilbagebetaling af dagpenge fra A-kasse medlemmer....side 8

Kap. 1 - Indledning

Denne statusrapport for 2016 og 1. halvår 2017 præsenterer resultaterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser, jf. bl.a. § 88, stk. 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om tilsyn med de anerkendte a-kassers administration, økonomi, regnskaber og revision. Herudover drejer det sig om tilsyn med a-kassernes medlemmer og det særskilte tilsyn med a-kassernes administration af sagerne om rådighed.

Tilsynet med a-kassernes og kommunernes administration på beskæftigelsesområdet følger dels af de i lovgivningen fastsatte tilsynsforpligtigelser, dels ministeriets generelle forpligtigelse til at have indseende med og viden om at Folketingets intentioner i lovgivningen udmøntes som forudsat og bevillingerne anvendes til formålet.


12 A-kasser udvalgt til tilsyn

Styrelsens tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger har i 2016 i lighed med tidligere år, været tilrettelagt med fokus på a-kassernes vejledning af de ledige om kravene til aktiv jobsøgning. I 2016 har styrelsen gennemført tilsynet i 12 udvalgte a-kasser.

Kap. 2 - Tilsyn med a-kassernes administration

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) fører tilsyn med a-kassernes administration gennem bl.a. rådighedstilsyn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, regnskabstilsyn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §§ 90-91b.

Styrelsens tilsyn er baseret på 2 spor. Dels er tilsynet baseret på opfølgning på a-kassernes resultater i det dialogbaserede tilsyn, der bl.a. gennemføres i regi af periodiske kontaktgruppemøder og løbende turnusmøder med samtlige a-kasser, herunder også opfølgning på det særlige rådighedstilsyn, og dels på opfølgningen af revisionen af a-kasserne, som udføres af a-kassernes revisorer. Denne årlige revisionsmæssige gennemgang af bl.a. administration og økonomi, afrapporteres i a-kassernes revisionsprotokollater, som fremsendes til styrelsen til nærmere gennemgang og opfølgning.

2.1. Grundlaget for STAR's tilsyn med a-kasserne

STAR’s vurdering af intensiteten i tilsynet med de enkelte a-kasser prioriteres i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskasser administration (bekendtgørelse 370 af 28. april 2011) og bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen (bekendtgørelse nr.1475 af 22. december 2005) og bekendtgørelsen om revision af de anerkendte a-kasser (bekendtgørelse nr.354 af 8. april 2015).

For så vidt angår fokusområderne i STAR’s tilsynsindsats, har STAR bl.a. fokus på opgaver og processer indenfor følgende områder:

 1. A-kassernes håndtering af ydelser – altså de processer og den håndtering der knytter sig til a-kassernes lovbestemte kompetence til at udbetale ydelser til medlemmer med fuld statslig refusion.
 2. A-kassernes rådighedstilsyn – altså de processer og den håndtering der knytter sig til a-kassernes administration af reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed.
 3. A-kassernes administration og revision i bred forstand – altså de processer og forretningsgange, der knytter sig til aflæggelse af regnskab, revision, it mm. Og forvaltningen af relevante væsentlige sagsområder – først og fremmest revisionsgennemgang og årsregnskab – herunder særligt vurdering af belægning af ydelseskort, supplerende dagpenge, selvstændig virksomhed, rådighed, overgang til efterløn og korrekt belægning af efterlønskort, opkrævning af restancekrav og statskrav hos medlemmet, medlemsbidrag, EØSadministrationen m.v.
 4. Tilsyn med revisionens udførelse
 5. A-kassernes relationer/interaktion med andre i den beskæftigelsespolitiske indsats – f.eks. i forhold til kommunerne.
 6. Indsatsen vedrørende snyd og fejludbetalinger
 7. Eventuelle andre forhold – altså de processer, som ikke umiddelbart kan rummes indenfor ovenstående kategori 1-6. Det kan f.eks. være vedtægtsforhold, spørgsmål om a-kassernes formål, klagesager og -frekvens på baggrund af oplysninger fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, medlemsbidrag og medlemskontingent, administrative fælleskaber, IT-sikkerhed (og Persondatalov) medlemshenvendelser m.m.

Tilsynets forskellige trin, herunder fokusområder og intensitet
De forskellige trin og intensitet i tilsynet med A-kasserne

første trin i tilsynsindsatsen er udgangspunktet for styrelsens tilsyn nøgletalsoversigter og tilsynsoverblik for a-kasserne, som lægges til grund for gennemførelsen af de løbende obligatoriske turnusmøder med a-kasserne.

Kilderne til denne gennemgang fremgår af tilsynsoverblikket og omfatter bl.a. medlems- og økonomioversigter fra revisionsprotokollaterne, revisorens bemærkninger i forbindelse med gennemgangen, klagesager og – frekvenser, resultatet af register(sam-)kørsler m.v.

næste trin i tilsynsmodellen foretages en gennemgang af de indsendte årsregnskaber der bl.a. er aflagt i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. og revisorernes beretninger om den udførte revision, der er gennemført i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om revision af de anerkendte a-kasser.

En meget væsentlig del af den særligt risikobetonede administration i a-kasserne afrapporteres i forbindelse med det årlige revisionsarbejde, og STAR anvender a-kassernes regnskab som en væsentlig indikator for vurderingen af den generelle administration. Tilsynet omfatter både a-kassens egne midler og de modtagne statslige refusionstilskud. Styrelsens tværgående vurdering af revisionens resultater afrapporteres også samlet overfor a-kassernes revisorer.

På baggrund af den opsamling, der finder sted i de to første trin i tilsynsindsatsen, kan det på det tredje trin besluttes at foretage udvalgte tilsynsbesøg ”on site” i kasserne med henblik på - også som led i en legalitetskontrol - at påse, om a-kasserne træffer korrekte afgørelser, og lever op til gældende forvaltningsprincipper overfor medlemmerne. Den kan f.eks. være vedrørende sager om supplerende dagpenge, reglerne for dimittend-optagelse, svig og uagtsomhed, rådighed, forsinkelser, brugen af indkomstregisterkontrollen, sagsbehandlingsskik med hensyn til afgørelser, klagevejledning og medlemmernes retssikkerhed.

trin 4 kan styrelsen i særlige tilfælde, på baggrund af oplysninger fra trin 1-3 og yderligere indhentede redegørelser i a-kassen, foretage en mere vidtgående gennemgang af a-kassens administration. Styrelsen kan pålægge a-kassen at foretage en nærmere fastlagt opfølgning indtil a-kassens administration er rettet op igen.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 02-05-2018