Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om rådighed kapitel 2

Vejledning om rådighed (A-kasse og dagpengeret)

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om rådighed. Vejledningen giver en bedre forståelse af rettigheder og pligter for et A-kasse medlem i forhold til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket er en af betingelserne man skal opfylde for at kunne få dagpenge.

Dette er en vejledning til bekendtgørelse om rådighed.

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed (fortsat)

Transporttid
Til § 9, stk. 1
I opgørelsen indgår al den transporttid, som medlemmet sammenlagt bruger fra hjemmet forlades, til medlemmet igen er hjemme, herunder også ventetid ved fx togskifte.

Der skal være tale om en mindre overskridelse af de 3 timer efter § 9, stk. 1, 2. pkt.

Til § 9, stk. 2 og 3
Bestemmelserne finder anvendelse, hvis der i en region opstår mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, og arbejdet ikke i nær fremtid anses at kunne dækkes af lokal arbejdskraft.

Der kan være mangel på arbejdskraft med et medlems kvalifikationer. Det betyder, at et medlem skal acceptere arbejde i et geografisk område, hvor den samlede daglige transporttid med offentlige transportmidler er op til 4 timer, hvis jobcenteret vurderer, at ledige, der bor tæt på arbejdspladsen, ikke i nær fremtid kan henvises til at tage arbejde på arbejdspladsen.

Mellem- og højtuddannede skal dog acceptere en længere daglig transporttid. Der skal tages særligt hensyn til familiemæssige forhold, herunder til børnefamilier, enlige forældre og familier med syge eller handicappede familiemedlemmer mv.

Dansk Uddannelses-Nomenklatur har hidtil kunnet anvendes til at vurdere, om en person er mellem- eller højuddannet. Dansk Uddannelses-Nomenklatur er blevet afløst af DISCED-15, som er Danmarks Statistiks klassifikation af uddannelser. DISCED-15 er en overordnet klassifikation, der organiserer uddannelser og uddannelsesprogrammer i hovedområde, uddannelsestype, niveau og fagområde. I DISCED-15 uddannelsesniveau for igangværende uddannelser (UDD) fremgår følgende: 60 Mellemlange videregående uddannelser / Bachelorer, 70 Lange videregående uddannelser og 80 Ph.d. og forskeruddannelser. For mere information henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk.

Til § 9, stk. 4
Et medlem, der bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må acceptere denne transporttid. Overskridelsens længde afhænger konkret af, hvor medlemmet har bosat sig.

Der skal ikke tages hensyn til, om der for tiden er ledige arbejdspladser i området, men om der er mulighed for beskæftigelse. Rådighedsforpligtelsen er som udgangspunkt uafhængig af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Medlemmet står dog ikke til rådighed, hvis medlemmet bor et sted, hvor der reelt ikke er mulighed for arbejde. I så fald kan medlemmet vælge at stille sig til rådighed for et større geografisk område.

Til § 10
Et medlem har pligt til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret eller hos anden aktør i hele sin ledighedsperiode. Reglerne herom står i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Medlemmet har også pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler med a-kassen, der skal holdes inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Reglerne herom står i bekendtgørelsens § 11.

Til § 11, stk. 1-4
Et medlem har pligt til selv at booke de 2 rådighedssamtaler, som skal holdes inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, og som fremgår af § 37, stk. 1, i bekendtgørelsen.

A-kassen skal fastsætte en frist for medlemmets selvbooking af samtalerne. Hvis medlemmet ikke selv booker samtalerne inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret.

I tilfælde, hvor medlemmet forsøger at booke en samtale inden for fristen, men hvor der ikke er ledige samtaletider, skal medlemmet kontakte a-kassen, der herefter kan udsætte fristen, eller stille flere samtaletider til rådighed.

Eksempel:
Hvis a-kassen fastsætter, at fristen for booking af en samtale er senest den 14. juni, vil medlemmet kunne booke en samtale indtil udgangen af den 14. juni, og vil ved manglende booking blive afmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 15. juni.
Et medlem, der er blevet afmeldt som følge af manglende booking af en samtale, skal tilmelde sig igen, for at få ret til dagpenge, jf. bekendtgørelsens § 6.
Når medlemmet igen tilmelder sig som arbejdssøgende, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret.

Til § 11, stk. 6
A-kassen kan fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at medlemmet booker på en anden måde end aftalt. Der skal være tale om helt særlige tilfælde, fx hvor medlemmet gentagne gange booker på en anden måde, end hvad der er aftalt. At booke på en anden måde end aftalt kan være tilfælde, hvor medlemmet booker mange samtaler til afholdelse inden for en kort periode, selvom det er aftalt med a-kassen, at næste samtale skal holdes om ca. 2 måneder.

Til § 11, stk. 7
I de tilfælde, hvor afholdelsen af samtalen er betinget af særlige lokaliteter, fx fordi medlemmet er kørestolsbruger, eller samtalen er betinget af deltagelse af tolk, herunder tegnsprogstolk, kan a-kassen fritage medlemmet fra pligten til selv at booke samtaler. Dermed kan a-kassen sørge for, at der til samtalen er adgang til fx egnede lokaler eller er arrangeret tolkebistand.

Medlemmet har dog mulighed for at oplyse, at medlemmet selv ønsker at booke samtaler, og dermed ikke ønsker at blive fritaget. A-kassen skal i sådanne tilfælde oplyse medlemmet om, at hvis medlemmet selv booker samtalerne, vil a-kassen ikke nødvendigvis kunne sikre de rette lokaliteter/tolkebistand. A-kassen skal dog i videst muligt omfang søge at stille de rette de rette lokaliteter/tolkebistand til rådighed, selvom medlemmet selv har booket eller ombooket en samtale.

Til § 11, stk. 8
Der skal være tale om betydelige manglende it- eller sproglige kundskaber eller om betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse for at a-kassen kan fritage et medlem for selvbooking.

Det forhold, at medlemmet ikke har gode it-kundskaber, sproglige barriere i form af manglende beherskelse af dansk eller en fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse er således ikke i sig selv tiltrækkeligt til at fritage medlemmet, hvis a-kassen vurderer, at medlemmet har tilstrækkelige forudsætninger til selv at kunne booke samtalerne. I vurderingen kan bl.a. indgå, at medlemmet kan få hjælp fra jobcenteret, a-kassen eller eventuelt andre til at booke samtaler, herunder også omfanget af hjælpen, f.eks. om der skal gives hjælp ved en eller flere gange hvor der skal bookes.

Grundlaget for, at et medlem er blevet fritaget for selv at booke samtaler vil kunne ændre sig, fx fordi medlemmet efter et danskkursus eller it-kurser, har opnået de nødvendige kundskaber til selv at kunne booke samtaler.

Til § 11, stk. 9
Det forhold, at medlemmet efter en anmodning er blevet fritaget for pligten til selv at booke samtaler afskærer ikke et medlem fra fremadrettet selv at booke eller ombooke samtaler. Medlemmet skal i disse tilfælde henvende sig til sin a-kasse og oplyse, at medlemmet fremadrettet ønsker at selvbooke/ombooke sine samtaler.

Hvis et medlem er fritaget, fordi samtalen er betinget af særlige lokaliteter eller tolk, vil medlemmet ikke selv kunne booke eller ombooke samtaler, fordi a-kassen skal sikre sig de særlige lokaliteter er til rådighed eller at en tolk kan være tilstede. Hvis et medlem ønsker et tidligere samtaletidspunkt end det indkaldte, har medlemmet mulighed for at henvende sig til a-kasse med henblik på en ombooking. A-kassen bør i videst muligt omfang imødekomme medlemmets ønske om ombooking.

Jobsøgning og CV
Til § 13
Et ledigt medlem skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked og må derfor ikke kun søge arbejde i udlandet, herunder Grønland og Færøerne.

Medlemmet skal udarbejde et CV og lægge det på Jobnet. Medlemmet har pligt til at give oplysninger om beskæftigelse mv. af betydning for medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet i CV’et, jf. § 33, stk. 3. A-kassen skal sikre sig, at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte og har den fornødne kvalitet, herunder at oplysningerne er i overensstemmelse med rådighedsforpligtelsen, jf. §§ 7-9 og 12-13. Medlemmet har videre pligt til at ajourføre CV'et, hvis medlemmet fx har haft arbejde eller har deltaget i uddannelse, som har betydning for medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet.

Medlemmet skal søge arbejde på den måde, der er normal inden for det pågældende faglige område. Hvis det er normalt inden for det område, hvor medlemmet søger arbejde, kan medlemmet søge skriftligt, personligt eller telefonisk. Medlemmet kan også søge arbejde ved at henvende sig til bureauer, den faglige organisation, ved annoncering og ved uopfordrede henvendelser, hvis det er normalt inden for området. Medlemmet skal benytte Jobnet. Medlemmet skal søge relevante stillinger, der er opslået på Jobnet. Medlemmet kan ligeledes benytte af sig af relevante jobbanker. Medlemmet skal også kontakte arbejdsgivere, som har meldt tilbage på medlemmets CV.

Tilknytning til et vikarbureau kan ikke erstatte jobsøgning.

Medlemmet skal søge arbejde inden for det faglige og geografiske område, som medlemmet skal stå til rådighed for efter §§ 8 og 9.

Medlemmer, der er omfattet af arbejdsfordeling eller turnusordning
Et medlem, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller en turnusordning, har ikke pligt til at søge job i de uger, hvor medlemmet er i fuld beskæftigelse. Medlemmet har derimod pligt til at være aktivt jobsøgende i de uger, hvor medlemmet får udbetalt supplerende dagpenge. I disse uger skal medlemmet være aktivt jobsøgende på samme måde som personer, der er fuldt ledige.

Genaktivering af CV ved nytilmelding som ledig
Hvis der på Jobnet ligger et tidligere CV, bliver dette aktiveret ved en gentilmelding. Hvis medlemmet gør et sådant CV ikke-tilgængeligt, skal a-kassen foretage en rådighedsvurdering af medlemmet.

»Krav til jobsøgning«
Af »Krav til jobsøgning« fremgår det inden for hvilke fagområder, medlemmet primært skal søge arbejde, ligesom det fremgår inden for hvilket geografisk område, medlemmet skal søge. Medlemmet skal søge arbejde, som pågældende kan varetage inden for de udpegede områder.

Medlemmet skal så vidt muligt søge varigt arbejde, der udbydes hele året.

Et medlem må ikke holde op med at søge arbejde, gå på kurser mv., fordi medlemmet fx skal begynde på en uddannelse, gå på efterløn, overtage andet arbejde eller begynde selvstændig virksomhed. Der gælder særlige regler for et medlem, der bliver omfattet af en mindre intensiv indsats. Se bekendtgørelsens § 21 og vejledningen hertil.

Der kan ikke generelt stilles krav om, at medlemmet søger et bestemt antal stillinger. Hvis der er tvivl om medlemmets rådighed, skal a-kassen se på, hvor mange job, der har været udbudt, evt. ved henvendelse til jobcenteret.

Registrering af jobsøgningsaktiviteter i joblog
Medlemmet skal dokumentere sin jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog. Medlemmet skal registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, også selv om der er søgt job inden for fagområder, hvor der sædvanligvis ikke søges job skriftligt. Ved løbende registrering i joblog forstås, at medlemmet som udgangspunkt én gang om ugen skal registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog. A-kassens fastlægger, hvor ofte og hvor mange jobansøgninger, som medlemmet skal uploade i joblog. Medlemmet bør dog uploade jobansøgninger i joblog mindst én gang om måneden.

Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår de oplysninger, som medlemmet skal registrere i joblog. Hvis medlemmet ikke opfylder pligten til at joblogge, kan a-kassen give medlemmet en frist til at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, jf. § 36, stk. 2, og vejledningen hertil.

Medlemmet har selv ansvaret for at registrere oplysninger i joblog. Hvis medlemmet har svært ved at finde ud af at bruge joblog, skal a-kassen inden for den almindelige vejledningsforpligtelse hjælpe medlemmet med det.

A-kassen skal bruge oplysningerne i joblog til at vurdere om medlemmet har været tilstrækkeligt jobsøgende, herunder har søgt et tilstrækkeligt antal job til at opfylde rådighedskravene, jf. §§ 36-37 og vejledningen hertil. A-kassen kan også bruge oplysningerne i joblog til at forbedre vejledningen om jobsøgning.

Aftaler, som er indgået med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør
Medlemmet skal overholde de aftaler, som pågældende har indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør ved en samtale. Aftalerne fremgår af »Min Plan« på Jobnet. Aftalen skal fastlægge, hvad der skal ske fremover, og hvad medlemmet skal gøre i den forbindelse. Aftalen kan fx være, at medlemmet skal fortsætte i samme spor, brede sin jobsøgning ud, eller at medlemmet skal uploade et par jobansøgninger med henblik på videre sparring.

Aftalen kan også gå ud på, at medlemmet melder sig til en eller flere jobstøtteaktiviteter.

Hvis aftalen betyder, at kravene til medlemmets jobsøgning ændres, skal a-kassen revidere »Krav til jobsøgning«.

Raskmelding på Jobnet
Til § 14
Et sygemeldt medlem, der bliver rask, skal raskmelde sig på Jobnet for at få dagpenge. Retten til dagpenge forudsætter, at medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

Pligten til at raskmelde sig på Jobnet fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Konsekvenser
Til § 15, stk. 1
Konsekvensen af ikke at opfylde de generelle rådighedsbetingelser i kapitel 2 er som udgangspunkt, at et medlem ikke kan få dagpenge, så længe medlemmet ikke har bopæl og opholder sig i Danmark, ikke er tilmeldt som arbejdssøgende eller ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud.

Et medlem, der fx er midlertidigt syg og derfor ikke kan overtage arbejde, er omfattet af bestemmelsen. Medlemmet har ikke pligt til at møde til fx samtaler i jobcenteret, i a-kassen, hos anden aktør eller hos en arbejdsgiver, så længe medlemmet er syg, og dette er meddelt til jobcenteret.

Til § 15, stk. 2
Hvis et medlem ikke står til rådighed igennem en længere periode, kan a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal opfylde et arbejdskrav, jf. § 40. Der kan være tale om meget lang tids sygdom, eller at medlemmet ikke har ønsket at stå til rådighed, fx fordi medlemmet gentagne gange har holdt ferie ud over ferielovens rammer.

Hvis et medlems sygdom må anses for at være varig og for at have medført en indskrænkning i medlemmets erhvervsevne, kan a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal opfylde et arbejdskrav, jf. § 40. Se vejledningen til § 35.

Til § 16
Hvis et medlem ikke senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende har et godkendt CV på Jobnet, og dette skyldes medlemmet, skal medlemmet udelukkes fra dagpenge, indtil medlemmet har et godkendt CV.

Til § 17
Et medlem, som af jobcenteret, anden aktør eller a-kassen, er indkaldt skriftligt og personligt til en samtale eller aktivitet, og som udebliver fra samtalen, skal udelukkes fra dagpenge fra den dag, medlemmet udebliver, til den dag, medlemmet henvender sig til jobcenteret, anden aktør eller a-kassen om udeblivelsen. Dette gælder uanset grunden til udeblivelsen. Det gælder også samtaler som et medlem selv har booket.

Undtaget herfra er dog, hvis udeblivelsen skyldes:

  1. At medlemmet opfylder sin rådighedsforpligtelse, fx fordi medlemmet på tidspunktet for samtalen eller aktiviteten er i arbejde, skal til ansættelsessamtale, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller deltager i et andet møde eller aktivitet, som medlemmet er indkaldt til af jobcenteret, anden aktør eller a-kassen.
  2. Ferie, som medlemmet har givet besked om til jobcenteret eller a-kassen senest 14 dage før ferien begynder, og inden jobcenteret, anden aktør eller a-kassen har indkaldt medlemmet til den pågældende samtale eller aktivitet.
  3. Sygdom, som medlemmet har givet besked om til jobcenteret inden tidspunktet for samtalens eller aktivitetens begyndelse.
  4. At medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet har givet besked om til jobcenteret inden tidspunktet for samtalens eller aktivitetens begyndelse.

Det er en betingelse, at ferien, sygemeldingen eller den manglende pasningsmulighed er registreret hos jobcenteret/i det fælles datagrundlag.

Hvis et medlem holder en enkelt feriedag, gælder 14-dages fristen ikke. Hvis medlemmet ikke har meddelt feriedagen til jobcenteret på tidspunktet for afsendelsen af indkaldelsen, har medlemmet pligt til at møde til samtalen eller aktiviteten, selv om det, medlemmet er indkaldt til, skal foregå på feriedagen.

Ved ferie på enkeltdage forstås, at et medlem alene holder ferie fx en onsdag. Holder medlemmet fx ferie fredag og mandag, er der ikke tale om ferie på to enkelte dage, men om sammenhængende ferie, da medlemmet ikke har en periode, hvor medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet mellem de to feriedage.

Et medlem har efter §§ 3, 7, 8 og 15 ikke ret til dagpenge for de dage, hvor medlemmet er syg, holder ferie eller har pasningsproblemer inden for daginstitutionernes åbningstid. Efter § 20 kan der dog under visse betingelser udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Et medlem skal ikke udelukkes for ret til dagpenge efter § 17, når medlemmet udebliver fra en samtale om et arbejde, som pågældende er henvist til hos en arbejdsgiver. Udeblivelsen skal derimod behandles som et afslag på arbejde, som pågældende er henvist til.

Til § 18, stk. 1
Et medlem, som udebliver fra et tilbud, som medlemmet er begyndt på, skal udelukkes fra dagpenge den dag eller de dage, som pågældende udebliver, og indtil medlemmet igen deltager i tilbuddet. Dette gælder som udgangspunkt uanset grunden til udeblivelsen.

Undtaget herfra er dog, hvis udeblivelsen skyldes:

  1. At medlemmet opfylder sin rådighedsforpligtelse fx fordi medlemmet på tidspunktet for udeblivelsen fra tilbuddet er startet i arbejde, er til en ansættelsessamtale, eller deltager i en samtale eller en aktivitet, som medlemmet er indkaldt til af a-kassen, jobcenteret eller anden aktør.
  2. Ferie, som medlemmet har givet besked om til jobcenteret eller a-kassen senest 14 dage før ferien begynder, og inden jobcenteret eller anden aktør har afgivet tilbuddet til medlemmet.
  3. Sygdom, som medlemmet har givet besked om til jobcenteret eller a-kassen senest samtidig med udeblivelsen.
  4. At medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet har givet besked om til jobcenteret senest samtidig med udeblivelsen.

I forhold til ferie, sygdom og pasningsproblemer se vejledningen til § 17.

Medlemmet skal give tilbudsstedet besked om fraværet i overensstemmelse med tilbudsstedets egne regler og procedurer.

Hvis et medlem har rådighedshindringer, som betyder, at medlemmet ikke har ret til dagpenge i en periode, fx fordi medlemmet er rejst kortvarigt til udlandet eller midlertidigt mangler pasningsmulighed af sit barn, skal der ikke også ske særskilt sanktionering af udeblivelsen efter § 17.

Hvis et medlem anses for at have afslået eller være ophørt med et tilbud på grund af udeblivelser, skal afslaget eller ophøret behandles efter reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

Til § 18, stk. 2
Medlemmet har ikke pligt til at deltage i tilbuddet, hvis medlemmet har begrundet fravær fra tilbuddet.

Det gælder, hvis medlemmet har fravær, som svarer til muligheden for tjenestefrihed i et ordinært ansættelsesforhold. Det kan være tilfældet, hvis dagpengemodtageren skal deltage i begravelse af et nærtstående familiemedlem, skal have samvær med et tvangsfjernet eller anbragt barn, har tid hos speciallæge eller har barns 1. sygedag.

Medlemmet skal overfor a-kassen dokumentere årsagen til udeblivelsen i de tilfælde, hvor det er muligt.

Medlemmet skal give besked om fraværet til tilbudsstedet, medmindre dette undtagelsesvis ikke kræves af tilbudsstedet. Dette skal ske forud for udeblivelsen eller i forbindelse med udeblivelsen. Hvis medlemmet først efter udeblivelsen giver besked, vil medlemmet som udgangspunkt ikke have begrundet fravær, og skal derfor sanktioneres for udeblivelsen.

Til § 18, stk. 3
Medlemmet anses for at deltage i tilbuddet igen, når medlemmet igen er mødt op i tilbuddet. Hvis medlemmet ikke har mulighed for at møde op i tilbuddet på grund af forhold hos tilbudsstedet, fx ferielukning eller helligdage, anses medlemmet for at deltage i tilbuddet, når pågældende har givet besked til tilbudsstedet om, at pågældende igen agter at deltage.

Til § 19
Hvis medlemmet ikke har en digital adgang eller adgang til anden privatdigital adgang, må medlemmet benytte sig af offentligt tilgængelige digitale adgange - fx på biblioteket eller i jobcenteret, når medlemmet skal raskmelde sig på Jobnet.

Det skyldes medlemmets forhold, hvis medlemmet fx på grund af problemer med den digitale adgang ikke raskmelder sig på Jobnet.

Tilfælde, hvor den manglende raskmelding ikke skyldes medlemmets forhold, kan fx være, hvis adgangen til Jobnet af tekniske grunde har været lukket den dag, medlemmet forsøgte at raskmelde sig. Medlemmet skal i så fald snarest muligt raskmelde sig, når Jobnet igen er åben.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 06-11-2018