Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge kapitel 7

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, kap. 7

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. hvordan og hvornår dagpenge udbetales, og reglerne om fradrag i dagpengene på grund af arbejde, indtægter eller karens.

Bemærk! Dette er den nye bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den udgave af bekendtgørelsen der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk). Her vil du altid kunne se den aktuelle udgave af bekendtgørelsen. Dette anbefales hvis det er vigtigt for dig at være sikker på at kunne se de seneste ændringer til bekendtgørelsen.

BEK nr XX af xx/xx/2018 om udbetaling af dagpenge

Kapitel 7

Supplerende dagpenge

§ 37. Et fuldtidsforsikret medlem kan få supplerende dagpenge i en måned efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i måneden og 160,33 timer.

Stk. 2. Et deltidsforsikret medlem kan få supplerende dagpenge i en måned efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i måneden og 130 timer.

Stk. 3. Et medlem kan desuden få supplerende dagpenge i en måned, hvor medlemmet driver selvstændig bibeskæftigelse eller under opstart af en selvstændig virksomhed. Supplerende dagpenge efter 1. pkt. i en måned udbetales med op til 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Har medlemmet arbejdet i den selvstændige virksomhed i måneden, sker udbetalingen efter 1. pkt. efter forholdet mellem de timer, som medlemmet har oplyst på tro og love er anvendt på selvstændig virksomhed, og 160,33 timer for fuldtidsforsikrede eller 130 timer for deltidsforsikrede.

Tidsbegrænsningen for retten til supplerende dagpenge

§ 38. Når et medlem inden for de sidste 104 uger har arbejdet på nedsat tid i 30 uger i måneder, hvor der er udbetalt supplerende dagpenge efter § 37, udløber retten til supplerende dagpenge.

Stk. 2. I tidsbegrænsningen efter stk. 1 indgår uger, hvor et fuldtidsforsikret medlem har haft arbejde på mindre end 37 timer og et deltidsforsikret medlem har haft arbejde på mindre end 30 timer.

Stk. 3. I tidsbegrænsningen efter stk. 1 indgår uger, hvor et medlem driver selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, uanset om der har været fradrag i dagpengene for den selvstændige virksomhed. Alle uger i den måned, et medlem starter en ny virksomhed op, indgår i tidsbegrænsningen.

Stk. 4. I tidsbegrænsningen efter stk. 1 indgår alle uger, hvor et medlem arbejder i turnus eller efter vagtplan og, hvor medlemmet har fået udbetalt dagpenge.

Stk. 5. Uger, hvor der er foretaget fradrag for arbejde og indtægt, jf. kapitel 3, og tekniske belægninger efter kapitel 5 for mindst 37 timer for fuldtidsforsikrede eller 30 timer for deltidsforsikrede, indgår dog ikke i tidsbegrænsningen, jf. stk. 2-4.

Stk. 6. Følgende uger indgår ikke i tidsbegrænsningen efter stk. 1, medmindre stk. 2-4 samtidig finder anvendelse:

 1. Uger, hvor et medlem arbejder på nedsat tid som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse.
 2. Uger, hvor et medlem arbejder på nedsat tid som brandmand.
 3. Uger, hvor et medlem har fradrag for timer, der er brugt på fritidsbeskæftigelse.
 4. Uger, hvor et medlem har fradrag for timer, der bruges på at afvikle en virksomhed.

§ 39. Opgørelsen af tidsbegrænsningen af retten til supplerende dagpenge sker på baggrund af medlemmets oplysninger om placering af løntimer og indkomst, jf. §§ 24 og 25, og om drift af selvstændig virksomhed, jf. §§ 27 og 28, pr. uge i måneden, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan tidsbegrænsningen opgøres på baggrund af andre oplysninger, herunder oplysninger i indkomstregisteret eller fra arbejdsgiver, hvis der foreligger dokumentation herfor.

§ 40. Ved efterregulering på grund af for få oplyste timer efter § 8 anses et medlem for at have arbejdet på nedsat tid i en eller flere uger, der ikke allerede er indgået i tidsbegrænsningen i den forudgående måned, jf. § 38, stk. 1. Opgørelsen af antallet af yderligere uger, som på baggrund af efterreguleringen skal indgå i tidsbegrænsningen, sker på baggrund af det samlede timetal, der er sket en efterregulering for. Timetallet divideres med 37 timer for fuldtidsforsikrede og 30 timer for deltidsforsikrede og rundes op til nærmeste antal hele uger. Det samlede antal uger, der for en måned skal indgå i tidsbegrænsningen, kan dog ikke overstige det faktiske antal uger, der er afsluttet i måneden. En uge, der på grund af efterregulering skal indgå i tidsbegrænsningen, placeres som den sidste uge i den forudgående måned, som ikke allerede er indgået i tidsbegrænsningen, eller som ikke allerede er belagt med fradrag for arbejde og indtægt efter kapitel 3 og tekniske belægninger efter kapitel 5 for mindst 37 timer for fuldtidsforsikrede eller 30 timer for deltidsfor sikrede.

Stk. 2. Ved efterregulering på grund af for mange oplyste timer efter § 8 anses et medlem for som udgangspunkt at have arbejde på nedsat tid i en eller flere uger således, som medlemmet har oplyst på månedsoplysningerne, jf. § 39, stk. 1, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis der sker en efterregulering efter § 9.

Stk. 4. Uanset stk. 1-3 lægges det faktiske antal uger med arbejde på nedsat tid til grund for opgørelsen af antallet af uger, som skal indgå i tidsbegrænsningen, hvis der foreligger anden dokumentation herfor, eller hvis medlemmet selv oplyser om placeringen af løntimerne eller indkomsten.

§ 41. En uge, der løber hen over et månedsskift, indgår i tidsbegrænsningen i den måned, hvor ugen afsluttes. A-kassen skal opgøre den samlede arbejdstid og tekniske belægninger for ugen i den måned, hvor ugen afsluttes. Opgørelsen sker på baggrund af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst samt tekniske belægninger i begge de måneder, hvor ugen indgår.

Stk. 2. Har et medlem ikke søgt om dagpenge i den måned, hvor en uge er påbegyndt, sker opgørelsen dog alene på baggrund af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst samt tekniske belægninger i den måned, hvor ugen afsluttes.

§ 42. Et medlem, der har opsagt sit arbejde på nedsat tid til fratrædelse på det tidspunkt, hvor retten til supplerende dagpenge bortfalder, jf. § 38, stk. 1, men som af uforudsigelige og pludseligt opståede årsager ikke når at få opbrugt retten til supplerende dagpenge før fratrædelsen, stilles, som om retten til supplerende dagpenge er udløbet, jf. § 38, stk. 1.

Retten til forlængelse af perioden med supplerende dagpenge

§ 43. Når retten til supplerende dagpenge er udløbet, jf. § 38, kan der ikke udbetales dagpenge vedrørende måneder, hvor et medlem arbejder på nedsat tid. Det samme gælder alle måneder, hvor et medlem arbejder i turnus eller efter en fast vagtplan, og der i den forbindelse udbetales dagpenge i måneden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan der udbetales supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber, jf. dog § 45, stk. 3.

§ 44. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. § 38, og som ikke har genoptjent retten til supplerende dagpenge, jf. § 46, har ret til at forlænge den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger. Forlængelsen af perioden med supplerende dagpenge sker uden en referenceperiode.

Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 medregnes følgende forhold, der er sket inden for de seneste 12 måneder forud for tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerende dagpenge:

 1. Løntimer og A-indkomst indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister. Afholdt ferie med feriegodtgørelse og A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, kan dog ikke medregnes ved opgørelsen. Ukontrollabelt arbejde omregnes til timer med omregningssatsen, jf. § 53, stk. 12, i loven.
 2. B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer med omregningssatsen, jf. § 53, stk. 12, i loven.
 3. Måneder, hvor et medlem har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge. Det er en betingelse, at virksomheden har været registret i Det Centrale Virksomhedsregister i 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerende dagpenge.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge for fuldtidsforsikrede på baggrund af løntimer, A-og B-indkomst i stk. 2, nr. 1 og 2, giver én månedsindberetning med mere end 146 løntimer, fire uge-indberetninger med mere end 34 løntimer eller to 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet kan arbejde på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge.

Stk. 4. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge for deltidsforsikrede på baggrund af løntimer, A-og B-indkomst i stk. 2, nr. 1 og 2, giver én måneds indberetning med mere end 118 løntimer, fire uge-indberetninger med mere end 27 løntimer eller to 14-dages-indberetninger med mere end 54 løntimer ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet kan arbejde på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge.

Stk. 5. Ved opgørelsen efter stk. 3 og 4 kan to uge-indberetninger, som isoleret set opfylder løntimekravet, medregnes til opgørelsen af én 14-dagesindberetning.

Stk. 6. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge på baggrund af selvstændig virksomhed, giver hver kalendermåned ret til forlængelse af perioden med supplerende dagpenge med 4 uger.

Stk. 7. Løntimer, A-og B-indkomst, der er indberettet i en kalendermåned, hvor medlemmet har drevet selvstændig virksomhed og som medregnes til opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge efter stk. 2, nr. 3, kan ikke medregnes til opgørelsen efter stk. 2, nr. 1 og 2.

§ 45. A-kassen skal i god tid før medlemmets ret til supplerende dagpenge udløber, jf. § 38, opgøre medlemmets mulige forlængelse af dagpengeretten, jf. § 44. A-kassen skal før medlemmets forlængede ret til supplerende dagpenge, jf. § 44, udløber, opgøre medlemmets samlede mulige forlængelse siden seneste opgørelse af den forlængede ret til supplerende dagpenge.

Stk. 2. Et medlem søger om forlængelse af retten til supplerende dagpenge ved at indsende månedsoplysningerne for udbetalingsperioden. Valget sker for 4 uger ad gangen. § 41 om opgørelsen af en uge, der løber henover et månedsskifte, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Uanset § 43 eller § 44, kan der udbetales supplerende dagpenge for resten af den måned, hvor retten til supplerende dagpenge eller retten til den forlængede periode med supplerende dagpenge udløber, jf. § 38, eller ikke er omfattet af medlemmets angivelse på medlemmets månedsoplysninger efter stk. 2.

Stk. 4. Hvis forlængelsen af perioden med ret til supplerende dagpenge ikke sker i umiddelbar forlængelse af udløbet af perioden i § 38, eller perioder med forlængelse ikke omfatter en fuld måned, indgår perioder efter stk. 3, ved den samlede opgørelse af uger med supplerende dagpenge i forlængelsesperioden.

Genoptjening af retten til supplerende dagpenge

§ 46. Et fuldtidsforsikret medlem kan genoptjene ret til supplerende dagpenge, jf. § 38, stk. 1, når medlemmet

 1. inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 68 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4, eller
 2. inden for et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A-og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 228.348kr. (2018) og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Stk. 2. Et deltidsforsikret medlem kan genoptjene ret til supplerende dagpenge, jf. § 38, stk. 1, når medlemmet

 1. inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 118 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 54 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4, eller
 2. i et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A-og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, der udgør mindst 152.232 kr. (2018), og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Stk. 3. Opgørelsen af beskæftigelse, der kan medregnes til genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge i stk. 1, sker efter reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Løntimer, der har dannet grundlag for en periode med ret til forlængelse af supplerende dagpenge, jf. § 44, kan ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indtægt efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 2, kan tidligst medregnes til opgørelsen af genoptjeningskravet på det tidspunkt, hvor indtægten fremgår af årsopgørelsen.

Stk. 5. For medlemmer, der i indberetningsperioderne efter stk. 1 og 2 både får indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, sker opgørelsen af genoptjeningen af supplerende dagpenge i uger. Medlemmet kan genoptjene retten til supplerende dagpenge på baggrund af 26 ugers lønarbejde. I den forbindelse tæller én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som 4 uger, én 14-dages indberetning med mere end 68 løntimer tæller som 2 uger og én ugeindberetning med mere end 34 løntimer tæller som én uge.

Stk. 6. Genoptjening efter stk. 1 og 2 sker løbende. Ved genoptjening af retten til supplerende dagpenge finder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om dagpengeperioden tilsvarende anvendelse.

Arbejdsfordeling

§ 47. Et medlem, der er omfattet af en arbejdsfordeling, kan få dagpenge, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at undgå afskedigelser.
 2. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest 1 uge før, den træder i kraft. Det gælder, hvis den ikke ventes at strække sig ud over 13 uger, og der ikke herved vil være arbejdsfordeling i mere end 13 uger inden for de seneste 12 måneder.
 3. Hvis en arbejdsfordeling eller det samlede antal uger med arbejdsfordeling inden for 12 måneder varer ud over 13 uger, skal den for tiden ud over 13 uger godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det er en betingelse, at der foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at mulighederne for efteruddannelse er drøftet. Anmodningen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd skal fremsættes senest 4 uger før, at arbejdsfordelingen eller forlængelsen træder i kraft. Det Regionale Arbejdsmarkedsråds afgørelse skal være kommet frem til arbejdsgiveren og vedkommende a-kasse(r) senest 1 uge før, at arbejdsfordelingen træder i kraft.
 4. Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.
 5. Arbejdsfordelingen skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Dette krav anses også for opfyldt, selvom en eller flere ansatte deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen. Der kan aftales 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed.
 6. Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de medlemmer, der er omfattet af ordningen, så det enkelte medlem uden varsel kan sige op for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.

Stk. 2. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd kan i særlige tilfælde godkende andre arbejdsfordelinger end de, der er nævnt i stk. 1, nr. 5. Det gælder, når parterne er enige om dette, eller når en sådan ordning er aftalt ved kollektiv overenskomst.

Stk. 3. Retten til dagpenge for medlemmer, der er omfattet af arbejdsfordelingen, falder bort i en løbende arbejdsfordeling, hvis der i perioden sker afskedigelser af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen.

§ 48. Det Regionale Arbejdsmarkedsråds afgørelser efter § 47, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, kan ikke indbringes for anden myndighed.

§ 49. Et medlem anses ikke for at være selvforskyldt ledigt efter bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, hvis medlemmet indgår aftale med en arbejdsgiver om nedsat arbejdstid, hvis det sker i forbindelse med, at medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling, jf. § 47.

Kapitel 8

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1708 af 26. december 2017 om udbetaling af dagpenge ophæves.

§ 51. Tidsbegrænsningen for retten til supplerende dagpenge efter § 38, har virkning for medlemmer, der fra og med den 1. oktober 2018 anmoder om dagpenge, uanset om medlemmet allerede er indplaceret i en dagpengeperiode. Ved opgørelsen af tidsbegrænsningen på 30 uger inden for de seneste 104 uger indgår perioder med supplerende dagpenge forud for uge 40 i 2018. For medlemmer, som har modtaget dagpenge samtidig med drift af selvstændig bibeskæftigelse efter § 9 i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed før uge 40 i 2018, indgår forbruget ikke i opgørelsen af tidsbegrænsningen for ret til supplerende dagpenge.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 13-03-2018. Indarbejdet lovændringer til og med BEK nr 134 af 27/02/2018.