Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge kapitel 5-6

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, kap. 5-6

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. hvordan og hvornår dagpenge udbetales, og reglerne om fradrag i dagpengene på grund af arbejde, indtægter eller karens.

Bemærk! Dette er den nye bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den udgave af bekendtgørelsen der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk). Her vil du altid kunne se den aktuelle udgave af bekendtgørelsen. Dette anbefales hvis det er vigtigt for dig at være sikker på at kunne se de seneste ændringer til bekendtgørelsen.

BEK nr XX af xx/xx/2018 om udbetaling af dagpenge

Kapitel 5

Tekniske belægninger

§ 30. Et medlem skal have belagt måneden med mindst 7,4 timer pr. dag, hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, og med mindst 6 timer pr. dag, hvis medlemmet er deltidsforsikret, når medlemmet

 1. er syg, medmindre medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 5,
 2. holder fri for egen regning,
 3. holder egen optjent ferie,
 4. holder ferie med feriedagpenge,
 5. i øvrigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet,
 6. ikke har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 1, 2 og 8,
 7. er omfattet af karensperioden i lovens § 54 eller en karensperiode i lovens § 63, stk. 2, eller
 8. er omfattet af udelukkelsen fra ret til dagpenge som følge af manglende ophør med en virksomhed, hvor medlemmet har erklæret på tro og love ikke at drive virksomheden, jf. lovens § 55, stk. 4, nr. 7.

Stk. 2. Den tekniske belægning i stk. 1 fratrækkes antallet af timer, som medlemmet får fradrag for efter kapitel 4, og antallet af timer, der er sket belægning for G-dage efter § 31, og som kan henføres til den samme dag, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Medvirker et medlem ikke til placeringen af de timer, der skal ske en efterregulering for efter § 8, skal antallet af timer dog ikke trækkes fra i de tekniske belægninger efter stk. 1.

§ 31. Når et medlem har ret til betaling af dagpengegodtgørelse for en eller flere hele dage (G-dage), skal måneden belægges med 7,4 timer for hver ledighedsdag.

Stk. 2. Når et medlem har ret til betaling af dagpengegodtgørelse for en eller flere halve G-dage, skal måneden belægges med 3,7 timer for hver ledighedsdag.

Kapitel 6

Løbende karens ved manglende beskæftigelse

§ 32. Ved »karens« i dette kapitel forstås, at der skal ske en nedsættelse af medlemmets dagpenge.

Stk. 2. Ved »4-måneders-periode« i dette kapitel forstås fire sammenhængende kalendermåneder.

Stk. 3. Ved »karensmåneden« i dette kapitel forstås den sidste måned i en 4-måneders-periode eller en forlænget 4-måneders-periode, jf. § 33, stk. 3-5.

§ 33. Et medlem pålægges karens ved udløbet af hver 4-måneders-periode, jf. dog stk. 3-7 og §§ 34 og 35.

Stk. 2. Den første 4-måneders-periode regnes fra og med den måned, hvor medlemmet bliver indplaceret i en dagpengeperiode, jf. § 55, stk. 1, i loven. Ved udløbet af en 4-måneders-periode begynder en ny 4-måneders-periode, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 3. 4-måneders-perioden forlænges med antallet af kalendermåneder, for hvilke medlemmet for hele eller en del af måneden har modtaget

 1. sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,
 2. dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller
 3. støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan der ikke ske forlængelse med en kalendermåned, hvis medlemmet for hele eller en del af måneden har modtaget dagpenge, bortset fra dagpenge udbetalt efter § 62, stk. 3, i loven.

Stk. 5. 4-måneders-perioden forlænges med antallet af kalendermåneder, hvor medlemmet i hele måneden har deltaget i tilbud om en erhvervsuddannelse som led i et uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. I tilfælde, hvor 4-måneders-perioden forlænges, jf. stk. 3-5, pålægges karens ved udløbet af den forlængede 4-måneders-periode, og en ny 4-måneders-periode begynder ved udløbet af den forlængede 4-måneders-periode.

Stk. 7. Hvis et medlem optjener ret til en ny dagpengeperiode, jf. § 55, stk. 1, i loven, begynder en ny 4-måneders-periode fra og med den måned, hvor medlemmet bliver indplaceret i dagpengeperioden på ny, og der pålægges ikke karens for en eventuel ikke-afsluttet forudgående 4-måneders-periode.

§ 34. Et medlem pålægges ikke karens, hvis medlemmet for 4-måneders-perioden eller den forlængede 4-måneders-periode, jf. § 33, stk. 3-5,

 1. som fuldtidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 148 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller
 2. som deltidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 97 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Ved opgørelse af løntimer, jf. stk. 1, medregnes løntimer, som kan medregnes til den fleksible genoptjening af dagpengeretten, jf. § 23, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om indkomst-og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 3. I tilfælde, hvor løntimer er indberettet for en periode, der delvist går henover start- og slutdatoen for en 4-måneders-periode, sker placeringen af løntimer og indkomst på baggrund af medlemmets oplysninger.

Stk. 4. Ved opgørelse af løntimer, jf. stk. 1, medregnes de løntimer, som medlemmet har oplyst for perioder, for hvilke der ikke er indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 5. Hvis der efter en samkøring med indkomstregisteret, jf. § 7, er forskel på medlemmets oplysninger, jf. stk. 4, og oplysningerne om løntimer i indkomstregisteret, og forskellen har betydning for, om medlemmet skulle have haft en karens eller ej for 4-måneders-perioden, skal der ske en efterregulering af karens. Det samme gælder, hvis oplysningerne i indkomstregisteret ændres efter tidspunktet for en eventuel regulering. § 8, stk. 3 og 4, finder anvendelse.

Stk. 6. En efterregulering af karens efter stk. 5 skal ske i dagpengene for den førstkommende måned, som medlemmet modtager dagpenge for.

§ 35. Et medlem pålægges ikke karens, hvis medlemmet ikke modtager dagpenge for karensmåneden.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal et medlem pålægges karens, hvis medlemmet i hele eller en del af karensmåneden har modtaget førtidspension efter lov om social pension, har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har afviklet karantæne efter loven.

§ 36. For et medlem, som pålægges karens, jf. §§ 33-35, skal der ske en nedsættelse af dagpengene med et beløb svarende til 1 dags dagpenge for medlemmet efter § 48 i loven, jf. §§ 47 og 70 i loven.

Stk. 2. Nedsættelsen sker ved udbetalingen af dagpenge for karensmåneden.

Stk. 3. Hvis medlemmet ikke får udbetalt dagpenge i karensmåneden, skal nedsættelsen ske i de førstkommende dagpenge, som medlemmet modtager.

Stk. 4. Nedsættelsen efter stk. 2 og 3 sker som et kronefradrag, der svarer til medlemmets dagpengesats ved udgangen af karensmåneden, i de dagpenge, medlemmet i øvrigt har ret til.

Stk. 5. En nedsættelse efter stk. 3, som ikke er afviklet, bortfalder, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, i loven.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 13-03-2018. Indarbejdet lovændringer til og med BEK nr 134 af 27/02/2018.