Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed kapitel 4-5

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, kap. 4-5

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Bekendtgørelsen fastsætter hvad der skal forstås ved selvforskyldt ledighed og dermed giver karantæne, og hvad der modsat kan være en gyldig grund til at stoppe i et arbejde, og derfor ikke vil give karantæne i dagpengene.

Bemærk! Dette er den nye bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den udgave af bekendtgørelsen der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk). Her vil du altid kunne se den aktuelle udgave af bekendtgørelsen. Dette anbefales hvis det er vigtigt for dig at være sikker på at kunne se de seneste ændringer til bekendtgørelsen.

BEK nr 1319 af 09/11/2016 om selvforskyldt ledighed

Kapitel 4

Sanktioner

Karantæne

§ 24. Et medlem skal have 3 ugers karantæne, hvis medlemmet er selvforskyldt ledig, jf. dog § 27.

Stk. 2. En karantæne er for et fuldtidsforsikret medlem 111 timer.

Stk. 3. En karantæne er for et deltidsforsikret medlem 90 timer

Stk. 4. Et medlem får ikke en karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis den selvforskyldte ledighed fører til, at der foretages en rådighedsvurdering, som fører til et arbejdskrav, jf. § 40 i bekendtgørelse om rådighed.

Placering af karantænen

§ 25. En karantæne har virkning fra den dag, et medlem afslår et henvist arbejde eller afslår et tilbud, herunder afslår at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan«, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2. En karantæne har virkning dagen efter et ophør i et arbejde eller et tilbud, jf. dog stk. 3-5 og stk. 7.

Stk. 3. En karantæne får tidligst virkning efter udløbet af den periode, hvor der foretages fradrag i dagpengene, hvis et medlem i forbindelse med et ophør får en ydelse fra arbejdsgiveren, som medfører, at medlemmet ikke får udbetalt dagpenge på grund af reglerne om fradrag i dagpenge.

Stk. 4. Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet deltager i et tilbud, og får medlemmet i perioden en ydelse, som ikke udbetales af a-kassen, får en karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med tilbuddet.

Stk. 5. Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet er på orlov efter barselsloven, får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter lov om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får en karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med at få barselsdagpenge, voksenuddannelsesstøtte eller godtgørelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Afslår et medlem et arbejde, som pågældende er henvist til, mens medlemmet får godtgørelse efter reglerne for ledige i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får karantænen virkning fra den dag, medlemmet afslår det arbejde, som pågældende er henvist til.

Stk. 7. Opsiger et medlem et arbejde uden en gyldig grund, men fortsætter i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, får karantænen tidligst virkning, når medlemmet er endeligt fratrådt.

Forældelse og afvikling af karantæner

§ 26. En karantæne kan kun afvikles i perioder, hvor et medlem ellers ville have ret til dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler.

Stk. 2. En karantæne er udstået, hvis karantænen ikke er afviklet senest 3 måneder efter den dag, hvor den får virkning, jf. § 25.

Stk. 3. En karantæne er også udstået, hvis et fuldtidsforsikret medlem, fra den dag karantænen har virkning, jf. § 25, har fået indberettet mindst 185 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Er medlemmet deltidsforsikret, skal medlemmet have fået indberettet mindst 150 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor løntimekravet er opfyldt.

Stk. 4. Opgørelsen af løntimerne i stk. 3 sker efter § 9 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som ligger efter karantænens virkningstidspunkt, kan medregnes i opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover tidspunktet, hvor karantænen har virkning fra, kan medregnes forholdsmæssigt.

Stk. 5. Er medlemmet selvforskyldt ledig efter § 7 eller § 8, anses karantænen for udstået, hvis den ikke er afviklet senest på det tidspunkt, hvor medlemmet skulle være fratrådt efter arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Stk. 6. Et medlem, der samtidig har fået flere karantæner, skal afvikle den karantæne først, som forældes først.

Gentagelsesvirkning og arbejdskrav

§ 27. Et medlem kan ikke få dagpenge anden gang, medlemmet inden for de seneste 12 måneder handler på en måde, der udløser karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. § 24.

Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge - eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. For medlemmer, der i perioderne efter stk. 2 og 3 både har fået indberettet løn månedsvis og uge - eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav, jf. stk. 2 og 3, medlemmet skal opfylde. Et medlem skal opfylde det løntimekrav, som gælder til den forsikringsstatus, medlemmet har på det tidspunkt, hvor medlemmet søger om at få dagpenge igen.

Stk. 5. Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. § 53, stk. 3, nr. 1-3, i loven, der i et indkomstår udgør mindst 223.428 kr. (2017) for fuldtidsforsikrede og mindst 148.956 (2017) for deltidsforsikrede, og medlemmet i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Stk. 6. Opgørelsen af løntimer i stk. 2 og 3 sker efter § 14 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som ligger efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan medregnes i opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, kan medregnes forholdsmæssigt.

Stk. 7. Den periode, inden for hvilken kravet efter stk. 2 og 3 skal være opfyldt, forlænges, hvis der i perioden forekommer syge- eller barselsdagpenge, ferie afholdt inden for ferielovens rammer samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, som ikke kan medregnes til opgørelse af beskæftigelseskravet efter §§ 14 og 15 og §§ 26-28 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 8. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor løntimekravet, jf. stk. 2 og 3, er opfyldt. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag, hvor a-kassen modtager dokumentation for, at medlemmet opfylder betingelserne i stk. 5.

Stk. 9. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde bestemme, at et medlem ikke mister retten til dagpenge efter stk. 1, hvis medlemmet ikke tidligere er blevet vejledt herom. Hvis medlemmet ikke mister retten til dagpenge efter stk. 1, skal medlemmet have en karantæne efter § 24 for hver af de gange, medlemmet er blevet selvforskyldt ledig.

Annullering af sanktion

§ 28. Et medlem, som har fået en karantæne for at have afslået eller ophørt i et henvist arbejde eller et tilbud, og som klager over henvisningen eller tilbuddet, skal have annulleret karantænen, hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efterfølgende giver medlemmet medhold i sin klage.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis medlemmet har fået gentagelsesvirkning og arbejdskrav, jf. § 27.

Kapitel 5

Oplysningspligt og øvrige bestemmelser

§ 29. Et medlem skal oplyse om afslag på og ophør i arbejde, herunder om medlemmet er udeblevet fra en samtale med en arbejdsgiver om et henvist arbejde, og om medlemmet ikke er begyndt i et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist pågældende til.

Stk. 2. Medlemmet skal også oplyse om afslag på og ophør i tilbud.

§ 30. En a-kasse har tavshedspligt med hensyn til, om en virksomhed er omfattet af lov om krigsmateriel m.v. A-kassen må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger herom.

Stk. 2. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 e gælder ved overtrædelse af stk. 1, jf. § 94 a, stk. 2, i loven.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 07-03-2018