Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, kap. 1-2

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Bekendtgørelsen fastsætter hvad der skal forstås ved selvforskyldt ledighed og dermed giver karantæne, og hvad der modsat kan være en gyldig grund til at stoppe i et arbejde, og derfor ikke vil give karantæne i dagpengene.

Bemærk! Dette er den nye bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den udgave af bekendtgørelsen der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk). Her vil du altid kunne se den aktuelle udgave af bekendtgørelsen. Dette anbefales hvis det er vigtigt for dig at være sikker på at kunne se de seneste ændringer til bekendtgørelsen.

Inddeling af kapitler fra bekendtgørelsen

BEK nr 1319 af 09/11/2016 om selvforskyldt ledighed

I medfør af § 62, stk. 7, § 63, stk. 5, § 65, stk. 6, og § 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Område og begreber

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. Loven: Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 2. Arbejde: Ordinært arbejde, der er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og hvor der ikke gives offentlige løntilskud til lønnen.
 3. Anden aktør: En anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med.
 4. Samtale: Alle samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder medlemmet til efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 5. Tilbud: Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 6. Jobrettet uddannelse: 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 7. Udeblivelse fra en samtale: At et medlem inden en samtale melder afbud til eller afslår samtalen eller ikke møder til samtalen.
 8. Aktivitet: Aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Anden aktør sidestilles i denne bekendtgørelse med jobcenteret i det omfang, anden aktør har fået overladt at varetage opgaver for jobcenteret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i medfør af bekendtgørelse om andre aktører.

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som

 1. ophører i et arbejde efter afskedigelse eller egen opsigelse, eller
 2. går ned i arbejdstid, hvis den samlede arbejdstid efter nedsættelsen er af et omfang, der kan give ret til supplerende dagpenge.

Stk. 2. Det afgørende for, om et arbejdsophør eller nedgang i arbejdstid er omfattet af bekendtgørelsen, er, hvornår arbejdsophøret eller nedgangen i arbejdstiden finder sted, og om pågældende på dette tidspunkt er medlem af en a-kasse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter også ledige medlemmer af en a-kasse, som

 1. afslår et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist til,
 2. afslår at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan« eller
 3. afslår eller ophører i et tilbud.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ledige medlemmer, som ikke har ret til dagpenge, eller som ved ledighed ikke beder om dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler, jf. dog § 3.

Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter afslag og ophør, eller hvad der kan sidestilles hermed, inden for de seneste 12 måneder. De 12 måneder regnes fra seneste afslag eller ophør.

Stk. 6. Reglerne om ophør med arbejde og afslag på henvist arbejde gælder tilsvarende for servicejob efter den før den 1. april 2002 gældende lov om servicejob og for ansættelse som vikar i forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 3. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter ikke:

 1. Medlemmer som ikke har ret til dagpenge på grund af reglen om 1 års medlemskab af en a-kasse, jf. § 53, stk. 1, i loven.
 2. Medlemmer som ikke har ret til dagpenge, fordi de ikke opfylder indkomstkravet efter § 53, stk. 2, eller beskæftigelseskravet efter § 53, stk. 5, i loven.
 3. Medlemmer som overgår til eller får efterløn.
 4. Ophør i arbejde eller i tilbud, hvis medlemmet inden for de første 3 måneder efter ophøret ikke
  a) beder om ydelser, der udbetales af a-kassen,
  b) deltager i tilbud, eller
  c) modtager ydelser til forsørgelse fra offentlige myndigheder, når medlemmet ikke er i et beskæftigelsesforhold.
 5. Ophør i arbejde eller i tilbud, hvis medlemmet den første hverdag efter ophøret begynder i arbejde af mere end 5 ugers varighed. Ved ophør i arbejde er det desuden en betingelse, at medlemmets samlede arbejdstid efter ophøret er på samme eller højere ugentligt timetal, eller af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge.
 6. Ophør i arbejde eller i tilbud i en periode, hvor medlemmet er på orlov efter barselsloven, får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter lov om godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis medlemmet den første hverdag efter orlovens eller uddannelsens ophør begynder i arbejde af mere end 5 ugers varighed. Ved ophør i arbejde er det desuden en betingelse, at medlemmets samlede arbejdstid efter ophøret er på samme eller højere ugentligt timetal, eller af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge.
 7. Afslag på eller ophør i arbejde i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge, fordi medlemmet har fået et arbejdskrav på grund af manglende rådighed efter § 40 i bekendtgørelse om rådighed.
 8. Afslag på arbejde i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge på grund af manglende rådighed efter §§ 15 eller 29 i bekendtgørelse om rådighed.
 9. Afslag på eller ophør i henvist arbejde eller tilbud, hvis jobcenteret tilkendegiver eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse om, at medlemmet ikke har pligt til at påtage sig arbejdet eller deltage i tilbuddet.

Kapitel 2

Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på henvist arbejde eller »Min Plan« og afslag på og ophør i tilbud

Opsigelse af arbejde

§ 4. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger et arbejde uden en gyldig grund, jf. kap. 3. Dette gælder også, hvis medlemmet opsiger arbejdet i en periode, hvor medlemmet

 1. er på orlov efter barselsloven,
 2. deltager i et tilbud eller
 3. deltager i jobrettet uddannelse, får godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Det sidestilles med en opsigelse, jf. stk. 1, hvis et medlem har indgået en aftale om ansættelse, men ikke møder op den første arbejdsdag, jf. dog § 9, stk. 2.

Stk. 3. Opsiger et medlem samtidig 2 deltidsstillinger uden en gyldig grund, jf. kap. 3, anses medlemmet kun som selvforskyldt ledig én gang.

Stk. 4. Det sidestilles med opsigelse, hvis medlemmet beder om at blive afskediget eller frivilligt indgår aftale om afskedigelse.

Orlov fra arbejde

§ 5. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, tager orlov fra et arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis orloven er taget

 1. efter barselsloven,
 2. til deltagelse i uddannelse med voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller
 3. i henhold til en kollektiv overenskomst til deltagelse i uddannelse med godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Afskedigelse mv.

§ 6. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet. Dette gælder også, hvis

 1. medlemmet bliver afskediget fra et tilbud af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet,
 2. et uddannelsessted afbryder medlemmets tilbud om uddannelse af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, eller
 3. medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, mens medlemmet deltager i jobrettet uddannelse, er på orlov efter barselsloven eller får godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Kontraopsigelse

§ 7. Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.

Stk. 2. Et medlem, der opsiger et arbejde, er ikke selvforskyldt ledig, hvis

 1. medlemmet ville være blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes medlemmet, og
 2. medlemmets opsigelse tidligst sker til fratræden samme dag, som medlemmet skulle være fratrådt efter arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Accept af for kort opsigelsesvarsel

§ 8. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet ved en afskedigelse, der ikke væsentligst skyldes medlemmets forhold, accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et medlem anses for at have accepteret et for kort opsigelsesvarsel, medmindre medlemmet økonomisk bliver stillet som om, at medlemmet var blevet afskediget med et korrekt varsel.

Stk. 3. Et medlem har ikke accepteret et for kort opsigelsesvarsel, hvis medlemmet får delvis erstatning for manglende opsigelsesvarsel ved afsagt dom eller kendelse eller ved forlig indgået under

 1. en sag anlagt ved de almindelige domstole,
 2. en fagretlig behandling, eller
 3. en voldgiftsbehandling efter lov om voldgift.

Stk. 4. A-kassen kan udbetale dagpenge med forbehold for tilbagebetaling for en tilkendt erstatning eller godtgørelse, hvis der er anlagt en sag ved domstolene mod arbejdsgiveren, fordi opsigelsesvarslet ikke er overholdt.

Afslag på henvist arbejde

§ 9. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, afslår et arbejde, som pågældende er henvist til. Dette gælder også, hvis medlemmet afslår et arbejde, som pågældende er henvist til, i en periode, hvor medlemmet

 1. deltager i et tilbud, eller
 2. deltager i jobrettet uddannelse.

Stk. 2. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem

 1. udebliver fra en samtale hos en arbejdsgiver i forbindelse med en henvisning, eller
 2. ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til.

Stk. 3. Stk. 2 finder også anvendelse, hvis medlemmet udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et henvist arbejde, eller ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til

 1. på grund af ferie, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret senest 14 dage før ferien holdes, og inden jobcenteret eller a-kassen henviser medlemmet til arbejdet,
 2. på grund af sygdom, som medlemmet ikke har meddelt til arbejdsgiveren inden samtalen eller arbejdets begyndelse eller
 3. på grund af, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret forud for henvisningen.

Stk. 4. Medlemmer, der er ansat på fuld tid med løntilskud eller som vikar på fuld tid i forbindelse med jobrotation, skal aftale ferie og meddele sygdom til arbejdsgiveren.

Stk. 5. Det sidestilles også med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at jobcenteret eller a-kassen ikke henviser medlemmet til arbejdet, eller at arbejdsgiveren ikke ansætter medlemmet.

Stk. 6. Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, jf. stk. 1, hvis medlemmet udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et henvist arbejde eller ikke begynder i det arbejde, som pågældende er henvist til, hvis det dokumenteres, at dette skyldes et akut, udefrakommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre. Det er en betingelse, at medlemmet har haft vilje til at møde til samtalen eller i arbejdet, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde.

Stk. 7. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis jobcenteret har fraveget kravet om, at medlemmet skal stå til rådighed for henvist arbejde.

Afslag på »Min Plan« eller afslag på tilbud, herunder uddannelsespålæg

§ 10. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, afslår at være med til at udarbejde eller revidere »Min Plan«.

Stk. 2. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at medlemmet ikke får udarbejdet eller revideret »Min Plan« eller ikke får et tilbud.

Stk. 3. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem

 1. udebliver fra en samtale hos en tilbudsgiver i forbindelse med et tilbud, eller
 2. ikke begynder på et tilbud.

Stk. 4. Stk. 3 finder også anvendelse, hvis medlemmet ikke begynder på et tilbud

 1. på grund af ferie, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret senest 14 dage før ferien holdes, og inden jobcenteret afgiver tilbuddet,
 2. på grund af sygdom, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret inden tilbuddets begyndelse, eller
 3. på grund af, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, som medlemmet ikke har meddelt til jobcenteret forud for afgivelsen af tilbuddet.

Stk. 5. Et medlem er ikke selvforskyldt ledigt, jf. stk. 3, hvis medlemmet ikke begynder i tilbuddet,

 1. fordi medlemmet er til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver eller er begyndt på et arbejde, eller
 2. hvis det dokumenteres, at det manglende fremmøde skyldes et akut udefrakommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Stk. 6. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 5, at medlemmet har haft vilje til at møde i tilbuddet ved dets begyndelse, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved afslag på at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg eller afslag på en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

Ophør i tilbud, herunder uddannelsespålæg

§ 11. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 3, ophører i et tilbud eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 07-03-2018