Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

NB! Dette er en historisk/udgået udgave af bekendtgørelsen. Se den aktuelle bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Bekendtgørelsen fastsætter de krav til beskæftigelse for lønmodtagere, som et medlem skal opfylde for at få ret til dagpenge.

Bemærk, at der kan være love vedtaget efter datoen for denne bekendtgørelse (26.12.2017), som kan ændre nogle af paragrafferne, medføre at nogle paragraffer vil blive slettet eller at nye paragraffer tilføjes.

Er det vigtigt for dig at se evt. ændringer der er vedtaget, men først træder i kraft senere, anbefales du at se på Retsinformation.dk. Her vil også fremgå senere ændringer til bekendtgørelsen.

BEK nr 1709 af 26/12/2017 om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

I medfør af § 52, § 53, stk. 12, § 54, stk. 2, § 55 a, stk. 3, § 56, stk. 4, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Område og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de krav til beskæftigelse for lønmodtagere, som et medlem skal opfylde for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53.

Stk. 2. Administrationen af denne bekendtgørelse sker i videst muligt omfang på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret. Andre oplysninger kan dog lægges til grund for opgørelsen af indkomst- og beskæftigelseskravet, hvis der ved en fejl ikke foreligger oplysninger i indkomstregisteret, eller hvis disse er fejlbehæftet, mangelfulde eller lignende.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Indkomstkravet: Er det krav til omfanget af indkomst, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 2.

2) Indkomstloftet: Det højeste beløb, et medlem kan medregne til indkomstkravet pr. måned.

3) Beskæftigelseskravet: Er det krav til antallet af løntimer, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 5.

4) Optjeningsperioden: Er de kalendermåneder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt.

5) Indberetningstidspunktet: Er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indberetter oplysning til indkomstregisteret efter § 4 i lov om et indkomstregister.

6) Indberetningsperiode: Den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. § 4 i lov om et indkomstregister.

§ 3. A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret om løntimer, som et medlem har fået indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister, samt medlemmets oplysninger på tro og love om ikke-indberetningspligtig B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. §§ 5, stk. 1 og 9, stk. 1, til grund.

Stk. 2. Ved »løntimer« forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Der skal være tale om løn for et personligt arbejde i et tjenesteforhold, hvor lønnen er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst for den ansatte. Ved fuld tid forstås altid 160,33 timer pr. måned (37 timer pr. uge).

Stk. 3. Ved »ukontrollabel arbejdstid« forstås et medlems arbejdstid, hvis der ikke skal foreligge løntimer som beskrevet i stk. 1, eller vederlaget ydes som B-indkomst herunder ikke-indberetningspligtig B-indkomst efter stk. 1. A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret og medlemmets oplysninger på tro og love om ikke-indberetningspligtig B-indkomst, jf. stk. 1, til grund.

Kapitel 2

Opfyldelse af indkomstkravet

§ 4. Ret til dagpenge er betinget af, at et medlem i optjeningsperioden, jf. § 12,

1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 223.428 kr. (2017) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 18.619 kr. (2017) pr. måned, eller

2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst 148.956 kr. (2017) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 12.413 kr. (2017) pr. måned.

Stk. 2. Et medlem skal opfylde det indkomstkrav og overholde det indkomstloft, jf. stk. 1, som er gældende i det år, medlemmet bliver indplaceret i en dagpengeperiode.

Stk. 3. Indkomstkravet og indkomstloftet i stk. 1 reguleres én gang om året pr. 1. januar og offentliggøres i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område.

Stk. 4. Indkomst, der er indberettet forud for en tidligere indplacering, jf. § 4, stk. 1 i bekendtgørelse om dagpengeperioden eller hvor indberetningen har været anvendt til forlængelse af dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 2, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1.

Stk. 5. Indtægt fra selvstændig virksomhed kan ikke indgå i opgørelsen efter stk. 1. Dog kan perioder med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, sidestilles hermed. En måned med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang sidestilles med opfyldelse af indkomstloftet i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, i en måned. Har den selvstændige virksomhed været drevet i mindre end en måned, medregnes virksomheden forholdsmæssigt med en værdi svarende til indkomstloftet i stk. 1, nr. 1, divideret med 4,33 pr. uge med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. For den enkelte periode, hvor medlemmet har haft løntimer eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, kan der kun medregnes enten løntimer eller drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Stk. 6. Medlemmer, som har gennemført en uddannelse af den i lovens § 54 nævnte art uden at pågældende opnår dagpengeret på grundlag heraf, kan sammenlægge indkomst, jf. stk. 1 med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet. En måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, i en måned.

§ 5. Opgørelse af indkomstkravet foretages på baggrund af indberettet A- og B-indkomst, hvoraf der er eller skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Indkomsten skal være indberettet i henhold til lov om et indkomstregister. Ved opgørelsen medregnes desuden B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan dog ikke medregnes ved opgørelsen.

Stk. 2. Indkomsten efter stk. 1 skal tillægges eget pensionsbidrag med bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 19 og § 56, stk. 3 og 5, og eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold.

Stk. 3. Indkomst, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til indkomstkravet i stk. 1, hvis indkomsten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Stk. 4. Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af indkomstkravet.

Stk. 5. Indkomst, der er opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service, kan ikke medregnes til indkomstkravet i stk. 1.

Stk. 6. Der kan kun medregnes indberettet indkomst eller ikke-indberetningspligtig B-indkomst, jf. stk. 1, 2. pkt., oplyst af medlemmet på tro og love, der ligger i en medlemsperiode. Indkomst i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden.

Stk. 7. Der kan kun medregnes indkomst, der er indberettet til indkomstregisteret på tidspunktet for ledighedens indtræden. B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. stk. 1, 2. pkt., medregnes i de(n) måned(er) arbejdet er udført som oplyst på tro og love af medlemmetpå tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes indkomst, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for opfyldelse af indkomstkravet. Der kan tidligst ske udbetaling af dagpenge fra første ledighedsdag, efter at indkomstkravet er opfyldt. Indkomsten kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode.

Stk. 8. Udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond medregnes i den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører. Det er en betingelse, at sikringen er udbetalt i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, og at medlemmet ikke har modtaget dagpenge for den samme periode.

§ 6. Indkomst optjent på skibe, der er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) efter lov om Dansk Internationalt Skibsregister, kan medregnes til indkomstkravet efter § 4. Indkomsten omregnes efter gældende skalatrin og omregningsfaktorer, der offentliggøres i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område.

  

Validering af indkomst

§ 7. Indkomst, der kan medregnes til indkomstkravet, jf. § 5, stk. 3, skal valideres digitalt ved at oplysningerne i indkomstregisteret om den indkomst, der er indberettet for et beskæftigelsesforhold, sammenholdes med antallet af løntimer, der er indberettet for den samme indberetningsperiode vedrørende det samme beskæftigelsesforhold.

Stk. 2. A-kassen skal vurdere, om indkomsten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår efter § 5, stk. 3, hvis den gennemsnitlige timeløn er mindre end indkomstkravet pr. time. Indkomstkravet pr. time fastsættes ved at dividere indkomstkravet for fuldtidsforsikrede efter § 4, stk. 1, nr. 1, der var gældende det år, beskæftigelsen var udført, med 1.924 timer.

Stk. 3. A-kassen kan fastsætte en højere grænse for, hvornår der skal foretages en vurdering af beskæftigelsesforholdet.

Kapitel 3

Genoptjening af retten til dagpenge

Opfyldelse af beskæftigelseskravet

§ 8. Genoptjening af ret til dagpenge for et medlem, der er indplaceret i dagpengeperioden, er betinget af, jf. dog stk. 4, at medlemmet i optjeningsperioden, jf. § 12,

1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 1.924 løntimer, jf. § 3, eller

2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst 1.258 løntimer, jf. § 3.

Stk. 2. For et medlem, der aktuelt modtager dagpenge, sker opgørelse efter stk. 1 løbende.

Stk. 3. Løntimer, der er indberettet forud for en tidligere indplacering, jf. § 5 i bekendtgørelse om dagpengeperioden, eller indkomst, som efter § 5, stk. 7, delvist har været brugt til en indplacering efter § 5, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1, hvis de har været brugt til en tidligere indplacering.

Stk. 4. Genoptjening af retten til dagpenge sker dog efter § 4, stk. 1, når retten til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne efter lovens § 55, stk. 1 og 2, er udløbet, og når der ikke er registrerede timer på beskæftigelseskontoen, jf. lovens § 55 a.

Stk. 5. Selvstændig virksomhed, der har været udøvet i væsentligt omfang, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen efter stk. 1, nr. 1. En måned med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang sidestilles med 160,33 løntimer. Har den selvstændige virksomhed været drevet i mindre end en måned, medregnes virksomheden med 37 timer pr. uge.

Stk. 6. Medlemmer, som har gennemført en uddannelse af den i lovens § 54 nævnte art uden at pågældende opnår dagpengeret på grundlag heraf, kan sammenlægge løntimer, jf. stk. 1 med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet. En måneds uddannelse svarer til 160,33 løntimer.

  

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer

§ 9. Opgørelse af beskæftigelseskravet efter § 8, stk. 1, foretages på baggrund af indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Løntimer på beskæftigelseskontoen, der er brugt til at forlænge retten til dagpenge efter § 14, stk. 4, kan dog ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet efter 1. pkt. Ved opgørelsen medregnes desuden omregnede timer efter stk. 2, på baggrund af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan dog ikke medregnes ved opgørelsen.

Stk. 2. Er arbejdstiden ukontrollabel efter § 3, lægges et beregnet timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet. Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indkomst med den til enhver tid gældende omregningssats. Dokumenterede nødvendige udgifter, der efter skattereglerne kan fratrækkes indtægten før beregning af skat, trækkes fra.

Stk. 3. Kun beskæftigelse, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, kan medregnes til beskæftigelseskravet.

Stk. 4. Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Stk. 5. Der kan kun medregnes indberettede løntimer eller ikke-indberetningspligtig B-indkomst, jf. stk. 1, 2. pkt., oplyst af medlemmet på tro og love, der ligger i en medlemsperiode. Løntimer i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden.

Stk. 6. Der kan kun medregnes løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret eller medlemmets oplysninger på tro og love om ikke indberetningspligtig B-indkomst, jf. stk. 1, 2. pkt., på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis timerne har betydning for opfyldelse af beskæftigelseskravet. Der kan tidligst udbetales dagpenge fra første ledighedsdag, efter at beskæftigelseskravet er opfyldt. Løntimerne kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode.

§ 10. Perioder, hvor der ifølge overenskomst arbejdes mere eller mindre end det for faget gældende normaltimetal, men hvor der udbetales fuld normal løn, opgøres som 37 løntimer pr. uge. A-kassen skal lægge det indberettede timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet efter § 8, stk. 1.

  

Forhold der sidestilles med løntimer

§ 11. Til beskæftigelseskravet kan uanset § 9, stk. 1, medregnes:

1) Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse.

2) Timer svarende til den opsigelsesperiode, som Lønmodtagernes Garantifond har lagt til grund ved beregningen af en udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond, hvis sikringen udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, jf. stk. 5. Der kan dog ikke medregnes timer, som medlemmet har modtaget dagpenge for.

3) Perioder med forskning ved højere læreanstalter, hvis der er ydet midler, der svarer til overenskomstmæssig løn.

4) Perioder, hvori en afskediget tjenestemand modtager rådighedsløn.

5) Perioder, hvori et medlem har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret.

6) Perioder, hvori et medlem har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

Stk. 2. Fratrædelsesordninger på det private arbejdsmarked, der kan sidestilles med rådighedsløn for tjenestemænd, jf. stk. 1, nr. 4, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Stk. 3. Det en betingelse for medregning af forhold omfattet af stk. 1 og 2, at medlemmet fremlægger den fornødne dokumentation.

Stk. 4. Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 1, sker med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsforsikrede og 6 timer pr. dag for deltidsforsikrede.

Stk. 5. Timerne efter stk. 1, nr. 2, medregnes i den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører.

Kapitel 4

Optjeningsperioden

§ 12. Optjeningsperioden er de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet efter bekendtgørelse om dagpengeperioden.

Stk. 2. Optjeningsperioden kan forlænges med sammenlagt op til 2 år med perioder, hvori et medlem har modtaget

1) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge på sammenlagt ud over 160,33 timer,

2) dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

3) støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn,

4) støtte efter lov om social service til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, eller

5) dagpenge i den forlængede dagpengeperiode efter udløbet af dagpengeperioden, jf. lovens § 56.

Stk. 3. Optjeningsperioden kan forlænges ud over 2 år med den del af en periode, hvor der ydes støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, jf. stk. 2, nr. 3, der overstiger 2 år.

Stk. 4. Forlængelsen af optjeningsperioden opgøres i hele måneder.

Stk. 5. Opgørelsen af forlængelsen efter stk. 2, nr. 1, 2 og 5, sker ved, at det sammenlagte antal timer med ret til forlængelse divideres med 160,33 for fuldtidsforsikrede og 130 for deltidsforsikrede. Forlængelsen rundes af til nærmeste antal hele måneder.

Stk. 6. Forlængelsen efter stk. 2, nr. 3 og 4, sker på baggrund af den faktiske periode, hvori et medlem har fået støtte. Forlængelsen rundes op til nærmeste antal hele måneder.

Stk. 7. Optjeningsperioden kan forlænges, hvis der under ophold i et andet EØS-land eller Schweiz forekommer forhold som nævnt i stk. 2 efter tilsvarende regler som de danske. Forlængelsen kan højst svare til de perioder, som de i stk. 2 og 3 nævnte forhold giver ret til.

Stk. 8. Optjeningsperioden kan kun forlænges med perioder, der ligger i en medlemsperiode.

Kapitel 5

Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening af dagpengeretten

§ 13. For et medlem, som indplaceres i dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 1, skal a-kassen oprette en beskæftigelseskonto. Løntimer efter §§ 9-11 samt § 20, som er indberettet til indkomstregisteret siden seneste indplacering i dagpengeperioden, skal registreres på beskæftigelseskontoen, jf. dog stk. 2. Der kan desuden registreres timer som følge af omregning af ikke-indberetningspligtig B-indkomst efter § 9, stk. 1, 2. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis de har været brugt til en tidligere indplacering, eller indkomst, som efter § 5, stk. 7, delvist har været brugt til en indplacering efter § 5.

Stk. 2. Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse, der sidestilles med løntimer efter § 11, stk. 1, nr. 1, skal dog ikke registreres på beskæftigelseskontoen.

Stk. 3. For et ledigt medlem skal beskæftigelseskontoen løbende opdateres på baggrund af indberettede oplysninger i indkomstregistreret. For et ikke-ledigt medlem, der er indplaceret i en dagpengeperiode og hvis dagpengeret efter lovens § 55, stk. 1 og stk. 2, ikke er udløbet, skal beskæftigelseskontoen opdateres på baggrund af indberettede oplysninger i indkomstregisteret, hvis medlemmet anmoder a-kassen om det.

Stk. 4. Løntimer, der ikke kan medregnes til beskæftigelseskravet på grund af optjeningsperiodens længde, jf. § 12, skal ikke fremgå af beskæftigelseskontoen.

Stk. 5. Når et medlem ikke længere har ret til dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1 og 2, fordi enten ydelsesperioden eller referenceperioden er udløbet, skal der ikke registreres løntimer på beskæftigelseskontoen. Der kan dog registreres løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor dagpengeretten udløber, hvis timerne har betydning for forlængelse af retten til dagpenge.

Stk. 6. Løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen, kan medregnes til genoptjeningen af retten til dagpenge efter § 8, stk. 1. Når et medlem har genoptjent retten til dagpenge efter § 8, stk. 1, bortfalder registrerede løntimer på beskæftigelseskontoen.

Stk. 7. Et medlem kan anmode a-kassen om, at der på baggrund af oplysningerne på beskæftigelseskontoen bliver truffet afgørelse om den aktuelle ret til dagpenge.

§ 14. Retten til dagpenge kan forlænges med op til 1.924 timer for fuldtidsforsikrede og 1.560 timer for deltidsforsikrede (ydelsesperiode) inden for 18 måneder (referenceperiode) på baggrund af løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen efter § 13, stk. 1.

Stk. 2. Et medlem kan forlænge retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke har ret til dagpenge, fordi dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 1 eller 2, er udløbet.

Stk. 3. Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til at modtage dagpenge i 2 timer (ydelsesperiode) inden for en periode på 3 timer (referenceperiode). Referenceperioden opgøres i timer, som deles med 160,33 timer og rundes op til nærmeste antal hele måneder. Første gang et medlem forlænger retten til dagpenge, når dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet, tillægges den opgjorte referenceperiode 1 måned.

Stk. 4. Beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge. For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret, nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer. De løntimer, der tidligst er registreret på beskæftigelseskontoen, skal nedskrives først. Registrerede timer på beskæftigelseskontoen kan ikke benyttes til forlængelse af dagpengeperioden, hvis de ikke er brugt ved udløb af den samlede forlængede referenceperiode.

§ 15. A-kassen skal i god tid før medlemmets ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, udløber, opgøre medlemmets beskæftigelseskonto, jf. § 13, stk. 1, og medlemmets samlede mulige forlængelse af dagpengeretten. A-kassen skal før medlemmets forlængede ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 2, udløber, opgøre medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode. A-kassen skal kun opgøre beskæftigelseskontoen for et medlem, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og for et medlem, der melder sig ledigt på ny efter retten til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet og ikke har genoptjent ret til en ny periode med dagpenge.

Stk. 2. A-kassen skal på det tidspunkt, hvor et medlem bliver indplaceret i den forlængede dagpengeperiode, opgøre den samlede forlængelse af referenceperioden efter § 14, stk. 3.

Stk. 3. Et medlem søger om forlængelse af dagpengeretten en måned ad gangen ved at indsende et dagpengekort for udbetalingsperioden.

Kapitel 6

Opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskravet på baggrund af andre forhold

Opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse

§ 16. Indkomst- og beskæftigelseskravet efter §§ 4 og 8 anses for opfyldt, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse efter lovens § 54.

Stk. 2. Uddannelsen, jf. stk. 1, skal som fuldtidsstudium have en normeret varighed på mindst 18 måneder. Hvis der er tale om et deltidsstudium, skal det have en varighed, der svarer til et deltidsstudium.

Stk. 3. Det er en betingelse for at være omfattet af stk. 1, at kravet om bopæl og ophold, jf. lovens § 41, stk. 1, er opfyldt umiddelbart før, uddannelsen bliver påbegyndt, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Stk. 4. En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse.

Stk. 5. Hvis uddannelsen, jf. stk. 1-3, som fultidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det en betingelse, at medlemmet har gennemført uddannelsen efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført som fuldtidsstudium på mindst 3 halvårlige semestre, anses for at være gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen.

Stk. 6. En uddannelse, der er gennemført på kortere tid end 18 måneder, jf. stk. 5, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

§ 17. En uddannelse er omfattet af § 16, hvis uddannelsen berettiger til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde godkende, at andre erhvervsmæssige uddannelser end de, der er omfattet af stk. 1, kan give dagpengeret, hvis de kan sidestilles med uddannelserne efter stk. 1.

§ 18. Kan en del af en tidligere gennemført uddannelse meritoverføres til en ny uddannelse, jf. stk. 2, er anvendelse af § 16 betinget af, at den samlede uddannelse har en normeret varighed på mindst 18 måneder. Meritoverførsel efter stk. 2 medregnes endvidere til opgørelsen af uddannelsens faktiske varighed. Uddannelsen kan uanset § 16, stk. 6, tidligst anses for afsluttet, når den samlede uddannelse har haft en faktisk varighed på 18 måneder.

Stk. 2. Meritoverførsel kan indgå, hvis

1) der er tale om meritoverført uddannelse, herunder praktik, der er indgået i en tidligere uddannelse, og

2) den meritoverførte del af en uddannelse er gennemført inden for de seneste 3 år.

Stk. 3. En uddannelse eller en del af en uddannelse kan kun én gang indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf. § 16.

§ 19. Et medlem, der nyoptages i en a-kasse med dagpengeret på grundlag af en gennemført uddannelse efter lovens § 54, har ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning. Personer, som i en periode forud for dette tidspunkt har været medlem af en a-kasse, opnår dog ret til dagpenge, når medlemsperioden udgør 1 år.

  

Beskæftigelse i udlandet

§ 20. Beskæftigelse i udlandet, hvor der ikke sker indberetning af indkomst og løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, kan medregnes til opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskravet efter §§ 4 og 8, hvis medlemmet fremlægger dokumentation herfor. Beskæftigelsen skal være udført på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår i ansættelseslandet.

Stk. 2. Det er tidspunktet for beskæftigelsens udførelse, der er afgørende for, om beskæftigelsen kan indgå i opgørelsen af indkomst- eller beskæftigelseskravet efter §§ 4 og 8.

Stk. 3. Ved opgørelse af indkomstkravet, jf. § 4, på baggrund af indkomst, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land, skal indkomsten indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, der offentliggøres hvert år i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område. Indkomsten omregnes til DKK med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer i stk. 3 som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende skrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indkomstkravet, jf. § 4, på baggrund af indkomst fra andre lande end EU/EØS-lande, skal indkomsten omregnes til DKK med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Nationalbanken.

Stk. 6. Ved opgørelse af indkomstkravet, jf. § 4, på baggrund af indkomst, som er optjent i udlandet, bortset fra EØS-landene eller Schweiz, skal indtægten omregnes til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Nationalbanken.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 398 af 26. april 2017 om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere ophæves.

Stk. 3. Medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, og hvis dagpengeret efter lovens § 55, stk. 1 og 2, ikke er udløbet, skal have oprettet en beskæftigelseskonto efter § 13, hvis medlemmet er ledigt den 1. juli 2017. Løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret siden indplaceringen i dagpengeperioden, skal registreres på beskæftigelseskontoen. Alle indberetninger i indkomstregisteret i den måned, hvor medlemmet er indplaceret, skal registreres på beskæftigelseskontoen.

Stk. 4. Medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, og hvis dagpengeret efter lovens § 55, stk. 1 og 2, ikke er udløbet, men som ikke er ledige den 1. juli 2017, skal have oprettet en beskæftigelseskonto efter § 13, hvis medlemmet bliver ledig den 1. juli 2017 eller senere og pågældende skal fortsætte i en tidligere indplacering herunder, hvis de ikke opfylder et indkomstkrav ved ledighed. Medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, og hvis dagpengeret efter lovens § 55, stk. 1 er udløbet den 2. januar 2017 eller senere, skal have oprettet en beskæftigelseskonto efter § 13, hvis medlemmet bliver ledig den 1. juli 2017 eller senere og pågældende ville have haft ret til forlængelse af dagpengeperioden efter lovens § 55 stk. 2 inden 1. juli 2017, og den forlængede dagpengeperiode ikke er udløbet den 1. juli 2017. Medlemmet skal dog kun have oprettet en beskæftigelseskonto, hvis pågældende ikke opfylder et indkomstkrav.

Stk. 5. Perioder forud for den 1. juli 2017, hvor beskæftigelsen er midlertidigt afbrudt på grund af perioder med orlov til børnepasning efter lov om børnepasningsorlov, kan ikke medregnes ved beregningen af indkomst- eller beskæftigelseskravet, selvom arbejdsgiveren udbetaler løn under orloven, med mindre de allerede har været anvendt til indplaceringen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. december 2017

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 31-01-2018