Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen Kapitel 4-7 (dimittendsats m.m.)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen (dimittendsats m.m.)

Her på siden kan du se bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen. Bekendtgørelsen fastlægger hvordan din A-kasse skal beregne din dagpengesats. Herunder er der regler om bl.a. beregningsgrundlag, beregningsperiode, samt de særlige regler der gælder for bestemte grupper, bl.a. dimittender, ledige under 25 år m.fl.

BEK nr 1172 af 26/09/2018 om beregning af dagpengesatsen

Kapitel 4

Faste dagpengesatser

Dimmitender

§ 11. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 54, skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt.

Stk. 2. Ved skift af status som forsørger, jf. stk. 1, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter stk. 1, er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, herunder danske borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Tidligere værnepligtige

§ 12. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 53, stk. 7, nr. 1, kan få dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt. Hvis medlemmet har ret til en højere dagpengesats efter lovens § 48, kan der udbetales dagpenge med denne sats.

Stk. 2. Ved skift af status som forsørger, jf. stk. 1, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter stk. 1, er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Dimittend og A-kasse?

Se guide for dimittender

Ledige under 25 år

§ 13. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, og som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikrede og 780 timer som deltidsforsikrede, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, indtil medlemmets ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige at virksomhedens overskud omregnes til timer, jf. lovens § 53, stk. 12, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Skift af satsen efter 1. og 2. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Et medlem, som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikrede og 780 timer som deltidsforsikrede og som deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art. Det gælder, selv om medlemmet har haft beskæftigelse som nævnt i stk. 2. Skift af satsen efter 1. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned efter påbegyndelse samt ophør af tilbud i 1. pkt., jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Et medlem, som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikrede og 780 timer som deltidsforsikrede, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, jf. dog stk. 6, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt. Skift af satsen efter 1. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned efter påbegyndelse samt ophør af tilbud i 1. pkt., jf. dog stk. 6. Ved skift af status som forsørger, jf. 1. pkt., sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter 1. pkt., er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Stk. 5. Opgørelse af forbrug af ydelsesperioder i stk. 2-4, sker efter bekendtgørelse om dagpengeperioden.

Stk. 6. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.

Stk. 7. Et medlem, der får dagpenge efter stk. 2-4, og som fylder 25 år, får beregnet dagpenge efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven, fra den 1. i måneden efter det fyldte 25. år.

§ 14. Medlemmet skal overfor a-kassen på tro og love angive, om pågældende er forsørger eller ej, jf. §§ 11, 12 og 13, stk. 4. A-kassen kontrollerer via data fra CPR, om pågældende er registreret i slægtskabsregistret med barn. Oplysning om forsørgerpligt for og oplysninger om ophold af et barn i et andet EU/EØS-land skal yderligere dokumenteres ved hjælp af blanket SED U005 og U006, som er udarbejdet af Den Administrative Kommission for Koordinering af Social Sikringsordninger til brug for udveksling af familieoplysninger mellem EU/EØS-lande.

§ 15. For et medlem under 25 år, der deltager i højskole- og daghøjskole forløb, jf. § 52 e i loven, inden medlemmet har forbrugt 962 timers dagpenge som fuldtidsforsikret eller 780 timers dagpenge som deltidsforsikret, jf. § 55, stk. 1, i loven, sker skift af sats ved påbegyndelsen eller afslutningen af forløbet fra den 1. i den efterfølgende måned. Et medlem der fylder 25 år, får beregnet dagpenge efter lovens § 48, jf. §§ 47 og 70, fra den 1. i måneden efter det fyldte 25 år.

Medlemmer omfattet af uddannelsesløft

§ 16. Et medlem, som bliver omfattet af et uddannelsesløft og skal modtage dagpenge efter lovens 48, sker skift af dagpengesats ved påbegyndelsen eller afslutningen af tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Kapitel 5

Tidspunktet for beregning

§ 17. Der skal ske beregning, jf. dog stk. 2, når:

  1. et medlem anmoder om dagpenge,
  2. medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge og
  3. der er en beregningsperiode efter § 7.

Stk. 2. Der beregnes en dagpengesats, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode, jf. lovens § 53, stk. 2 og 5, jf. dog § 18 og lovens § 49, stk. 5 og 6. Dette gælder uanset medlemmet tidligere har fået dagpenge med en højere beregnet sats.

Stk. 3. Et medlem, der har opnået dagpenge efter § 11, kan få beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter uddannelsens afslutning har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 4. Et medlem, der har opnået dagpengeret efter § 12, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter at retten til dagpenge er indtrådt, har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 5. Hvis der ved beregningen efter stk. 3 og 4, inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet ikke foreligger 12 måneder med indkomst, beregnes dagpengenes størrelse i disse tilfælde på baggrund af indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for perioden på 24 måneder, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 2, 3. pkt. § 7, stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Et medlem, som har fået foretaget en beregning efter stk. 3 og 4, har som forsørger, jf. §§ 11 og 12, uanset den individuelle beregning, altid ret til at modtage dagpenge med satsen som forsørger.

Stk. 7. I tilfælde, hvor indkomst, der kan danne grundlag for en beregning efter stk. 3 og 4, ligger inden for 6 måneders perioderne i de nævnte bestemmelser, sker udbetaling af dagpenge med den beregnede sats med virkning fra den 1. i måneden herefter.

§ 18. For et medlem, der tidligere har fået dagpenge med en beregnet sats, skal der, uanset § 17, stk. 2, ske beregning, hvis medlemmet overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring eller omvendt, jf. bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse. Ved beregning af dagpengenes størrelse, kan der uanset § 3, stk. 3, medtages indtægter, som tidligere har dannet grundlag for en beregning af dagpenge. Stk. 2. Skift af ydelsessats efter stk. 1, sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Kapitel 6

Beregning for et medlem der har arbejdet i udlandet

EØS og Schweiz

§ 19. Et medlem, som ikke har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som opfylder betingelserne for ret til dagpenge, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, skal have beregnet en sats på grundlag af det seneste arbejde i Danmark, der opfylder betingelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Et medlem, som har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, skal have beregnet en sats på grundlag af arbejdet i Danmark, jf. §§ 3-7, jf. dog stk. 3, hvis medlemmet umiddelbart genindtræder i retten til dagpenge efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 3. Beregningen efter stk. 2, sker helt eller delvist på grundlag af dansk indtægt suppleret med indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz, jf. stk. 5.

Stk. 4. For en ledig grænsearbejder med bopæl i Danmark skal der ske beregning på grundlag af indtjeningen i beskæftigelseslandet forud for, at medlemmet blev ledigt, jf. stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz efter stk. 3 og 4, anvendes reglerne om indeksering af indkomst fra et andet EØS-land i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 6. Ved beregning efter denne bestemmelse skal a-kassen omregne indtægten fra et andet EØS-land eller Schweiz til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Skal du arbejde i udlandet?

Se hvad du gør med A-kasse

Færøerne og øvrige udland

§ 20. For et medlem, der har ret til at overføre forsikrings- og arbejdsperioder fra Færøerne, og som har ret til dagpenge, sker beregning på grundlag af det seneste arbejde, der opfylder betingelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 kan opfyldes ved arbejde i Danmark, ved arbejde både i Danmark og på Færøerne eller ved arbejde kun på Færøerne. Det kan dog ikke opfyldes ved arbejde i Danmark, der ligger forud for opholdet på Færøerne, jf. dog stk. 3 og § 21.

Stk. 3. Et medlem, der forud for arbejde på Færøerne enten har været medlem af en dansk a-kasse eller under arbejdet på Færøerne har bevaret medlemskab af en dansk kasse, kan vælge at være omfattet af § 21.

§ 21. Et medlem kan vælge, at der skal ske beregning på grundlag af indtægt fra arbejde i udlandet, hvis:

  1. medlemmet er ledig efter arbejde i Grønland eller i udlandet bortset fra EØS-landene eller Schweiz, og
  2. medlemmet har bevaret medlemskab af en dansk a-kasse under arbejdet i udlandet.

Stk. 2. Hvis et medlem vælger, at indtægten optjent i udlandet skal bruges ved beregning af en sats, skal indtægten omregnes til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den omregningskurs, der er fastsat af Nationalbanken.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1707 af 26. december 2017 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 358 af 27. april 2011 om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende ophæves.

Stk. 4. Ved opgørelsen af forbrug af dagpenge efter § 13, stk. 2-4, for perioder forud for den 1. juli 2017, finder § 16, stk. 5, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, anvendelse.

Stk. 5. §§ 13, 14, 17, 18, og § 20, stk. 3 og 7, i bekendtgørelse nr. 1417 af 26. december 2012 finder fortsat anvendelse på medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017. Ved beregning af dagpengesats efter § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1417 af 26. december 2012, benyttes reglerne i nærværende bekendtgørelse i øvrigt.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 27-09-2018