Udgivet 14. Oktober, 2020. Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

Udfald af klagesager over A-kasser i 2019

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse, herunder realudligning

Bemærk at tabel 3 viser de afsluttede sager, altså sager hvori Styrelsen har truffet en afgørelse i løbet af 2019. Tabel 2 viste derimod antal nye klagesager der blev oprettet for hver enkelt A-kasse i løbet af 2019. Tabellen nedenfor viser de sager der enten har medført at afgørelsen fra A-kassen er blevet omgjort eller fastholdt. Omgørelse betyder at sagen enten er blevet ændret eller hjemvist til fornyet behandling i A-kassen. Derudover vises hvor mange af de omgjorte afgørelser der har medført at A-kassen er blevet pålagt at realudlige overfor medlemmet.

Realudligning
CKA kan realudligne, hvis et medlem har mistet en ret på grund af en a-kasses manglende, mangelfulde eller forkerte vejledning. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er bl.a. en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Det skal endvidere være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstem-melse med en korrekt vejledning mv.

Hjemvisning
En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse. Hjemvisning indebærer, at det overlades til underinstansen at træffe ny afgørelse i sagen. Hjemvisning kan ske som følge af, at der mangler væsentlige oplysninger, at der er indkommet nye væsentlige oplysninger af betydning for underinstansens oprindelige afgørelse eller som følge af væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler. I 2019 er den andel der hjemvises større end normalt, fordi hele 73 sager er hjemvist til fornyet behandling i A-kassen NNF. Ellers er andelen ca. 2,5%.

  2019
  Styrelsen
fast-
holder
Styrelsen
omgør
..heraf real-
udligning
3F A-kasse 146 41 2
AJKS 20 9 0
Akademikernes A-kasse 225 30 4
ASE A-kasse 219 65 0
Byggefagenes A-kasse 0 1 0
BUPL A-kasse 24 4 0
CA A-kasse 40 4 0
DANA A-kasse 23 9 0
EL-forbundet 8 2 0
Det Faglige Hus 268 38 11
Lærernes A-kasse 64 15 1
Din Sundhedsfaglige A-kasse 34 8 2
FOA A-kasse 141 18 2
A-kassen FRIE 9 4 0
FTF A-kasse 61 15 7
HK A-kasse 170 27 2
KRIFA 151 26 4
A-kassen LH 52 18 1
MA A-kasse 84 24 0
METAL A-kasse 58 8 0
Min A-kasse 80 22 0
NNF A-kasse 92 78 1
Socialpædagogerne 28 3 0
Teknikernes A-kasse 19 11 1
I alt 2.016 480 38
Kilde: STAR.dk

CKA omgjorde a-kassernes afgørelser i 17,8 procent af klagesagerne i 2017, 18,9 procent i 2018 og 19,2 procent i 2019. Denne stigning skal ses i lyset af bl.a. dagpengereformen.

Der er en vis sammenhæng mellem omgørelsesprocenten og antallet af sager i den enkelte a-kasse, idet a-kasser med få klagesager vil få større udslag på omgørelses-procenten når enkelte sager omgøres. Dette ses f.eks. ved, at BF-A’s omgørelsesandel er på 100 procent, fordi de kun har haft 1 reel klagesag (som er blevet omgjort).

Det er "Det Faglige Hus" der i 2019 har haft flest sager, der er endt med at A-kassen er blevet pålagt at realudligne, det vil sige stille medlemmet som om det var blevet vejledt korrekt fra starten af. Det er således sket i 11 afsluttede sager i 2019, hvor "Det Faglige Hus" har været part.

< Forrige | Indhold | Næste >

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?