Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 08.09.2017 af A-kasser.dk - Permalink

Optag af udenlandske statsborgere

I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, hvilket er 764 mindre end i 2016, svarende til et fald på 10 pct., jf. tabel 1.1. Opgørelsen medtager alle optagne med et ikke-dansk statsborgerskab, uanset hvor længe vedkommende har opholdt sig i Danmark, og uanset om deres adgangsgivende eksamen er dansk eller udenlandsk.

Tabel 1.1 Antal optagne udenlandske statsborgere, 2010, 2013 og 2015-2017

Ændring 2016-2017
2010 2013 2015 2016 2017 Antal Procent
Norden 1.649 1.446 1.320 1.408 1.346 -62 -4
Øvrige EU/EØS 2.585 3.773 4.442 4.313 3.802 -511 -12
Ikke EU/EØS 1.415 1.466 1.898 1.642 1.451 -191 -12
I alt 5.649 6.918 7.660 7.363 6.599 -764 -10
Andel af alle optagne (pct.) 11 11 12 11 10 - -
Anm.: Studiepladser i kvote 3 der tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, og som har behov for opholdstilladelse (dvs. ansøgere fra lande uden for EU/EØS), er ikke medtaget. Kvote 3 kan kun oprettes til uddannelser, der udbydes på engelsk. Ansøgere og optagne via Kvote 3 medtages ikke i søgnings/optagelses statistikerne, da de ikke indgår i clearingen i forbindelse med tildelingen af studiepladser.
Kilde: Uddannelses-og Forskningsministeriets datavarehus.

Antallet af optagne statsborgere fra de nordiske lande er faldet med 4 pct., svarende til 62 personer. I lande uden for EU/EØS er optaget faldet med 12 pct. (svarende til 191 personer) og for øvrige EU/EØS lande er optaget ligeledes faldet med 12 pct., svarende til 511 personer.

De udenlandske statsborgere udgør 10 pct. af samtlige optagne i 2017, hvilket er 1 procentpoint lavere end i 2016.

Sammenlignes udviklingen i optaget af udenlandske statsborgere på tværs af uddannelsestyperne, er billedet sammensat. Erhvervsakademiuddannelserne har haft det største fald i antallet af optagne udenlandske statsborgere med 595 færre personer i 2017 end i 2016, svarende til et fald på 23 pct., jf. tabel 1.2. Det er især blandt optagne udenlandske statsborgere fra øvrige EU/EØS lande, at der sker et fald. Fra 2016 til 2017 faldt antallet af optagne her med 565 personer, svarende til 26 pct. Optaget fra lande uden for EU/EØS faldt med 30 personer, svarende til 9 pct.

Antallet af optagne udenlandske statsborgere på professionsbacheloruddannelserne er ligeledes faldet i forhold til 2016. 50 færre udenlandske statsborgere er tilbudt optag på en professionsbacheloruddannelse i 2017, svarende til en reduktion på 2 pct. Reduktionen dækker over et fald blandt optagne fra lande uden for EU/EØS (10 pct. svarende til 75 personer) modsvaret af en stigning i optaget fra øvrige EU/EØS lande (3 pct. svarende til 37 personer).

bacheloruddannelserne er der et fald i optagne udenlandske statsborgere fra 2016 til 2017 (119 personer svarende til 5 pct.). Tallet dækker over et større fald i optagne fra lande uden for EU/EØS (86 personer svarende til 16 pct.). Samtidig er der en stigning i optaget fra øvrige EU/EØS lande (2 pct. svarende til 17 personer).

Table 1.2 Udvikling i optaget fordelt på uddannelsestype og statsborgerskab, 2010, 2013 og 2015-2017

Ændring 2016-2017
 

2010

2013

2015

2016

2017

Antal

Procent

Erhvervs-
akademi-
uddannelser

 

 

 

 

 

 

 

Norden

140

148

143

159

159

0

0

Øvrige EU/EØS

1.179

1.965

2.365

2.134

1.569

-565

-26

Ikke EU/EØS

507

301

361

326

296

-30

-9

I alt

1.826

2.414

2.869

2.619

2.024

-595

-23

Professions-
bachelor-
uddannelser

 

 

 

 

 

 

 

Norden

520

503

356

390

378

-12

-3

Øvrige EU/EØS

732

934

1.040

1.095

1.132

37

3

Ikke EU/EØS

498

639

804

762

687

-75

-10

I alt

1.750

2.076

2.200

2.247

2.197

-50

-2

Bachelor-
uddannelser

 

 

 

 

 

 

 

Norden

989

795

822

859

809

-50

-6

Øvrige EU/EØS

674

874

1.040

1.084

1.101

17

2

Ikke EU/EØS

410

526

666

554

468

-86

-16

I alt

2.073

2.195

2.528

2.497

2.378

-119

-5

I alt

5.649

6.685

7.597

7.363

6.599

-764

-10

Anm.: Pga. et mindre antal ukendte svarer summerne af årene ikke i alle tilfælde til i alt. Kvote 3 er ikke inkluderet.
Kilde: Uddannelses-og Forskningsministeriets datavarehus.

Relateret indhold om A-kasse:
Tag dine dagpenge med til et andet EU-land i op til 3 måneder for at søge arbejde. Se hvilke betingelser der gælder.

Få gratis A-kasse mens du studerer - også som udenlandsk statsborger. Se mere her.