Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Klager over A-kasserne i 2016

< Forrige | Indhold | Næste >

Indledning

Om klagestatistikken

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver hvert år en statistik over de klagesager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i STAR Brønderslev behandler.

Nærværende statistik dækker perioden fra 2014 til 2016.

Udfald af en klagesag

Hvis en borger klager til Styrelsen over en afgørelse fra sin A-kasse, kan klagesagen få følgende udfald:

  • CKA kan fastholde den afgørelse, som A-kassen har truffet, det vil sige give A-kassen ret i deres afgørelse.
  • CKA kan omgøre afgørelsen, hvilket betyder at CKA enten kan ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til fornyet behandling/afgørelse i A-kassen

Følgekonsekvenser for A-kassen og medlemmet af en afgørelse

En afgørelse der ændres kan medføre at A-kassen pålægges at "realudligne" i forhold til A-kasse medlemmet. Det sker i de tilfælde hvor CKA vurdere at vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt.

Derudover kan CKA vælge at "udtale kritik af a-kassen". Det sker hvis sagsbehandlingen eller vejledningen i den konkrete sag ikke har levet op til lovgivningens krav. Kritik kan gives for både sagsbehandling og vejledning i samme sag.

Om A-kasserne

I Danmark var der ved udgangen af 2016 25 a-kasser, som var anerkendt af staten. Se en oversigt over a-kasserne.

En a-kasse er en privat forening, som har til formål at sikre medlemmerne bistand ved ledighed. A-kasserne udbetaler blandt andet arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn.

A-kasserne havde i 2016 2,1 millioner medlemmer, hvoraf ca. 267.000 medlemmer i løbet af året var berørt af ledighed. Der er tale om et fald i forhold til 2015, hvor ca. 282.000 i løbet af året var berørt af ledighed. Ca. 101.000 personer var på efterløn i løbet af 2016. Også her er der tale om et fald i forhold til 2015, hvor antallet var ca. 114.000 personer.

A-kasserne udbetalte i 2016 ca. 15,9 milliarder kroner i dagpenge og 12,8 milliarder kroner i efterløn.

Om klagesystemet

Hvis et medlem af en a-kasse ønsker at klage over en afgørelse, som a-kassen har truffet, kan medlemmet få sin klage behandlet i CKA.

Medlemmer kan klage over CKAs afgørelser til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (AST).

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

CKAs hovedopgave er at behandle medlemmers klager over deres a-kasses afgørelser.
CKA behandler sager på følgende områder:

  • Optagelse og medlemskab af en a-kasse (overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag)
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, ophør med selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, overskydende timer)
  • Dagpengenes størrelse, beregning og udbetaling (dagpengesats, fradrag i dagpengene, supplerende dagpenge)
  • Begrænsninger i dagpengeretten (bibeskæftigelse, dagpenge under konflikt)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, præmie, fradrag i efterlønnen, selvstændig virksomhed samtidig med efterløn)
  • Tilbagebetaling og sanktion (tilbagebetaling, sanktion, refusion, renter, opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, slettelse pga. gæld til a-kassen)
  • Andre ydelser (feriedagpenge, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån)

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om medlemskab

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen