Tilbagebetaling af dagpenge - urigtige oplysninger

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - tilbagebetaling - karantæne - fortielse - urigtige oplysninger

Dato: 06-04-2017

Resumé

Medlemmet skulle betale dagpenge tilbage, fordi hun ikke havde oplyst om alle sine løntimer.

Medlemmet havde et vikariat med undervisning. Hun havde en kontrakt, der var udformet som en akkord på et undervisningsforløb. Hun fik løn for både forberedelse og undervisning. Hun oplyste i nogle uger kun undervisningstimerne og forklarede dette med, at hun tidligere havde gjort sådan, og at a-kassen så havde indregnet forberedelsen.

Det var medlemmets eget ansvar at sammenholde lønsedler med udbetalingsspecifikationer. Herved ville hun kunne konstatere, at der ikke var sket korrekt fradrag for hendes arbejde.

Detaljer

Afgørelse

Du har klaget over afgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring(CKA) om dagpenge modtaget med urette, tilbagebetaling og sanktion.

CKA afgjorde sagen den 13. oktober 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:
• Du har fået dagpenge med urette.
• Du skal betale 4.693 kr. før skat og renter tilbage til a-kassen.
• Du skal have en effektiv karantæne på 20 timer for uagtsomhed.

Det betyder, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen om ydelser modtaget med urette

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har modtaget dagpenge, som du ikke var berettiget til, i perioden uge 46 til uge 50 2015.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at din arbejdsgiver,[arbejdsgivers navn], har indberettet til e-indkomstregisteret, at du er blevet aflønnet for 12 timer i uge 46, 24 timer i uge 47, 24 timer i uge 48, 39 timer i uge 49 og 21 timer i uge 50 2015 – i alt 120 timer.

Du har på dagpengekortene skrevet 6 timer i uge 46, 12 timer i uge 47, 12 timer i uge 48, 18 timer i uge 49 og 21 timer i uge 50 2015 – i alt 69 timer. A-kassen har foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge til dig i forhold til dine oplysninger.

Du har på grundlag af dine oplysninger fået udbetalt dagpenge, som du ikke var berettiget til.

Vi lægger desuden vægt på, at du i henhold til din ansættelseskontrakt af 18. november 2015 er ansat i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning med sats AC III. Det fremgår af cirkulæret, at der aflønnes for forberedelsestid på 40 minutter pr. undervisningstime.

Vi er opmærksomme på, at du alene har oplyst om antal af undervisningslektioner på dagpengekortene, fordi du troede, at a-kassen selv ville medtage forberedelsestiden ved beregning af fradrag.

Det ændrer ikke ved resultatet, fordi der skal ske fradrag for såvel undervisningstimer som forberedelsestid. Du har pligt til at oplyse om alle timer, som du bliver aflønnet for.

Om reglerne
Når et ledigt medlem, som er arbejdssøgende til arbejde i fuld, sædvanlig arbejdstid, opnår arbejde af kortere varighed, nedsættes dagpengene.

Ved arbejde forstås i denne bekendtgørelse aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Arbejde, der udføres af et medlem i en periode, hvor medlemmet modtager en ydelse, medfører fradrag. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage samt arbejde, der udføres uden for medlemmets normale faglige område. Ulønnet arbejde medfører også fradrag.

Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Et medlems dagpengekort for en uge belægges med det faktiske antal timer, som medlemmet har arbejdet i ugen.

Når et medlem for en uge får løn for flere timer (løntimer), end medlemmet faktisk har arbejdet, belægges dagpengekortet med antallet af løntimer.

Begrundelsen for afgørelsen om tilbagebetaling

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at du skal tilbagebetale det af a-kassen opgjorte beløb på 4.693 kr. før skat og renter, som er dagpenge modtaget med urette i perioden uge 46 til uge 50 2015.

Det er vores opfattelse, at du burde have indset, at du fik udbetalt dagpenge, som du ikke var berettiget til.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du har fået udbetalt løn for såvel undervisningstimer som forberedelsestid, og at dette fremgår af din ansættelseskontrakt, som henviser til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.

Vi lægger også vægt på, at du har modtaget lønsedler fra din arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at du er blevet aflønnet for 120 timer.

Ved at sammenholde lønsedler med dine udbetalingsspecifikationer for udbetaling af dagpenge burde du have set, at du havde fået udbetalt for meget i dagpenge, og du burde straks have kontaktet a-kassen herom.

Om reglerne
Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, herunder ydelser, som er udbetalt med forbehold, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

Begrundelsen for afgørelsen om sanktion

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at du har handlet uagtsomt ved ikke at oplyse om samtlige løntimer på dagpengekortene.

Vi vurderer, at du som følge heraf skal have en effektiv karantæne på 20 timer for uagtsomhed.

Vi vurderer, at du burde vide, at du skulle oplyse samtlige timer, som du blev aflønnet for.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du har givet urigtige oplysninger til a-kassen ved ikke at oplyse om samtlige de timer, som du blev aflønnet for, og at du burde have indset, at du derved modtog ydelser med urette.

Vi lægger også vægt på, at du burde have læst dine udbetalingsspecifikationer, som viste, at der ikke var sket korrekt fradrag. Du burde på baggrund heraf straks have kontaktet a-kassen og gjort opmærksom på fejlen.

Det forhold, at du var i en stresset periode, og derfor ikke havde læst specifikationerne, kan ikke føre til en anden afgørelse.

Vi begrunder dette med, at du selv må bære ansvaret for, at der ikke straks blev rettet op på fejlen.

Det forhold, at du havde den opfattelse, at du ikke skulle oplyse om forberedelsestiden på dagpengekortene, kan heller ikke føre til en anden afgørelse.

Vi begrunder dette med, at det af vejledningen til dagpengekortene fremgår, at du skal oplyse om alt arbejde, såvel lønnet som ulønnet.

Vi bemærker, at selvom a-kassen ved en tidligere ansættelse skulle have sagt, at du ikke skulle skrive forberedelse på dagpengekortene, kan det ikke føre til en anden afgørelse i den konkrete sag.

Vi begrunder dette med, at der er tale om en ny ansættelse, hvor andre vilkår kan være gældende. Du burde derfor have kontaktet a-kassen og fået vejledning om, hvordan du skulle gøre vedrørende din nye ansættelse.

Vi bemærker i øvrigt, at det er udvalgets opfattelse, at du ikke med vilje har givet forkerte oplysninger på dagpengekortene, men at der er tale om, at du ikke har været tilstrækkelig omhyggelig, når du har udfyldt dine dagpengekort.

Det er derfor, at du får en sanktion i form af en karantæne for uagtsomhed i stedet for en karantæne for svig, som ville være væsentlig højere.

Der er tale om uagtsomhed, hvis forholdet ikke kan betragtes som forsætligt, det vil sige, hvis det klart fremgår, at din handling eller undladelse ikke er sket bevidst, men forholdet kun kan bebrejdes dig, fordi du burde have indset, at handlingen eller undladelsen kunne føre til, at der blev udbetalt ydelser med urette.

Der vil typisk være tale om, at forseelsen skyldes unøjagtighed, skødesløshed eller lignende.

Du pålægges derfor en effektiv karantæne på [20 timer] (rettet, red.) timer på grund af uagtsomhed.

Om reglerne
A-kassen kan bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 37 timer, hvis et medlem har gjort sig skyldig i anden forseelse over for kassen end svig.

Ved uagtsomhed skal et medlem have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst være på 37 timer.

Har et medlem ved uagtsomhed fået et beløb, der højst udgør 25 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede på hørings-tidspunktet, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 20 timer.

Har et medlem ved uagtsomhed fået et beløb, der højst udgør 2 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet, skal medlemmet ikke have nogen effektiv karantæne.

Mødebehandling
Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Bemærkninger til klagen
Du oplyser, at du ved en tidligere ansættelse som underviser har fået at vide af a-kassen, at du ikke skulle skrive forberedelsestiden på dagpengekortene. Du har derfor kun skrevet undervisningslektionerne på.

Du oplyser videre, at du ikke har læst dine udbetalingsspecifikationer for november og december 2015. Du har alene åbnet den, downloadet og lagt dem i en mappe. Du havde på daværende tidspunkt ikke overskud til at læse dem, da du var stresset pga. arbejde og jobsøgning.

Vedrørende de forskellige måder, som du har oplyst timer på dagpengekortene, forklarer du, at du skriver timer ind AT, når der ikke er forberedelsestid pga. eksamen. Hun henviser til, at dette fremgår af hendes kontrakt.

Endelig beder du CKA oplyse, hvorfor de har inddraget dagpengekortet for ugerne 17-20/2015 i sagen. Da denne sag vedrører ansættelsen fra den 13. november til 15. december 2015.

Vi henviser til CKAs brev af 2. februar 2017, hvor de oplyser, at der i CKAs afgørelse ikke burde være lagt vægt på ansættelsesaftalen af 29. juli 2014. Der er ikke ved nærværende afgørelse lagt vægt herpå.

Dine oplysninger i øvrigt er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til en anden afgørelse.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen
Vi har afgjort sagen ud fra:
• Oplysninger, vi har fået fra CKA.
• CKA’s afgørelse af 13. oktober 2016.
• klagen af 9. november 2016 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
• CKA’s genvurdering.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke modtaget yderligere oplysninger efter genvurderingen.

Regler
Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser
Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (arbejdsløshedsforsikringsloven), bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015.
• § 59, stk. 1, om fradrag for arbejde
• § 86, stk. 1, om tilbagebetaling
• § 87, stk. 2, om sanktion for uagtsomhed

Bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge
• § 2, stk. 1, om fradrag for arbejde

Bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 om supplerende dagpenge
• § 6, stk. 1, og stk. 2, om fradrag for løntimer

Bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2011, om sanktioner:
• § 6, om karantæne for uagtsomhed.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT