Ikke tilbagebetaling af kontingent på grund af opholdskrav

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: Opholdskrav - Medlemsbidrag - Tilbagebetaling - annullering

Dato: 26-04-2019

Resumé

Medlemskabet af a-kassen kunne ikke annulleres, fordi medlemmet opfyldte kravene for optagelse i a-kassen.

Medlemmet opfyldte ikke betingelserne for at få medlemsbidraget tilbagebetalt. Der kunne ikke ske tilbagebetaling af medlemsbidrag ved udmeldelse på grund af reglerne om opholdskrav, uanset at medlemmet gjorde gældende, at der var bristende forudsætninger i forhold til reglerne på indmeldelsestidspunktet.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.
Resultatet er:

  • Du er meldt ud af a-kassen pr. 31. januar 2019.
  • Du har ikke ret til at få tilbagebetalt dit medlemsbidrag.

Det betyder, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.
I det følgende kan du læse mere om afgørelsen.

Begrundelsen for afgørelsen om annullering

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke kan ske annullering af dit medlemskab.
Du er derfor udmeldt af a-kassen pr. 31. januar 2019.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at der alene kan ske annullering af medlemsskabet, hvis medlemmet ikke opfylder betingelserne for at blive optaget i en a-kasse.

Det er udvalgets vurdering, at dette ikke er tilfældet ved dit medlemskab, idet du ved optagelsen i a-kassen, opfylder kravene for optagelse, herunder at du blandt andet har bopæl og ophold i Danmark, er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen og har faglig tilknytning til din a-kassens område, hvilket fremgår af a-kassens velkomstbrev af 15. maj 2017.

Vi bemærker, at a-kassen den 17. januar 2019 har modtaget din skriftlige anmodning om udmeldelse af a-kassen.

Da udmeldelsen, ifølge a-kassens vedtægter, kun kan finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen - til udgangen af måneden, har din udmeldelse virkning pr. 31. januar 2019.

Om reglerne
Udmeldelse af en a-kasse kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med et varsel fastsat af a-kassen. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen.

Der kan ske annullering af medlemskab, hvis medlemmet ved optagelse i a-kassen ikke opfylder betingelserne herfor.

Begrundelse for afgørelse om tilbagebetaling

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har ret til at få tilbagebetalt dit medlemsbidrag for perioden fra den 11. maj 2017 til den 31. januar 2019.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du har betalt medlemsbidrag til a-kassen i perioden fra den 11. maj 2017 og frem til din udmeldelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du selv har meldt dig ud af a-kassen.

Vi er opmærksomme på, at du begrunder din opsigelse med bristede forudsætninger for medlemsskabet som følge af lovændring. Det kan dog ikke føre til et andet resultat.

Vi begrunder dette med, at det er vores vurdering, at du i perioden fra den 11. maj 2017 og frem til din udmeldelse pr. 31. januar 2019 har haft et aktivt medlemskab med de rettigheder som heraf følger.

Vi lægger også vægt på, at der i lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven, bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1710 af 27. december 2018 ikke er hjemmel til, at der kan ske tilbagebetaling af medlemsbidrag ved udmeldelse af a-kassen, som konsekvens af de nye regler om opholdskrav.

Vi bemærker derudover, at du ikke opfylder de øvrige betingelser for, at der i dit tilfælde kan ske tilbagebetaling af indbetalt medlemsbidrag.

Om reglerne
Efter reglerne skal medlemsbidraget og efterlønsbidraget i særlige tilfælde betales tilbage.

Der foreligger et særligt tilfælde, hvis medlemmet slettes på grund af svig med tilbagevirkende kraft, får annulleret sit medlemskab, fordi medlemmet ikke opfylder betingelserne for at blive optaget i en a-kasse eller hvis medlemmet uretmæssigt har været forsikret i en dansk a-kasse, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland og bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Bemærkninger til klagen

Du oplyser i klagen, at der er bristede forventninger i forhold til gældende regler på indmeldelsestidspunktet.

Du finder det ikke lovmæssigt korrekt, at du ikke skal sidestilles med andre indmeldte på samme tidspunkt, som ikke er omfattet af opholdskravet, og mener derfor, at dit medlemskab for ovenstående periode burde annulleres og kontingent blive udbetalt på grund af bristede forventninger.

Du er indforstået med, at der skal modregnes for det skattefradrag han har haft.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. De kan dog ikke føre til et andet resultat. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Love og bekendtgørelser
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringsloven), senest bekendtgjort i bekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018 (§ 41, om medlemskab af a-kasse).
Dagældende bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser, nr. 1252 af 18. oktober 2016 (§ 1, om vedtægten for anerkendte a-kasser).
Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser nr. 728 af 12. juni 2017 (Bilag 1, § 6, om udmeldelse)
Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag, nr. 723 af 20. juni 2013 (§ 15, om tilbagebetaling af medlems- og efterlønsbidrag)
Vi har også anvendt Vejledning om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til a-kasse nr. 9321 af 21. juni 2013 (Til § 15).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT