Udgivet 9. September, 2021. Kategori: dagpenge, nøgleord: Dagpenge, Dagpengereform

5.000 kr. mere i dagpenge de første 3 måneder med ledighed

Som en del af reformudspillet Danmark kan mere I der blev offentliggjort af regeringen den 7. september 2021, foreslås at hæve dagpengesatsen op til kr. 24.500 i de første 3 måneders ledighed.

Baggrund for forslaget om at hæve dagpengesatsen

Bred tilslutning til A-kasser – men flere tegner private lønsikringer
Det danske dagpengesystem er en kollektiv og solidarisk forsikringsordning, hvor a-kassemedlemmer sikres en tryghed i tilfælde af ledighed. Finansieringen af dagpengesystemet er delt mellem medlemmerne og staten.

Systemet er karakteriseret ved en bred dækning. Omkring 75 pct. af arbejdsstyrken mellem 30 og 59 år er i dag medlem af en a-kasse. For rigtig mange er dagpengesystemet et sikkerhedsnet mellem to job – og de er hurtigt ude igen.

Gennem en årrække er flere og flere danskere begyndt at tegne private lønsikringer som supplement til dagpengene – og de seneste år uden om dagpengesystemet. Størstedelen af de tegnede private lønsikringer er som supplement til dagpengene.

Dagpengesatsen hæves til 24.500 kr. de første tre måneder

For at understøtte den brede tilslutning til dagpengesystemet vil regeringen indføre et beskæftigelsestillæg til dagpengemodtagere som supplement til den maksimale dagpengesats i starten af ledighedsperioden.

Beskæftigelsestillægget kan udgøre op til ca. 5.000 kr. ekstra om måneden i de første tre måneder svarende til en samlet indkomst fra dagpenge og tillæg på 24.500 kr. (2022-prisniveau).

Beskæftigelsestillægget er målrettet a-kassemedlemmer, der har bidraget til det kollektive a-kassesystem igennem en periode og som overvejende har været i beskæftigelse i perioden op til ledighed.

Optjening af ret til beskæftigelsestillæg

  • Ret til beskæftigelsestillæg betinges af, at en person har været medlem af en a-kasse de seneste fire sammenhængende år og har sammenlagt to års fuldtidsbeskæftigelse de seneste tre år.


Beregning af beskæftigelsestillæg

  • Beregningsgrundlaget for tillægget er lig grundlaget for beregning af dagpengesatsen (90 pct. af gennemsnittet af 12 mdr. indkomst).
  • Tillægget udgør forskellen mellem den gennemsnitlige månedlige indkomst i de 12 måneder og den maksimale dagpengesats – dog maksimalt en samlet udbetaling på 24.500 kr. pr. måned.

Anm.: Opgørelsen er lavet på baggrund af alle påbegyndte dagpengeforløb i 2019 svarende til ca. 140.000 personer. Andelen er lavet med udgangspunkt i personer som potentielt kan opfylde kravene til beskæftigelsestillægget svarende til knap 90.000 personer, dvs. udelukkende personer som modtager den maksimale dagpengesats.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?